Socialförvaltningen

Socialnämnden, som är en politiskt sammansatt nämnd, beslutar om bistånd enligt socialtjänstlagen. Nämnden har överlämnat rätten att fatta beslut till biståndshandläggare inom äldreomsorgen samt inom avdelningen för funktionshindrade. Inom individ- och familjeomsorgen är beslutanderätten i de allra flesta fall överlämnad till socialsekreterare.

Vissa beslut kan enligt lag inte överlämnas, då beslutar socialnämndens ordförande, utskott, eller hela nämnden.

Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt om det inte kan tillgodoses på annat sätt. Lagen talar inte om exakt vad du har rätt att få hjälp med. Det är ditt individuella behov som avgör vad du får hjälp med. 

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut där det står varför du fått eller inte fått hjälp.

Om du vill överklaga kan personalen vid socialkontoret hjälpa dig att göra det.

Beslut överklagas hos förvaltningsrätten men du skickar in din skrivelse till socialnämnden senast tre veckor efter det du fått beslutet.

Inom socialtjänsten handläggs också ärenden enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och föräldrabalken, med mera.

Skriv ut: