Kallelse till bildande av föreningen Lappland 2020

2015-10-06 08:39

 

Kallelse till bildandet av föreningen Lappland 2020 tillika konstituerande möte.

 

Under mötet ska föreningen "Lappland 2020" bildas. Föreningen ska arbeta med Leader (lokalt ledd utveckling) under den nya programperioden. Leader är en metod för landsbygdsutveckling.

I Leader är det ni som som bor och verkar i området som driver utvecklingen. Leaderområden finns över hela Sveriges landsbygd. Du kan söka stöd genom Leader, för projekt som utvecklar landsbygden.

Alla som är intresserade av leader och landsbygdsutveckling är varmt välkomna att delta!
Du är precis lika välkommen om du representerar dig själv som privatperson, ett företag, en förening, kommun eller annan offentlig verksamhet.

Medlemmar och blivande medlemmar i Föreningen Lappland 2020 kallas härmed till konstituerande mötetorsdag 22 oktober 2015, kl 15.00 på Ansia Camping, Lycksele. 

Vi bjuder på middag.

Anmäl ert deltagande till:

gudrun.viklund@akademinorr.se, 0951-140 17
eller: ann-ci.jonsson@akademinorr.se

Telefom: 0951-142 67.

Välkommen!
//Akademi Norr

Stadgar Leader Lappland (pdf)

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av tre justeringsmän, tillika rösträknare

5. Godkännande av dagordning

6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.

7. Upprättande av röstlängd

8. Anmälan av ärende att behandla under punkten "övriga frågor"

9. Beslut om att bilda föreningen Lappland 2020

10. Fastställande av stadgar

11. Val av föreningens ordförande

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av suppleanter

14. Val av valberedning

15. Val av firmatecknare

16. Mötets avslutande


Skriv ut: