Miljö, bygg och trafik

Miljö- och byggenheten bedriver tillsyn och handlägger ärenden på uppdrag av myndighetsnämnden inom områdena hälsoskydd, livsmedel, serveringstillstånd, miljöskydd, trafik, detaljplanering och bygglov.

 

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, ta fram och dokumentera uppgifter och fatta beslut.

Myndighetsnämnden har gett handläggande tjänstemän rätt att fatta vissa beslut, detta regleras i en särskild delegationsordning.

Myndighetsnämndens kostnader för myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter.

Verksamhetsplaner

Varje år beslutar myndighetsnämnden om verksamhets- och kontrollplaner för nämndens arbete.

Skriv ut: