Fonder och stipendier


Fonder som förvaltas av socialnämnden

Stiftelsen Arkens donationsfond

har till mål att medverka till att hos barn och ungdom förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklings-störningar och skador som kan ge upphov till fysisk och psykisk invaliditet.

Bidrag kan även lämnas till medicinsk forskning samt till föreningar och organisationer som stöder idrotts-, fritids- eller kulturell verksamhet för ungdom.

Fondutdelning beslutas vid socialnämndens sammanträde i december varje år.

Stiftelsen Svea Karlssons donationsfond

att användas till olika slag av kulturella aktiviteter samt uppmuntran bland gamla inom Arvidsjaurs kommun.

Fondutdelning beslutas vid socialnämndens sammanträde i december varje år.


Fonder som förvaltas av kommunstyrelsen

Stiftelsen Inlandets konstfond

Fondens ändamål är att genom ekonomiskt bidrag till konstutövare, i ordets vidaste bemärkelse, främja och uppmuntra konstnärligt skapande.

Kommunstyrelsen och donatorn Kaj Sjöberg har förslagsrätt till stipendiater.
Utdelning sker i juni.

Stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker

Fondens ändamål är att utdela stipendier eller på annat sätt uppmuntra stråkelever i Arvidsjaur.

Kommunstyrelsen och musiklärare har förslagsrätt till stipendiater.
Utdelning sker i juni.

Stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker

Fondens ändamål är att utdela stipendier eller på annat sätt uppmuntra musikelever vid kommunala musikskolan i Arvidsjaur.

Kommunstyrelsen och musiklärare har förslagsrätt till stipendiater.
Utdelning sker i maj.

Arvidsjaurs kommuns kulturstipendium

Stipendiet består av två delar:

1. En penningsumma - storlek bestäms av kommunstyrelsens arbetsutskott.

2. Fri logi i tre veckor vilket anordnas av Arvidsjaurs kommun, dock med en maximal kostnad om 10 000 årligen. Lämplig utställningslokal tillhandahålls av Arvidsjaurs kommun och kan nyttjas gratis i maximalt en månad. Totalt finns 20 000 kronor avsatta,(10 000 kronor till stipendium och 10 000 kronor till fritt logi). Summan kan delas på flera stipendiater.

Stipendiet kan sökas av alla typer av kulturarbete.

Stipendiet är öppet för sökanden från hela världen.

Stipendiaten/stipendiaterna skall arbeta inom Arvidsjaurs kommun i tre veckor.

Stipendiet skall nyttjas inom ett år efter beslut om tilldelning.

Det är önskvärt att

* Stipendiaten/stipendiaterna samarbetar med lokala grupper och om det är möjligt visar upp sin konstart.

* Stipendiaten/stipendiaterna går ut och arbetar i skolor/föreningar och stimulerar till konstutövning.

* Att vid något tillfälle göra det möjligt för allmänheten att ta del av stipendiatens arbete.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 april. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser vid sitt sammanträde i maj månad stipendiat/stipendiater för innevarande år.

Arvidsjaurs kommuns kulturpris*

delas ut till person/personer, förening eller organisation inom kommunen som gjort kulturella insatser av betydelse för kommunen.

Arvidsjaurs kommuns ungdomskulturpris*

delas ut till ungdom eller ungdomar under 25 år som gjort kulturella insatser av betydelse i kommunen.

Arvidsjaurs kommuns ungdomsledarstipendium*

ges till ungdomsledare inom Arvidsjaurs kommun som särskilt vänder sig till ungdomar upptill 20 år gamla. Stipendiaten ska i ord och handling vara demokratisk, arbeta likställt mellan könen, vara ett gott föredöme och aktivt motverka att ungdomar använder alkohol eller andra droger.

Arvidsjaurs Ungdomsidrottspris*

Ges till idrottsutövande ungdom eller ungdomar under 25 år som under året utmärkt sig på ett bra sätt. Pristagaren ska ha anknytning till Arvidsjaurs kommun.

* Nominering av kandidater med motivering kan göras till Kommunstyrelsen. Utdelning av priset görs vid Arvidsjaugalan som brukar vara i november månad. 


Fond som förvaltas av barn- och utbildningsnämnden

Oskar Nilssons donationsfond

att användas i första hand till verksamhet som är allmänt befrämjande för ungdomars inflytande och delaktighet i samhällsplanering och utveckling av Arvidsjaurs kommun ur ett barn- och ungdomsperspektiv.

Sista ansökningsdag är den första mars.


 

Kontaktperson för socialnämndens fonder:

Socialchef Peter Öhman
Telefon: 0960-157 18

Kontaktperson för kommunstyrelsens fonder:

Kultur- och fritidssekreterare Emma Öhgren
Telefon: 0960-157 66

Kultur- och fritidschef Katarina Landstedt
Telefon:0960-157 67


Kontaktperson för barn- och utbildningsnämndens fond.

Telefon: 0960-156 05

 


 

Skriv ut: