Diariet / Offentlighetsprincipen

 

Diarium

Vissa handlingar registreras i kommunens diarium medan andra handlingar kan hållas ordnade på annat sätt. Ett diarium ska alltid hållas öppet för allmänheten.

I kommunens diarium registreras inkomna handlingar och ärenden för sökning under lång tid framåt - kanske århundraden.

Bestämmelserna om registrering av allmänna handlingar finns i offentlighets. och sekretesslagen. Enligt huvudregeln skall handlingar som kommit in eller upprättats hos den kommunala myndigheten registreras utan dröjsmål.

Syftet är att allmänheten med hjälp av registret - diarium eller motsvarande - skall ges möjlighet till insyn i verksamheten och kunna beställa fram de handlingar/ärenden man önskar ta del av.

Motiven för registreringen är dock inte enbart att tillgodose tillämpningen av offentlighetsprincipen. Förvaltningen har också ett praktiskt behov av att hålla ordning på sina handlingar och av att lätt kunna se hur ett ärende "ligger till".

 

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt personuppgiftslagen inte får visas. Offentliganställda har rätt att lämna uppgifter till utomstående om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. 

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Handlingar som inte är offentliga

Alla uppgifter är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga.

Beslut och överklagande

Om en handling inte lämnas ut har den som begärt ut handlingen rätt till ett överklagbart beslut från myndigheten. Beslutet kan överklagas. Din överklagan ska vara skriftlig. Den ska ställas till Kammarrätten, men skickas in till kommunen. Den måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

 

 

 


 

 

 

 

 

Skriv ut: