Diarieförda ärenden 2008

 

Vill du ta del av någon handling? Kontakta Lotta Sandström, tfn 0960-155 03 eller skriv till kommunstyrelsens brevlåda.

 

Inkomna ärenden

2008-12-22   Dnr 00504/2008
Remiss - Utredningen om frivillig försvarsverksamhet (SOU 2008:101)

2008-12-22   Dnr 00503/2008
Granskningsrapport för år 2007 "Service inom kommunkoncernen" - Arvidsjaur Flygplats AB

2008-12-22   Dnr 00502/2008
Granskningsrapport för år 2007 "Samordning och uppsikt" - Arvidsjaurs kommunföretag AB

2008-12-19   Dnr 00501/2008
Åtgärder med anledning av organisationsförändring - grundskolan

2008-12-19   Dnr 00500/2008
Uppförande av seniorboende/trygghetsboende

2008-12-16   Dnr 00499/2008
Ansökan om fondmedel från Socialnämndens fonder år 2008

2008-12-12   Dnr 00498/2008
Övergripande mål 2008 för socialnämndens verksamhetsområde

2008-12-10   Dnr 00497/2008
Kvalitetsstipendie år 2009

2008-12-10   Dnr 00496/2008
Delegationsförteckning för socialnämnden

2008-12-10   Dnr 00495/2008
Ekonomiskt bistånd inför julhelgen 2008

2008-12-10   Dnr 00494/2008
Ansökan om serveringstillstånd - Capsicum Bar & Bistro

2008-12-10   Dnr 00493/2008
Domar och beslut vid överklagande beslut år 2008 - Socialnämnden

2008-12-10   Dnr 00492/2008
Förändrad organisation inom kommunpsykiatri

2008-12-10   Dnr 00491/2008
Övervägande av vård enligt 6 kap 8 § SoL

2008-12-10   Dnr 00490/2008
Utökning av internkredit - Arvidsjaur Flygplats AB

2008-12-05   Dnr 00489/2008
Anmälan om miljöfarlig verksamhet för isbanor

2008-12-04   Dnr 00488/2008
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2009

2008-12-04   Dnr 00487/2008
Motion - Återrapportering av postitivt behandlade medborgarförslag

2008-12-04   Dnr 00486/2008
Motion - Utredning om fjärr/distansundervisning i Arvidsjaurs kommun

2008-12-03   Dnr 00485/2008
Revisionsrapport - Granskning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 2008

2008-12-03   Dnr 00484/2008
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2008

2008-12-03   Dnr 00483/2008
Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2008

2008-12-02   Dnr 00482/2008
Hyreshöjning i kommunens fastigheter för år 2009

2008-11-26   Dnr 00481/2008
Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening

2008-11-25   Dnr 00480/2008
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2008-11-25   Dnr 00479/2008
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2008-11-25   Dnr 00478/2008
Verksamhetsbidrag år 2009 - Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2008-11-24   Dnr 00477/2008
Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2009

2008-11-21   Dnr 00476/2008
Inspektionsmeddelande Hemtjänsten

2008-11-20   Dnr 00475/2008
Entledigande som vice ordförande i socialnämndens utskott - Marie Wikberg

2008-11-20   Dnr 00474/2008
Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

2008-11-20   Dnr 00473/2008
Deltagande i Länsverksamheten vid Gammelängsskolan i Boden

2008-11-20   Dnr 00472/2008
Avtal mellan kommunerna och naturbruksprogrammet vid Grans och Kalix naturbruksgymnasium

2008-11-20   Dnr 00471/2008
Begäran om efterskänkande av tillsynsavgift för täktverksamhet - Junkaberget 1:1

2008-11-20   Dnr 00470/2008
Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen

2008-11-20   Dnr 00469/2008
Ärendefördelning kommunstyrelsens utskott

2008-11-20   Dnr 00468/2008
Entledigande som vice ordförande i socialnämnden - Marie Wikberg

2008-11-19   Dnr 00467/2008
Ordförandens tjänstgöringstid - Kommunstyrelsens skolutskott

2008-11-17   Dnr 00466/2008
Val av skolutskott

2008-11-17   Dnr 00465/2008
Arvodesreglemente för förtroendevalda

2008-11-14   Dnr 00464/2008
Förvaltningsplan för fiske

2008-11-14   Dnr 00463/2008
Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

2008-11-14   Dnr 00462/2008
Inspektionsmeddelande Centrumbadet, Arvidsjaur - Arbetsmiljöverket

2008-11-13   Dnr 00461/2008
Verksamhetsbidrag för år 2009 - Same Ätnam

2008-11-12   Dnr 00460/2008
Uppföljning av kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet 2008

2008-11-12   Dnr 00459/2008
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2009

2008-11-12   Dnr 00458/2008
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2009

2008-11-12   Dnr 00457/2008
Ungdomsidrottspris år 2008

2008-11-12   Dnr 00456/2008
Ungdomskulturpris år 2008

2008-11-12   Dnr 00455/2008
Kulturpristagare år 2008

2008-11-12   Dnr 00454/2008
Revisionsrapport - Granskning av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande 2008

2008-11-11   Dnr 00453/2008
Granskning av samverkan mellan kommunens individ- och familjeomsorg och landstingets barn- och ungdomspsykiatri

2008-11-11   Dnr 00452/2008
Granskning av barn- och ungdomsnämndens ansvarsutövande 2008

2008-11-11   Dnr 00451/2008
Yttrande över planläggning av fritidshusområde vid Byskeälven

2008-11-11   Dnr 00450/2008
Bygglov för nybyggnad av fritidshus - Lauker 1:10 (del av)

2008-11-11   Dnr 00449/2008
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus - Lilla Bäcknäs 1:1

2008-11-10   Dnr 00448/2008
Medfinansiering av EU-projekt "Polcirkeln levererar - Etapp 2 år 2009-2010"

2008-11-10   Dnr 00447/2008
Redovisning av kundundersökning avseende livsmedelstillsyn och miljötillsyn

2008-11-07   Dnr 00446/2008
Yttrande över hastighetsbegränsning längs väg E 45 vid Renvallen

2008-11-07   Dnr 00445/2008
Mål inom arbetsmiljö och rehabilitering - förskola och skola

2008-11-07   Dnr 00444/2008
Taxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom miljöområdet

2008-11-06   Dnr 00443/2008
Ställningstagande mot segregation vid kommunens förskolor och skolor

2008-11-06   Dnr 00442/2008
Förstärkning av personalresurser inom förskoleverksamheten vid centralorten vårterminen 2009

2008-11-06   Dnr 00441/2008
Införande av nytt lönesystem

2008-11-06   Dnr 00440/2008
Uppsägning av medlemsskap i Coompanion Norrbotten

2008-11-06   Dnr 00439/2008
Entledigande av barn- och ungdomsnämnden

2008-11-06   Dnr 00438/2008
Reglemente för kommunstyrelsen

2008-11-06   Dnr 00437/2008
Politisk organisation för Arvidsjaurs kommun

2008-11-06   Dnr 00436/2008
Arbetsordning för kommunfullmäktiges presidium

2008-11-06   Dnr 00435/2008
Enledigande som ersättare som ombud och observatör i Länstrafiken 2007-2010 - Kent Sundström

2008-11-06   Dnr 00434/2008
Budget samt årsredovisning för VA-verksamheten år 2009

2008-11-06   Dnr 00433/2008
Försäljning av kommunala fastigheter

2008-11-06   Dnr 00432/2008
Regler för bidrag till enskilda vägar

2008-11-06   Dnr 00431/2008
Kommunalt partistöd för mandatperioden 2007-2010 - Borttag av indexering

2008-11-06   Dnr 00430/2008
Ändring av redovisningsrutinerna för timlöner

2008-11-06   Dnr 00429/2008
Budget för avfallsverksamheten år 2009

2008-11-06   Dnr 00428/2008
Taxa för avfallshantering

2008-11-06   Dnr 00427/2008
Tilläggsbudget - Verksamhetsområdet barn och ungdom

2008-11-06   Dnr 00426/2008
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2008-08-31

2008-11-06   Dnr 00425/2008
Bidrag till genomförande seminarium av angående EU-rätten och hur norra Sverige kommer att påverkas av EU:s nya grundfördrag - Riksorganisationen Solidaritet

2008-11-06   Dnr 00424/2008
Undervisningskök / mottagningskök vid Sandbackaskolan

2008-11-05   Dnr 00423/2008
Delegering av beslutanderätt för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2008-11-04   Dnr 00422/2008
Remiss - Nytt/nya kärnkraftverk i Finland på någon av orterna Pyhäjoki, Strömfors och Simo

2008-11-03   Dnr 00421/2008
Upprustning av 6,5 km motionsspår (Medborgarförslag)

2008-11-03   Dnr 00420/2008
Ingen servering av torsk vid de kommunala köken (Medborgarförslag)

2008-11-03   Dnr 00419/2008
Vegetabilisk mat som huvudmåltid till kommunens skolelever (Medborgarförslag)

2008-11-03   Dnr 00418/2008
Sammanträdesplan år 2009

2008-11-03   Dnr 00417/2008
Sammanträdesplan år 2009

2008-11-03   Dnr 00416/2008
Sammanträdesplan år 2009

2008-10-29   Dnr 00415/2008
Entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - Leif Enberg

2008-10-29   Dnr 00414/2008
Huvudmannaskap för miljöåterställningsprojekt i Åbyälven

2008-10-29   Dnr 00413/2008
Taxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom miljöområdet

2008-10-27   Dnr 00412/2008
Yttrande - Anslutning av Medborgarhuset till organisationen Folkets Hus och Parker

2008-10-27   Dnr 00411/2008
Motion - Anslutning av Medborgarhuset till organisationen Folkets Hus och Parker

2008-10-22   Dnr 00410/2008
Kulturstrategi för Norrbotten

2008-10-22   Dnr 00409/2008
Bidrag till projekt "Polarnatten" - SV Nord

2008-10-22   Dnr 00408/2008
Vägbelysning i Forsheden - Forshedens sommarstugeägare

2008-10-21   Dnr 00407/2008
Förvärv av fastigheterna Lommen 3, 4, 6, 11,17 samt Länsmansgärdan 10 - Arvidsjaurhem AB

2008-10-21   Dnr 00406/2008
Riktlinjer för utmärkelsen "Årets Arvidsjaurbo"

2008-10-16   Dnr 00405/2008
Utdebitering av kommunalskatt för 2009

2008-10-14   Dnr 00404/2008
Entledigande som God man enligt fastighetsbildningslagen för tätorten - Henning Åhman

2008-10-14   Dnr 00403/2008
Entledigande som ombud i Länstrafiken - Henning Åhman

2008-10-14   Dnr 00402/2008
Entledigande som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott - Henning Åhman

2008-10-14   Dnr 00401/2008
Entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - Henning Åhman

2008-10-14   Dnr 00400/2008
Driftsbidrag - Arvidsjaur Energi AB

2008-10-09   Dnr 00399/2008
Bygglov för uppsättande av vägvisningsskylt - Arvidsjaur 6:1

2008-10-09   Dnr 00398/2008
Medfinansiering av EU-projekt "Plattform Lumiora" - IT Norrbotten

2008-10-09   Dnr 00397/2008
Kvalitesstipendie år 2008

2008-10-08 Dnr 00396/2008
Kostnadsfritt nyttjande av kommunens lokaler m m - Arvidsjaurs Brukshundsklubb

2008-10-07 Dnr 00394/2008
Yttrande - Allmän kameraövervakning vid Arvidjaur Vårdcentral

2008-10-07 Dnr 00395/2008
Bygglov för nybyggnad av informationsbyggnad Galejaur kulturreservat - Gallejaur 2:3

2008-10-02 Dnr 00392/2008
Läsplan läsåret 2009/2010 - Gymnasieskolan

2008-10-02 Dnr 00393/2008
Läsplan läsåret 2009/2010 - Grundskolan

2008-09-30 Dnr 00391/2008
Dispens att få köra terrängskoter på väg vid särskilda tillfällen - Hotell Edström

2008-09-29 Dnr 00389/2008
Taxa för Räddningstjänsten

2008-09-30 Dnr 00390/2008
Delårsbokslut 2008-08-31 - (hela kommunen)

2008-09-26 Dnr 00388/2008
Delårsbokslut 2008-08-31 - Kommunstyrelsen

2008-09-26 Dnr 00387/2008
Entledigande som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden - Tommy Pettersson

2008-09-25 Dnr 00386/2008
Personalpolitiskt handlingsprogram

2008-09-25 Dnr 00385/2008
Deltagande för personal- och organisationsutskottets ledamöter i personalledarutbildning

2008-09-24 Dnr 00384/2008
Ansökan om EU-medel till förprojektering inom programområde "Ökat arbetskraftsutbud"

2008-09-24 Dnr 00383/2008
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL - Sekretess

2008-09-24 Dnr 00382/2008
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL - Sekretess

2008-09-22 Dnr 00381/2008
Taxa för uthyrning av båtplatser vid Arvidsjaursjön
2008-09-22 Dnr 00380/2008

Deltagande i Kvalitetsnätverk - Sveriges Kommuner och Landsting

2008-09-22 Dnr 00379/2008
Föreläggande om borttagande av kvarlämnad bil vid väg 95

2008-09-18 Dnr 00378/2008
Förvärv av tomt på kvarteret Ratten - Bråkar AB

2008-09-18 Dnr 00377/2008
Förvärv av fastigheterna Glommersträsk 3:35 och 3:36 - Örjan Berglund

2008-09-17 Dnr 00376/2008
Yttrande - Kommunalt vårdnadsbidrag

2008-09-17 Dnr 00375/2008
Kommunalt vårdnadsbidrag

2008-09-17 Dnr 00374/2008
Omdisponering av anslag till kostenheten i budget 2009

2008-09-17 Dnr 00373/2008
Norrbottensdeklarationen - Den växande skogen, vår framtid

2008-09-17 Dnr 00372/2008
Ansökan om installation av värmepump - Auktsjaur 9:1

2008-09-16 Dnr 00371/2008
Förvärv av fastigheten Moskosel 1:87 - Paul Radke

2008-09-16 Dnr 00370/2008
Förvärv av fastigheten Moskosel 1:87 - Anna Lindgren / TG Van Dijken

2008-09-16 Dnr 00369/2008
Avtal gällande drift / skötsel av Prästberget - IFK Arvidsjaur Alpina

2008-09-16 Dnr 00368/2008
Riktlinjer för resursnyttjande av personliga assistenter vid vårdtagares vistelse på institution

2008-09-15 Dnr 00367/2008
Avgifter vid friluftsdagar/skolutflykter

2008-09-11 Dnr 00366/2008
Systematiskt arbetsmiljöarbete för Arvidsjaurs kommun

2008-09-05 Dnr 00365/2008
Bygglov för nybyggnad av publokal - Arvidsjaur 9:5

2008-09-05 Dnr 00364/2008
Bygglov för uppförande av mätmast för projektering av vindkraft - Gullön 8:3

2008-09-05 Dnr 00363/2008
Olovligt uppförande av förråd - Traktörföraren 2

2008-09-05 Dnr 00362/2008
Samråd om fastighetsreglering och avstyckning från Almäningsskogen S:1 m.fl.

2008-09-02 Dnr 00361/2008
Ansökan om bidrag till kompetensförstärkning för personal i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

2008-09-02 Dnr 00360/2008
Begäran om undantag från skollagen gällande information till vårdnadshavare - Sekretessärende

2008-08-28 Dnr 00359/2008
Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 2008/2009 - Skoterklubbarna i kommunen

2008-08-28 Dnr 00358/2008
Övertagande av bredband (Avtal kommunikationsoperatör)

2008-08-28 Dnr 00357/2008
Utträde ur Filmpool Nord

2008-08-28 Dnr 00356/2008
Enledigande som ersättare stämmoombud i Arvidsjaur Flygplats AB - Tommy Hedqvist

2008-08-28 Dnr 00355/2008
Val av ny ledamot och vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

2008-08-26 Dnr 00354/2008
Entledigande som styrelseledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB - Tommy Hedqvist

2008-08-26 Dnr 00353/2008
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden - Tommy Hedqvist

2008-08-26 Dnr 00352/2008
Entledigande som ersättare i socialnämnden - Tommy Hedqvist

2008-08-26 Dnr 00351/2008
Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige - Tommy Hedqvist

2008-08-25 Dnr 00350/2008
Bygglov för fasadändring av butikslokal - Spoven 17

2008-08-25 Dnr 00349/2008
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd - Advokaten 12

2008-08-25 Dnr 00348/2008
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med garage - Räfsan 13

2008-08-25 Dnr 00347/2008
Bygglov för tillbyggnad av carport och tak över uteplats - Installatören 2

2008-08-25 Dnr 00346/2008
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus - Fristad 1:15 (del av)

2008-08-25 Dnr 00345/2008
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus - Allmänningsskogen S 1

2008-08-25 Dnr 00344/2008
Delårsbokslut 2008-08-31

2008-08-25 Dnr 00343/2008
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus - Allmäningsskogen S 1

2008-08-25 Dnr 00342/2008
Delårsbokslut 2008-08-31

2008-08-22 Dnr 00341/2008
Yttrande över ansökan om utvidgad täkt av grus - Vaksliden 2:1

2008-08-22 Dnr 00340/2008
Delårsbokslut 2008-08-31

2008-08-21 Dnr 00339/2008
Entledigande som ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämndens förhandlingsgrupp för bidragsgivning - Ida Eliasson

2008-08-21 Dnr 00338/2008
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Konstkommittén - Ida Eliasson

2008-08-21 Dnr 00337/2008
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens utskott - Ida Eliasson

2008-08-21 Dnr 00336/2008
Entledigande som ersättare i barn- och ungdomsnämnden - Ida Eliasson

2008-08-21 Dnr 00335/2008
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden - Ida Eliasson

2008-08-21 Dnr 00334/2008
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i barn- och ungdomsnämndens utskott - Patrik Åman

2008-08-21 Dnr 00333/2008
Entledigande som ordinarie ledamot och ordförande i barn- och ungdomsnämndens utskott - Kent Sundström

2008-08-21 Dnr 00332/2008
Verksamhetsbidrag för kooperativ utveckling i Arvidsjaurs kommun - Coompanion Norrbotten

2008-08-20 Dnr 00331/2008
Detaljplan för Lejonet 2 m.fl.

2008-08-20 Dnr 00330/2008
Yttrande över ansökan att strö ut aska efter avliden

2008-08-19 Dnr 00329/2008
Tilläggsbudget - Iordningställande av undervisningskök

2008-08-18 Dnr 00328/2008
Bidrag för genomförande av byakonferens i Lauker - Föreningen Arvidsjaurs Byar

2008-08-18 Dnr 00327/2008
Entledigande som ordinarie ledamot i utbildnings- och näringslivsutskottet - Kent Sundström

2008-08-18 Dnr 00326/2008
Entledigande som styrelseledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB - Kent Sundström

2008-08-18 Dnr 00325/2008
Entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - Kent Sundström

2008-08-18 Dnr 00324/2008
Entledigande som ordinarie ledamot och ordförande i Barn- och ungdomsnämnden - Kent Sundström

2008-08-18 Dnr 00323/2008
Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige - Kent Sundström

2008-08-18 Dnr 00322/2008
Översiktsplan för Arvidsjaurs kommun

2008-08-18 Dnr 00321/2008
Avtal för uppsättande av skylt på fastigheten Arvidsjaur 6:1 - Frostab

2008-08-13 Dnr 00320/2008
Taxa för Räddningstjänsten

2008-07-14 Dnr 00319/2008
Årsredovisning år 2007 - Arvidsjaurs Kommunföretag AB

2008-07-14 Dnr 00318/2008
Årsredovisning år 2007 - Arvidsjaur Flygplats AB

2008-07-14 Dnr 00317/2008
Årsredovisning år 2007 - Arvidsjaur Energi AB

2008-07-14 Dnr 00316/2008
Årsredovisning år 2007 - Arvidsjaurhem AB

2008-07-11 Dnr 00315/2008
Arrendering av mark vid Stationsgatan för uppförande av parkeringsplatser - Bostadsrättsföreningen Bofinken

2008-07-08 Dnr 00314/2008
Bidrag till Filmpool Nords verksamhet under åren 2009-2011

2008-07-08 Dnr 00313/2008
Medel till utvecklingsarbete "Program för Hållbar Jämställdhet"

2008-07-08 Dnr 00312/2008
Remiss - promemorian "Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden"

2008-07-08 Dnr 00311/2008
Verksamhetsbidrag för år 2008 - Norrbottens Energikontor AB (NENET)

2008-07-08 Dnr 00310/2008
Medfinansiering av EU-projekt "Norrskensrutten" - Lycksele kommun

2008-07-08 Dnr 00309/2008
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2008 - Företagarna i Arvidsjaur

2008-07-07 Dnr 00308/2008
Remiss - Betänkandet "Värdigt liv i äldreomsorgen" (SOU 2008:51)

2008-07-07 Dnr 00307/2008
Ansökan om verksamhetsbidrag - Samiska Rättsförbundet

2008-07-07 Dnr 00306/2008
Nyemission i Filmpool Nord

2008-07-07 Dnr 00305/2008
Organisation av förskola och grundskola

2008-07-07 Dnr 00304/2008
Iordningställande av parkeringsplatser på Stationsgatan, f.d. A-Hälsan (Medborgarförslag)

2008-07-07 Dnr 00303/2008
Uppsamling av skrymmande skrot (Medborgarförslag)

2008-07-07 Dnr 00302/2008
Presentation och kontaktuppgifter till politiker och tjänstemän på kommunens hemsida (Medborgarförslag)

2008-07-07 Dnr 00301/2008
Busstur en dag i veckan på sträckan Moskosel-Arvidsjaur-Moskosel (Medborgarförslag)

2008-07-07 Dnr 00300/2008
Fria bussresor inom kommunen (Medborgarförslag)

2008-07-07 Dnr 00299/2008
Översyn av bidrag ur bygdemedel avseende landsbygdsutveckling (Medborgarförslag)

2008-07-07 Dnr 00298/2008
Inrättande av tjänst som jämställdhetsstrateg (Medborgarförslag)

2008-07-02 Dnr 00297/2008
Samverkansplan för Avfall Norrbotten 2008-08-01-2010-08-01

2008-07-02 Dnr 00296/2008
Gatubelysning för boende vid väg 45 i Rönnberg

2008-07-02 Dnr 00295/2008
Val av Årets By i Norrbottens län år 2008

2008-07-01 Dnr 00294/2008
Försvarsbeslut 2008

2008-06-30 Dnr 00293/2008
Motion - Utveckling av Moskoselsregionen

2008-06-26 Dnr 00292/2008
Bidrag till föreningar år 2009 - Utvecklingsstöd

2008-06-26 Dnr 00291/2008
Bidrag till föreningar år 2009 - Investeringsstöd

2008-06-26 Dnr 00290/2008
Bidrag till föreningar år 2009 - Föreningsstöd

2008-06-25 Dnr 00289/2008
Förlängning av gatu-/vägbelysning från Fjällbonäs till Granbo

2008-06-25 Dnr 00288/2008
Revisionsrapport - Granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro - Barn- och ungdomsnämnden

2008-06-25 Dnr 00287/2008
Revisionsrapport - Granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro - Socialnämnden

2008-06-25 Dnr 00286/2008
Revisionsrapport - Granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro - Kommunstyrelsen

2008-06-25 Dnr 00285/2008
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden - Patrik Åman

2008-06-18 Dnr 00284/2008
Policy för uppsättande av skyltar på kommunens mark
2008-06-18 Dnr 00283/2008

Skoterkörning längs kommunens gator och vägar samt skoterleder i Arvidsjaurs tätort säsongen 2008/2009

2008-06-13 Dnr 00282/2008
Delegering av beslutanderätt - räddningschef

2008-06-12 Dnr 00281/2008
Ansökan om samiskt språk- och kulturstöd inom förskoleverksamheten

2008-06-12 Dnr 00280/2008
Gemensam tjänst som controller inom barn- och ungdomsnämndens och gymnasieskolans verksamheter

2008-06-10 Dnr 00279/2008
Medgivande för Arvidsjaur Test- och Simulering AB att köpa aktier i utbildningsbolag

2008-06-10 Dnr 00278/2008
Kapitaltäckningsgaranti - Arvidsjaur Test- och Simulering AB

2008-06-10 Dnr 00277/2008
Inköp av flygsimulator - Arvidsjaur Test- och Simulering AB

2008-06-10 Dnr 00276/2008
Överlåtelse av aktier i Arvidsjaur Test- och Simulering AB till Arvidsjaur Kommunföretag AB

2008-06-10 Dnr 00275/2008
Val av styrelse, revisor och stämmoombud för Arvidsjaur Test- och Simulering AB

2008-06-09 Dnr 00274/2008
Bildande av bolag / bolagsordning - Arvidsjaur Test- och Simulering AB

2008-06-09 Dnr 00273/2008
Nyttjanderättsavtal för område på Arvidsjaur 6:2 - Statoil

2008-06-09 Dnr 00272/2008
Medfinansiering av EU-projekt "Gränslöst Entreprenörsskap" - Arjeplogs kommun

2008-06-04 Dnr 00271/2008
Återkommande kontroll av köldmedia - miljösanktionsavgift

2008-06-04 Dnr 00270/2008
Tilläggsbudget - Personligt stöd till elever vid Fridhemsskolan

2008-06-03 Dnr 00269/2008
Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen

2008-06-02 Dnr 00268/2008
Investeringsbudget år 2009

2008-06-02 Dnr 00267/2008
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

2008-06-02 Dnr 00266/2008
Utökning av arrende av markområde vid Nyborgstjärn (Arvidsjaur 6:48 och 6:31) - Laponia Hotell & Konferens AB

2008-06-02 Dnr 00265/2008
Avtal för uppsättande av skylt på fastigheten Arvidsjaur 6:2 - Statoil

2008-06-02 Dnr 00264/2008
Underskrifter på kommunens bankkonton m.m

2008-05-30 Dnr 00263/2008
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad - Glommersträsk 5:4 (del av)

2008-05-30 Dnr 00262/2008
Skrivelse angående införande av nattillsyn i Glommersträsk

2008-05-29 Dnr 00261/2008
Anläggande av konstgräsplan

2008-05-29 Dnr 00260/2008
Nedläggning av Moskosels räddningsstyrka och bildande av ett räddningsvärn

2008-05-29 Dnr 00259/2008
Remiss - Hastighetsförändring på de nationella vägarna genom Norrbottens och Västerbottens län

2008-05-28 Dnr 00258/2008
Tilläggsbudget - Personligt stöd till elever vid Fridhemsskolan

2008-05-28 Dnr 00257/2008
Bygglov för nybyggnad av av enbostadshus

2008-05-27 Dnr 00256/2008
Yttrande - Anmälan angående antagningen till flygutbildningen vid Hässlögymnasiet i Västerås och Sandbackaskolan i Arvidsjaur - Skolverket

2008-05-27 Dnr 00255/2008
Restaurering av Nasaleden

2008-05-27 Dnr 00254/2008
Bidrag till projekt "Schack i skolan" i årskurs fyra - Norrbottens Schackförbund

2008-05-27 Dnr 00253/2008
Anmälan enligt Lex Sarah år 2008

2008-05-27 Dnr 00252/2008
Utökning av hjälp i hemmet över 45 timmar i veckan

2008-05-27 Dnr 00251/2008
Överväganden om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

2008-05-27 Dnr 00250/2008
Överväganden om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

2008-05-27 Dnr 00249/2008
Överväganden om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

2008-05-27 Dnr 00248/2008
Överväganden om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

2008-05-27 Dnr 00247/2008
Överväganden om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

2008-05-27 Dnr 00246/2008
Årsredovisning år 2007 - Personligt ombud

2008-05-27 Dnr 00245/2008
Anmälan om motorbana vid Kilverstone - Laxbäcken 1:1

2008-05-27 Dnr 00244/2008
Åtgärder för ökad rekrytering till omvårdnadsprogrammet

2008-05-27 Dnr 00243/2008
Bygglov för tillbyggnad av restaurang vid Nyborgstjärn - Arvidsjaur 6:48

2008-05-27 Dnr 00242/2008
Bygglov för uppförande av plank - Fasanen 1

2008-05-27 Dnr 00241/2008
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av stuga - Björkberget 1:32

2008-05-27 Dnr 00240/2008
Bygglov för nybyggnad av garage - Advokaten 12

2008-05-27 Dnr 00239/2008
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus - Serrejaur 1:12

2008-05-26 Dnr 00238/2008
Delegationsförteckning för socialnämnden

2008-05-23 Dnr 00237/2008
Ändring av princip för beräkning av kalkylposter

2008-05-23 Dnr 00236/2008
Omdisposition av budget avseende lönepott 2008

2008-05-23 Dnr 00235/2008
Finansiella mål för 2009-2012

2008-05-23 Dnr 00234/2008
Delårsbokslut 2008-04-30 - (hela kommunen)

2008-05-23 Dnr 00233/2008
Resultat- och finansieringsplan för 2009-2011

2008-05-23 Dnr 00232/2008
Driftbudgetramar för 2009-2011

2008-05-23 Dnr 00231/2008
Utredning av Sandbackaskolans framtida organisation

2008-05-20 Dnr 00230/2008
Omfördelning av medel från serviceenheten till kökksenheten

2008-05-20 Dnr 00229/2008
Omfördelning av medel från fastighetsenheten

2008-05-20 Dnr 00228/2008
Försäljning av fastigheten Arvidsjaur 5:2 - Kakelugnar & Bygg AB

2008-05-20 Dnr 00227/2008
Delårsbokslut 2008-04-30 - Kommunstyrelsen

2008-05-19 Dnr 00226/2008
Arrendering av del av fastigheten Arvidsjaur 9:2 för uppställning av fordon samt snötipp - Polaris Experience Center

2008-05-15 Dnr 00225/2008
Utdelning av stipendium år 2008 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram

2008-05-15 Dnr 00224/2008
Handlingsplan för att förebygga hot och våld mot personal

2008-05-15 Dnr 00223/2008
Kulturstipendium år 2009

2008-05-15 Dnr 00222/2008
Bidrag för inspelning av roadmovie - Strange pictures STHLM

2008-05-14 Dnr 00221/2008
Avtal för uppsättande av skyltar på kommunens mark - Multi Dynamic Service/SilverCross 45, Fälen Design Arvidsjaur, Lindmarks slöjd & snickeri, ICA A-hallen Nyborg

2008-05-14 Dnr 00220/2008
Remiss - Betänkandet "EU, allmännnyttan och hyrorna (SOU 2008:38)"

2008-05-13 Dnr 00219/2008
Redovisning av kundundersökning och nämndens övergripande mål inom bygglovverksamheten år 2007

2008-05-12 Dnr 00218/2008
Driftstöd till verksamheten för år 2009 - Teknikens Hus

2008-05-12 Dnr 00217/2008
Bildande av bolag för uppförande och förvaltning av handelscentrum

2008-05-12 Dnr 00216/2008
Tilläggsbudget för akut fastighetsunderhåll - Tekniska kontoret

2008-05-12 Dnr 00215/2008
Budget 2009

2008-05-12 Dnr 00214/2008
Kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister

2008-05-12 Dnr 00213/2008
Medfinansiering av EU-projekt "Styrelsekvinnor - redo för uppdrag"

2008-05-12 Dnr 00212/2008
Avgifter för körkortsundervisning vid Trafikskolan läsåret 2008/2009

2008-05-12 Dnr 00211/2008
Fastställande av interkommunala avgifter läsåret 2008/2009 - Gymnasieskolan

2008-05-12 Dnr 00210/2008
Internbudget år 2009 - Kommunstyrelsen

2008-05-12 Dnr 00209/2008
Yttrande - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till utökning av utbildningar vid fristående gymnasieskola i Luleå kommun avseende program "Samhälls-, Natur- och handelsprogrammet" - Nordens Teknikerinstitut AB

2008-05-12 Dnr 00208/2008
Yttrande - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Lulleå kommun avseende specialutformade program "Bygg, Energi, Fordon, Hantverk och Industri" - Nordens Teknikerinstitut AB

2008-05-09 Dnr 00207/2008
Budget år 2008 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

2008-05-09 Dnr 00206/2008
Remiss - Bildande av naturreservatet Gallejaur i Arvidsjaurs kommun

2008-05-09 Dnr 00205/2008
Remiss - Ett tredje kärnkraftsaggregat i Lovisa, Finland

2008-05-08 Dnr 00204/2008
Arrendering av del av fastigheten Arvidsjaur 9:3 för uppställning av fartygscontainrar - Benny Lindqvist

2008-05-08 Dnr 00203/2008
Organisation av förskola och grundskola

2008-05-08 Dnr 00202/2008
Investeringsbudget 2008 - Barn- och ungdomsnämnden

2008-05-08 Dnr 00201/2008
Nedläggning av Moskosels räddningsstyrka

2008-05-08 Dnr 00200/2008
Upphandling av lokalvård i allmänna utrymmen på Länsmansgården och Ringelsta

2008-05-08 Dnr 00199/2008
Arbetskläder till personal inom äldreboenden

2008-05-08 Dnr 00198/2008
Kvalitetsuppföljning 2008 - Pärlan

2008-05-08 Dnr 00197/2008
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

2008-05-07 Dnr 00196/2008
Yttrande - Försäljning av fastigheten Moskosel 1:73 - Arvidsjaurhem AB

2008-05-07 Dnr 00195/2008
Ansvarsutredning för förorenad mark - Lauker 1:12

2008-05-07 Dnr 00194/2008
Planeringsinsatser för vindkraft

2008-05-06 Dnr 00193/2008
Bygglov för nybyggnad av garage - Tärnan 1

2008-05-05 Dnr 00192/2008
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet

2008-05-05 Dnr 00191/2008
Arrendering av del av fastigheten Arvidsjaur 6:2 för uppställning av fordon samt snötipp - Arctic Track AB

2008-04-30 Dnr 00190/2008
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr år 2007

2008-04-29 Dnr 00189/2008
Yttrande - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Bodens kommun avseende specialutformade program "Barn- och fritd, Bygg, El, Estetiska, Fordon m.fl" - Thorengruppen AB

2008-04-29 Dnr 00188/2008
Yttrande - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun avseende specialutformade program "Bygg, El, Energi, Fordon m.fl" - Thorengruppen AB

2008-04-29 Dnr 00187/2008
Yttrande - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Luleå kommun avseende specialutformade program "Bygg, El, Energi, Fordon m.fl" - Baggium utbildning AB

2008-04-29 Dnr 00186/2008
Sammanställning av lokal avvikelsehantering vid särskilda boenden år 2007

2008-04-29 Dnr 00185/2008
Sammanställning av vårdrelaterade infektioner vid särskilda boenden år 2007

2008-04-29 Dnr 00184/2008
Investeringsbudget år 2009 - Socialnämnden

2008-04-29 Dnr 00183/2008
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2008

2008-04-28 Dnr 00182/2008
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus - Hjorten 15

2008-04-28 Dnr 00181/2008
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad - Glommersträsk 3:3

2008-04-28 Dnr 00180/2008
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal/restaurang Storälgen samt ekonomibyggnad - Glommersträsk 4:13

2008-04-28 Dnr 00179/2008
Bygglov för tillbyggnad av skola - Glommersträsk 40:1

2008-04-28 Dnr 00178/2008
Ansökan om bygglov för nybyggnad av informationsbyggnad - Gallejaur 2:3

2008-04-28 Dnr 00177/2008
Överklagan av tillsynsavgift enligt miljöbalken - Junkaberget 1:1

2008-04-28 Dnr 00176/2008
Överklagan av tillsynsavgift enligt miljöbalken - Björkberget 1:1 och Björkliden 1:1

2008-04-28 Dnr 00175/2008
Anmälan om nybyggnad av avloppsanläggning Storälgen - Glommersträsk 4:13

2008-04-25 Dnr 00174/2008
Yttrande över ändrade hastighetsgränser på se nationella vägarna

2008-04-24 Dnr 00173/2008
Riktlinjer för budget- och verksamhetsuppföljning för barn- och ungdomsnämnden

2008-04-24 Dnr 00172/2008
Klarläggande av ansvarfördelning mellan förvaltare och nyttjare i kommunens skolfastigheter

2008-04-21 Dnr 00171/2008
Yttrande - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun avseende Teknikprogram med inriktning IT - John Bauergymnasiet

2008-04-18 Dnr 00170/2008
Yttrande - Skötselplan med tillhörande restaureringsplan och byggnadsplan för Gallejaur by

2008-04-18 Dnr 00169/2008
Remiss - Skötselplan med tillhörande restaureringsplan och byggnadsplan för Gallejaur by - Länsstyrelsen

2008-04-17 Dnr 00168/2008
Ansökan om utvecklingspengar till anhörigstöd i form av avlastning i hemmet

2008-04-17 Dnr 00167/2008
Sammanställning av klagomål 2007

2008-04-17 Dnr 00166/2008
Riktlinjer i äldreomsorgen för avlösning i hemmet för personer över 65 år enligt 4 kapitlet 1 § SoL

2008-04-17 Dnr 00165/2008
Medfinansiering av s.k. "Solrum" på Ringelsta

2008-04-16 Dnr 00164/2008
Regler och prissättning för tomtförsäljning avseende villor, fritidsbebyggelse etc

2008-04-16 Dnr 00163/2008
Investeringsbudget år 2009 - Kommunstyrelsen

2008-04-15 Dnr 00162/2008
Yttrande - Anmälan angående skolsituationen vid intagning till pilotutbildning vid Sandbackaskolan - Skolverket

2008-04-14 Dnr 00161/2008
Arrende av markområde för ridverksamhet och likande verksamhet - Arvidsjaurs Ryttarförening

2008-04-14 Dnr 00160/2008
Bussar till Vittjåkk under påsk- och sportlov samt helger under säsong (Medborgarförslag)

2008-04-14 Dnr 00159/2008
Bowlinghall i källarplanet i Galleria (Medborgarförslag)

2008-04-10 Dnr 00158/2008
Planutredning - Renudden 1:1

2008-04-09 Dnr 00157/2008
Försäljning av fastigheten Moskosel 1:73 - Frostab

2008-04-09 Dnr 00156/2008
Delårsbokslut 2008-04-30

2008-04-09 Dnr 00155/2008
Internbudget år 2009 - Kultur- och fritidsnämnden

2008-04-09 Dnr 00154/2008
Delårsbokslut 2008-04-30

2008-04-09 Dnr 00153/2008
Internbudget 2009 - Socialnämnden

2008-04-09 Dnr 00152/2008
Delårsbokslut 2008-04-30

2008-04-08 Dnr 00151/2008
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2008

2008-04-07 Dnr 00150/2008
Uppsägning av platser i barn- och ungdomsnämnden

2008-04-07 Dnr 00149/2008
Motion - Nedläggning av budgetberedningen samt inrättande av en mål- och utvärderingsberedning - Alliansen

2008-04-07 Dnr 00148/2008
Remiss - Betänkandet Yrkeshögskolan - För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29)

2008-04-07 Dnr 00147/2008
Verksamhetsbidrag för år 2008 - RFSL Nord

2008-04-07 Dnr 00146/2008
Gallring av verikfikationer i kommunens arkiv

2008-04-07 Dnr 00145/2008
Internbudget år 2009

2008-04-04 Dnr 00144/2008
Bidrag till skoltävling i grundskolan 2008 - A Non Smoking Generation

2008-04-03 Dnr 00143/2008
Remiss - Ett fjärde kärnkraftsaggregat i Olkiluoto, Finland

2008-04-03 Dnr 00143/2008
Remiss - Ett fjärde kärnkraftsaggregat i Olkiluoto, Finland

2008-03-31 Dnr 00142/2008
Bygglov för ansökan om en 72 meter hög GSM 900 mast och två teknikbodar - Akkajaur 1:1

2008-03-28 Dnr 00141/2008
Medfinansiering av EU-projekt "Intermodala lösningar för hållbar tillväxt".

2008-03-26 Dnr 00140/2008
Yttrande över medborgarförslag om förbud mot smällare och raketer i Arvidsjaurs kommun

2008-03-25 Dnr 00139/2008
Bidrag till mineraljaktens prispengar och resor för de kommunala kontaktpersonerna under 2008

2008-03-25 Dnr 00138/2008
Utökning av internkredit - Arvidsjaur Energi AB

2008-03-20 Dnr 00137/2008
Revisionsberättelser år 2007 för kommunens fonder

2008-03-19 Dnr 00136/2008
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning år 2007

2008-03-19 Dnr 00135/2008
Yttrande över fastighetsreglering Hjorten1 och Fridhem 1

2008-03-13 Dnr 00134/2008
Årsberättelse sotningsverksamhet 2007

2008-03-13 Dnr 00133/2008
Motion - Trafiksäkerheten för skolbarn i Abborrträsk vid på- och avstigning på skolbuss

2008-03-11 Dnr 00132/2008
Markupplåtelse för friggeboda vid fågeltornet på fastigheten Glommersträsk 3:48 - Glommersträsk Bygderåd

2008-03-11 Dnr 00131/2008
Entledigande som ordinarie ledamot i styrelsen för Arvidsjaurhem AB - JanÅge Mikalsen

2008-03-11 Dnr 00130/2008
Dokumenthanteringsplan för Barn- och ungdomsnämnden

2008-03-11 Dnr 00129/2008
Verksamhetsmål år 2008 - Barn- och ungdomsnämnden

2008-03-11 Dnr 00128/2008
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2008

2008-03-07 Dnr 00127/2008
Medfinansiering av North Sweden European Office

2008-03-07 Dnr 00126/2008
Policy för försäljning av kommunens egendom

2008-03-06 Dnr 00125/2008
Disposition av överskott - kultur- och fritidsnämnden

2008-03-05 Dnr 00124/2008
Detaljplan för Korpen 2, 6 och 7 - Skomakaregatan

2008-03-05 Dnr 00123/2008
Iordningställande av Fridhemsskolan till galleria (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00122/2008
Ny högstadieskola på tätorten (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00121/2008
Firande av årets längsta dag (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00120/2008
Valv/portal vid korsningen Sten Laestadiusväg/Järnvägsgatan (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00119/2008
Iordningställande/utsmyckning av rondellen vid väg 45 (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00118/2008
Investering i bowlinghall (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00117/2008
Iordningställande/byggande av galleria (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00116/2008
Remiss - Förslag om regelförenkling för avfallstransportörer

2008-03-05 Dnr 00115/2008
Yttrande över medfinansiering i projekt "Gallejaur"

2008-03-05 Dnr 00124/2008
Detaljplan för Korpen 2, 6 och 7 - Skomakaregatan

2008-03-05 Dnr 00123/2008
Iordningställande av Fridhemsskolan till galleria (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00122/2008
Ny högstadieskola på tätorten (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00121/2008
Firande av årets längsta dag (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00120/2008
Valv/portal vid korsningen Sten Laestadiusväg/Järnvägsgatan (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00119/2008
Iordningställande/utsmyckning av rondellen vid väg 45 (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00118/2008
Investering i bowlinghall (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00117/2008
Iordningställande/byggande av galleria (Medborgarförslag)

2008-03-05 Dnr 00116/2008
Remiss - Förslag om regelförenkling för avfallstransportörer

2008-03-05 Dnr 00115/2008
Yttrande över medfinansiering i projekt "Gallejaur"

2008-03-04 Dnr 00114/2008
Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige år 2008

2008-03-03 Dnr 00113/2008
Yttrande - Medfinansiering projekt "Gallejaur" - Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening

2008-03-03 Dnr 00112/2008
Yttrande - Medfinansiering projekt "Gallejaur" - Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening

2008-03-03 Dnr 00111/2008
Medfinansiering projekt "Gallejaur" - Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening

2008-03-03 Dnr 00110/2008
Motion - Reducering av antalet ledamöter i Arvidsjaur kommunföretag AB

2008-03-03 Dnr 00109/2008
Bostadsanpassningsbidrag år 2008

2008-02-28 Dnr 00108/2008
Avlastning i hemmet - sekretess

2008-02-28 Dnr 00107/2008
Anmälan om LSS-personskada - sekretess

2008-02-27 Dnr 00106/2008
Ledamöter i kommunfullmäktiges parti och demokratiberedning

2008-02-27 Dnr 00105/2008
Motion - Nedläggning av parti- och demokratiberedningen

2008-02-26 Dnr 00104/2008
Ansökan om serveringstillstånd Hotell Laponia - Sameland

2008-02-26 Dnr 00103/2008
Ansökan om serveringstillstånd Hotell Laponia - Laponiakåtan

2008-02-26 Dnr 00102/2008
Ansökan om serveringstillstånd Hotell Laponia

2008-02-26 Dnr 00101/2008
Verksamhetsuppföljning socialnämnden 2008

2008-02-25 Dnr 00100/2008
Försäljning av fastigheten Moskosel 1:73 - Arvidsjaurhem AB

2008-02-25 Dnr 00099/2008
Utdelning av pengar från kultur- och fritidsnämndens fonder 2008

2008-02-22 Dnr 00098/2008
Verksamhetsuppföljning -Kultur- och fritidsnämnden 2008

2008-02-22 Dnr 00097/2008
Plan för utvärdering och uppföljning inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde 2008

2008-02-22 Dnr 00096/2008
Yttrande - En ny betygsskala

2008-02-22 Dnr 00095/2008
Remiss - Förslag till riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov och fördelning av kostnaderna vid placering

2008-02-21 Dnr 00094/2008
Gymnasial lärlingsutbildning (försöksverksamhet)

2008-02-21 Dnr 00093/2008
Samverkan mellan kommunerna Arvidsjaur, Malå och Sorsele beträffande gymnasial utbildning

2008-02-21 Dnr 00092/2008
Utbildningsplan för elever vid Sandbackaskolans IV-program

2008-02-21 Dnr 00091/2008
Renhållningsordning med avfallsplan

2008-02-21 Dnr 00090/2008
Nominering till styrelsen för Georange ideella förening

2008-02-20 Dnr 00089/2008
Arbetsordning för kommunfullmäktige

2008-02-20 Dnr 00088/2008
Riktlinjer för utmärkelsen "Årets Arvidsjaurbo"

2008-02-20 Dnr 00087/2008
Kultur-och näringslivsgala

2008-02-19 Dnr 00086/2008
Remiss - En ny betygsskala

2008-02-19 Dnr 00085/2008
Bidrag till föreningen Pite Lappmarks Flora

2008-02-19 Dnr 00084/2008
Ansökan om bygdemedel för år 2008

2008-02-19 Dnr 00083/2008
Nyttjande av Nordanås 2:4 (Glomméhuset)

2008-02-19 Dnr 00082/2008
Nyttjande av ateljévåningen på Humlan

2008-02-19 Dnr 00081/2008
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2008/2009

2008-02-19 Dnr 00080/2008
Finansiella mål enligt lagen om god ekonomisk hushållning

2008-02-19 Dnr 00079/2008
Interpellationer och enkla frågor år 2008

2008-02-19 Dnr 00078/2008
Årsredovisning 2007 för förvaltade fonder

2008-02-19 Dnr 00077/2008
Ombudgetering av 2007 års investeringar och reviderad finansieringsbudget

2008-02-19 Dnr 00076/2008
Investeringsredovisning för år 2007

2008-02-19 Dnr 00075/2008
Disposition av årets resultat 2007

2008-02-18 Dnr 00074/2008
Årsredovisning 2007 - Socialnämndens donationsfonder

2008-02-18 Dnr 00073/2008
Statliga utvecklingsmedel för implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården

2008-02-18 Dnr 00072/2008
Omfördelning av internbudget 2008 - Lärkans verksamhet

2008-02-14 Dnr 00071/2008
Årsredovisning för år 2007 - Kommunstyrelsens verksamheter

2008-02-13 Dnr 00070/2008
Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen 2008

2008-02-12 Dnr 00069/2008
Plan för utvärdering och uppföljning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

2008-02-12 Dnr 00068/2008
Kontaktpolitiker för kultur- och fritidsnämndens verksamheter mandatperioden 2007-2010

2008-02-12 Dnr 00067/2008
Årsredovisning 2007 - Kultur- och fritidsnämndens fonder

2008-02-11 Dnr 00066/2008
Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008

2008-02-11 Dnr 00064/2008
Handlingsplan "Samverkan Polis och kommun - för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet"

2008-02-11 Dnr 00063/2008
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av stuga
- Abborrträsk 12:31

2008-02-06 Dnr 00062/2008
Medfinansiering av utbytesprojekt mellan grundskoleelver i Arvidsjaur och Portugal

2008-02-05 Dnr 00061/2008
Ansökan om bidrag ur Oskar Nilssons fond år 2008

2008-02-05 Dnr 00060/2008
Årsredovisning 2007 - Barn- och ungdomsnämndens fonder

2008-01-31 Dnr 00059/2008
Riktlinjer för särredovisning av VA-verksamhet

2008-01-31 Dnr 00058/2008
Överklagande av dom Storavan-Uddjaurs utvidgade reglering

2008-01-30 Dnr 00057/2008
Nominering till Pite Älv Ekonomisk förenings styrelse år 2008-2009

2008-01-30 Dnr 00056/2008
Regler för verksamhets- och ekonomistyrning för Arvidsjaurs kommun

2008-01-29 Dnr 00055/2008
Gatubelysning vid korsningen Bergsvägen-Militärvägen i Moräng

2008-01-29 Dnr 00054/2008
Bidrag för uppvärmnings- och försäkringskostnader vid ishallen i Glommersträsk - GLIF

2008-01-29 Dnr 00053/2008
Bygglov för uppförande av teknikbod vid Ringelvallen - Arvidsjaur 6:3

2008-01-29 Dnr 00052/2008
Revisionsrapport - Granskning av god ekonomisk hushållning/effektivt resursutnyttjande

2008-01-29 Dnr 00051/2008
Revisionsrapport - Granskning av god ekonomisk hushållning/effektivt resursutnyttjande

2008-01-29 Dnr 00050/2008
Revisionsrapport - Granskning av god ekonomisk hushållning/effektivt resursutnyttjande

2008-01-29 Dnr 00049/2008
Revisionsrapport - Granskning av god ekonomisk hushållning/effektivt resursutnyttjande

2008-01-29 Dnr 00048/2008
Revisionsrapport - Granskning av fullmäktigeberedningar

2008-01-29 Dnr 00047/2008
Ersättare i Arvidsjaur Kommunföretag AB

2008-01-29 Dnr 00046/2008
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2008/2009

2008-01-29 Dnr 00045/2008
Internkontrollplan för barn- och ungdomsnämndens verksamheter 2008/2009

2008-01-29 Dnr 00044/2008
Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2008/2009

2008-01-29 Dnr 00043/2008
Bokslut år 2007

2008-01-29 Dnr 00042/2008
Bokslut år 2007

2008-01-29 Dnr 00041/2008
Bokslut år 2007

2008-01-24 Dnr 00040/2008
Likabehandlingsplan för gymnaseiskolan

2008-01-24 Dnr 00039/2008
Lokal kursplan för gymnasiesärskolan

2008-01-24 Dnr 00038/2008
Behovsutredning för miljöinspektörernas verksamhetsområden 2008

2008-01-24 Dnr 00037/2008
Verksamhetsplan för miljöinspektörernas verksamhetsområden år 2008

2008-01-22 Dnr 00036/2008
Organisation i växel/reception/kontorsvaktmästeri

2008-01-22 Dnr 00035/2008
Medfinansiering av Filmkommissionen år 2009-2010

2008-01-18 Dnr 00034/2008
Inspektionsmeddelande Glommersträsk förskola (Centrumhuset)- Arbetsmiljöverket

2008-01-17 Dnr 00033/2008
Skrivelse ang pensionärsorganisationernas möjlighet att nyttja samlingslokalen på Ringelsta

2008-01-17 Dnr 00032/2008
Bidrag för drift och underhåll av utomhusbadet i Abborrträsk år 2008 - Bygdeföreningen Abborrträsk Med Omnejd

2008-01-17 Dnr 00031/2008
Försäljning av del av fastigheten Renudden 1:1

2008-01-17 Dnr 00030/2008
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2008

2008-01-16 Dnr 00029/2008
Yttrande över betänkande SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning

2008-01-15 Dnr 00028/2008
Bidrag till skoltävling för elever med funktionshinder

2008-01-15 Dnr 00027/2008
Remiss - Rovdjuren och deras förvaltning (SOU 2007:89)

2008-01-14 Dnr 00026/2008
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader - 2008

2008-01-14 Dnr 00025/2008
Utvärdering av arbetsmiljöarbete 2007 samt plan för arbetsmiljöarbete 2008

2008-01-14 Dnr 00024/2008
Handbok - Riktlinjer, mål och rutiner i hemtjänsten

2008-01-14 Dnr 00023/2008
Handlingsplan för palliativ vård vid livets slutskede

2008-01-14 Dnr 00022/2008
Delegationsförteckning för barn- och ungdomsnämnden

2008-01-14 Dnr 00021/2008
Bidrag till projekt "Skolmedlem"

2008-01-10 Dnr 00020/2008
Skrivelse angående kommunalt bidrag till folkbildning och ungdomsgården Galaxen

2008-01-10 Dnr 00019/2008
Tilläggsbudget / utökning av ram - Barn- och ungdomsnämnden

2008-01-10 Dnr 00018/2008
Inspektionsmeddelande Harens förskola - Arbetsmiljöverket

2008-01-10 Dnr 00017/2008
Yttrande - Allmän kameraövervakning vid väggrind för
Tjintokk Förvaltning AB

2008-01-10 Dnr 00016/2008
Bidrag till Föreningen Ung Företagsamhet i Norrbotten 2008

2008-01-10 Dnr 00015/2008
Val av personuppgiftsombud, personuppgiftsassistent samt instruktion för behandling av personuppgifter för kommunstyrelsen

2008-01-10 Dnr 00014/2008
Försäljning av fastigheten Kalvträsk 1:2

2008-01-10 Dnr 00013/2008
Utökning av internkredit - Arvidsjaur Energi AB

2008-01-10 Dnr 00012/2008
Förlagsinsatser till Övre Norrlands Kreditgarantiförening

2008-01-10 Dnr 00011/2008
Utökning av överförmyndarens tjänstgöringstid

2008-01-10 Dnr 00010/2008
Utvärdering av medborgarförslag år 2007

2008-01-10 Dnr 00009/2008
Redovisning av motioner år 2007

2008-01-10 Dnr 00008/2008
Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen

2008-01-10 Dnr 00007/2008
Medfinansiering av EU-projekt " Invest in Norrbotten" - Nutek

2008-01-09 Dnr 00006/2008
Tilläggsbudget LASS för år 2007

2008-01-09 Dnr 00005/2008
Ombudgetering av 2007 års investeringsbudget - Krehab/Ekan

2008-01-09 Dnr 00004/2008
Entledigande från uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige - Lotta Åman

2008-01-09 Dnr 00003/2008
Organisation av verksamhet i fastigheter och anläggningar för fritidsaktiviteter

2008-01-09 Dnr 00002/2008
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

2008-01-02 Dnr 00001/2008
Medborgarförslag år 2008


 

 

Skriv ut: