Sport- och simhallsprojektet

Nu har första fasen i projektet slutförts. En programhandling samt en budgetbedömning har tagits fram och ett beslut har tagits i Kommunfullmäktige om vad anläggningen ska innehålla och nu går man vidare med projekteringen. Kostnadsbedömningen för hela projektet är 200 miljoner.

Beskrivning av utformning och placering


PLACERING

Under programhandlingen har olika placeringar för den nya anläggningen värderats. Det slutliga valet har landat i att en placering i nära anslutning till det befintliga Centrumbadet. Placeringen är fördelaktig för skolorna och nära centrum, vilket är bra för besöksnäringen.


UTFORMNING AV SIMHALL OCH SPORTHALL

Den nya sport- och simhallen har utformats utefter behovsanalys och referensgruppsmöten. Behoven och önskemålen har under programhandlingen anpassats för att klara Arvidsjaurs kommuns ekonomiska förutsättningar.
Utformningen kan sammanfattas i följande punkter:

  • Motionsbassäng 25 m x 10,5 m, 4 banor á 2,5 m alternativt 5 banor á 2 m. Djup 120 – 370 cm
  • En liten barnpool i lekfull utformning, storlek ca 25 m2, och en varm bubbelpool 6-8 pers
  • Multibassäng, 10 x 5 m, med lyftplan, ledad trappa, höj-och sänkbar mellanbotten, med ett djup på 0–1,8 m. Placeras i eget rum. Bassängen kan användas för exempelvis babysim, vattengymnastik eller simundervisning.
  • Sporthallen har en spelplan 20 x 40 m. På ena långsidan finns det extra utrymme för att få plats med 250 läktarplatser, på flexibla läktarsektioner. Samt en extra spelplan, 18 x 36 m, i förlängningen av den nya sporthallen.
  • Gemensam entréhall för simhall och sporthall. Entréhallen består av reception/kassa, servering och serveringsyta med ca 20 sittplatser.

Det fanns inte ekonomiskt utrymme att bygga ett nytt äventyrsbad. Det satsas istället på att möjliggöra för lek i motionsbassängen med till exempel flytande lekutrustning och klättervägg.
Om man vill läsa mer detaljerade beskrivningar kan man hitta programhandlingarna längre ner på sidan.


VAD HÄNDER SEN?

När systemhandlingarna är projekterade och en skarpare kalkyl är framtagen så ska det fattas ett nytt beslut innan man ska påbörja byggnationerna.
Byggnadsarbeten kan eventuellt startas under 2022 och då kan den nya sport- och simhallen stå färdig i under år 2024-2025

 

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att ge i uppdrag att starta projektet med att utreda en ny sim – och sporthall i Arvidsjaurs tätort, enligt förslag till mål- och vision daterad 2016-09-09 och inom den budget som kommunen har för projektet. Projektet är tänkt att utföras i tre faser, med möjlighet att avbryta projektet när som helst under fas 1och 2.

  • Fas 1 utgör en utrednings, program- och kalkylfas. Utformning och placering utreds. Preliminär tidplan och en preliminär budget över projektets kostnader upprättas. Programhandlingarna ska sedan fastställas av fullmäktige för att kunna gå vidare till fas 2.

  • Fas 2 utgör en projekterings- och kalkylfas. Detaljprojektering startar. Produktionstidplan upprättas och en förfinad kalkyl över projektets kostnader utarbetas. Dessa ska också fastställas innan fas 3 kan påbörjas.

  • Fas 3 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering samt byggnation och drifttagande i enlighet med de handlingar som tas fram under fas 2.

 

Detta har hänt tidigare:
Arvidsjaurs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning har utsetts att ansvara för att driva sim- och sporthallsprojektet. Det har upphandlats en samarbetspartner som ska hjälpa kommunen i detta projektet och det blev NCC Sverige AB.

En politisk styrgrupp har bildats och i den ingår Lasse Forsgren, Marcus Lundberg och Bjarne Hald. 

I projektgruppen ingår Samhällsbyggnadschefen Åsa Andersson, Fastighetschef Sara Persson och  Byggingenjör Henrik Sundkvist. Projektgruppen arbetar tillsammans med NCC i en gemensam projektorganisation.

Projektgruppen har  genomfört möten med stödresurser och referensgrupper och tillsammans med arkitektfirmarn Liljevall arkitekter utrett möjliga lösningar och och nya husets läge samt gjort nyckeltalskalkyler.

Programhandlingarna  har tagits fram. De består av ritningar och en programbeskrivning samt en budgetbedömning.

Handlingarna beskriver ett basutförande med en simbassäng och en sporthall samt ett alternativ med en simhall med multibassäng och ett alternativ med en sporthall med en extra spelplan. (Alternativen kallas Option 1 och Option 2)

Programhandlingarna har behandlas politiskt i kommunstyrelsen och sedan beslutas i Kommunfullmäktige. Centrumbadet med sporthall som anläggningen ser ut i dag. Foto Kent Norberg

Mer information
Vartefter projektet framskrider så kommer ny information fortöpande att presenteras på denna sida.

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: