Diarieförda ärenden 2015

 

Vill du ta del av en viss handling? Kontakta Lotta Sandström,
tfn 0960-155 03 eller skriv till kommunstyrelsens brevlåda.

Inkomna ärenden

2015-12-14   Dnr 00316/2015
Beslut om placering i familjehem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-12-14   Dnr 00315/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-12-14   Dnr 00314/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-12-14   Dnr 00313/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-12-14   Dnr 00312/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-12-14   Dnr 00311/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-12-14   Dnr 00310/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-12-11   Dnr 00309/2015
Delegering av beslutanderätt – Socialnämnden

2015-12-07   Dnr 00308/2015
Entledigande som ersättarei barn- och utbildningsnämnden

2015-12-04   Dnr 00307/2015
Entledigande som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

2015-11-27   Dnr 00306/2015
Volontärer (Medborgarförslag)

2015-11-27   Dnr 00305/2015
Remiss - Motion, Återinför Fixartjänsen

2015-11-27   Dnr 00304/2015
Motion - Återinförande av Fixartjänsten

2015-11-27   Dnr 00303/2015
Ta bort granhäcken efter Västlundavägen (Medborgarförslag)

2015-11-27   Dnr 00302/2015
Utegym vid Nyborgstjärn (Medborgarförslag)

2015-11-27   Dnr 00301/2015
Offentliga toaletter vid Nyborgstjärn (Medborgarförslag)

2015-11-24   Dnr 00300/2015
Årshjul för uppföljning inom socialnämndens verksamhetsområde

2015-11-24   Dnr 00299/2015
Ägar- och underhållsansvar av kåtan vid Ringelsta

2015-11-23   Dnr 00298/2015
Medfinansiering av projekt "Rundare test Sverige"

2015-11-17   Dnr 00297/2015
Skrivelse angående arbetsmiljön på Tallbackaskolan/Ringelskolan

2015-11-16   Dnr 00296/2015
Verksamhetsbidrag år 2016 - Norrbottens Föreningsarkiv

2015-11-13   Dnr 00295/2015
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2016

2015-11-13   Dnr 00294/2015
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges mål-, utvärderings- och demokratiberedning och som ersättare i kommunstyrelsen

2015-11-12   Dnr 00293/2015
Detaljplan för Arvidsjaur 6:59 (f.d. Järnvägsstationen)

2015-11-11   Dnr 00292/2015
Utökning av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens investeringsram 2016 för köp av fordon till Räddningstjänsten

2015-11-11   Dnr 00291/2015
Avtal med Migrationsverket om utökning av boendeplatser för ensamkommande barn och ungdomar

2015-11-04   Dnr 00290/2015
Val av nämndemän perioden för perioden 2016-19

2015-10-28   Dnr 00289/2015
Remiss - Handlingsplan för Arvidsjaurs kommuns samiska förvaltning

2015-10-28   Dnr 00288/2015
Sammanträdesplan år 2016 – Socialnämnden

2015-10-28   Dnr 00287/2015
Inspektion vid Skogsbackens förskola - Arbetsmiljöverket, 2015/038773

2015-10-28   Dnr 00286/2015
Inspektion vid Stortorgets förskola - Arbetsmiljöverket, 2015/044390

2015-10-27   Dnr 00285/2015
Avtal kommunikationsoperatör - Teracom AB

2015-10-27   Dnr 00284/2015
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2015

2015-10-27   Dnr 00283/2015
Pensionsinlösen avseende år 2015

2015-10-27   Dnr 00282/2015
Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning

2015-10-27   Dnr 00281/2015
Arbetsordning för det samiska förvaltningsområdet

2015-10-26   Dnr 00280/2015
Sammanträdesplan 2016 - Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt utskott

2015-10-26   Dnr 00279/2015
Medfinansiering av North Sweden European Office 2017-2023

2015-10-26   Dnr 00278/2015
Lokalt partistöd för år 2016

2015-10-26   Dnr 00277/2015
Delegering - Mottagningsavgifter för företag på Arvidsjaurs återvinningscentral

2015-10-26   Dnr 00276/2015
Skrivelse om utökad gatubelysning i Renvallen -Renvallens bygdegårdförening, Vägsamfällighetsförening

2015-10-23   Dnr 00275/2015
Utdebitering av kommunalskatt år 2015

2015-10-23   Dnr 00274/2015
Budgetäskande för år 2016 – Revisorerna

2015-10-19   Dnr 00273/2015
Revisionsrapport - Granskning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn

2015-10-19   Dnr 00272/2015
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2015-08-31

2015-10-16   Dnr 00271/2015
Medfinansiering till underhållsåtgärder - Arvidsjaurs Ryttarförening

2015-10-16   Dnr 00270/2015
Deltagande i nationella nätverket SmåKom

2015-10-16   Dnr 00269/2015
Turistplan för Arvidsjaurs kommun

2015-10-16   Dnr 00268/2015
Trafikskolan som egen affärsverksamhet

2015-10-16   Dnr 00267/2015
Översyn av Arvidsjaurs kommuns flyktingmottagande

2015-10-15   Dnr 00266/2015
Motion - Underlätta integration i Arvidsjaur - inrätta flyktingvän

2015-10-12   Dnr 00265/2015
Stipendier och reseersättningar för genomförda examensarbeten år 2016 - Akademi Norr

2015-10-08   Dnr 00264/2015
Plan för extraordinära händelser 2015-2018

2015-10-07   Dnr 00263/2015
Inspektion vid Fridhemsskolan – Arbetsmiljöverket

2015-10-07   Dnr 00262/2015
Inspektion vid Ringelskolan – Arbetsmiljöverket

2015-10-07   Dnr 00261/2015
Kulturpristagare år 2015

2015-10-07   Dnr 00260/2015
Ungdomskulturpris år 2015

2015-10-07   Dnr 00259/2015
Ungdomsidrottspris år 2015

2015-10-07   Dnr 00258/2015
Ungdomsledarstipendium år 2015

2015-10-05   Dnr 00257/2015
Delårsredovisning 2015-08-31 - Hela kommunen

2015-10-05   Dnr 00256/2015
Delårsredovisning 2015-08-31 – Kommunstyrelsen

2015-10-05   Dnr 00255/2015
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

2015-10-05   Dnr 00254/2015
Samverkan mot våld - Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

2015-10-02   Dnr 00253/2015
Skrivelse angående Samisk förskola vid avdelning Fjärilen på Nyborgs förskola

2015-10-02   Dnr 00252/2015
Läsplan läsåret 2016/2017 - Grundskola och gymnasieskola

2015-10-02   Dnr 00251/2015
Kontaktpolitiker för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

2015-10-02   Dnr 00250/2015
Anmälan om situationen för en elev i förskolelass i Arvidsjaurs kommun - Skolinspektionen, Dnr 41-2015:6147

2015-10-01   Dnr 00249/2015
Sammanträdesplan år 2016 - Barn- och utbildningsnämnden

2015-10-01   Dnr 00248/2015
Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret

2015-10-01   Dnr 00247/2015
Delårsrapport 2015-08-31 - Barn- och utbildningsnämnden

2015-10-01   Dnr 00246/2015
Ansökan om ekonomiskt bistånd - Per-Erik Nilsson

2015-10-01   Dnr 00245/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-10-01   Dnr 00244/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-10-01   Dnr 00243/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-10-01   Dnr 00242/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-10-01   Dnr 00241/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-10-01   Dnr 00240/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-10-01   Dnr 00239/2015
Beslut om placering i familjehem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-09-30   Dnr 00238/2015
Arbetsbeskrivning för kommunchef

2015-09-23   Dnr 00237/2015
Medfinansiering av EU-projekt "Gemensam e-tjänsteplattform"

2015-09-21   Dnr 00236/2015
Remiss - Betänkande, EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58)

2015-09-21   Dnr 00235/2015
Remiss - En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

2015-09-18   Dnr 00234/2015
Delårsrapport 2015-08-31 - Socialnämnden

2015-09-18   Dnr 00233/2015
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ledningssystem för systematiskt ledningsarbete

2015-09-17   Dnr 00232/2015
Stimulansmedel 2015 - Satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

2015-09-17   Dnr 00231/2015
Avgifter för körkortsundervisning vid Trafikskolan

2015-09-16   Dnr 00230/2015
Policy/riktlinjer för leasing inom kommunkoncernen

2015-09-16   Dnr 00229/2015
IKT- plan (Informations- och kommunikationsteknologi) för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

2015-09-14   Dnr 00228/2015
Medfinansiering av EU-projekt KOFA - Kompetens för alla (ESF)

2015-09-14   Dnr 00227/2015
Riktlinjer för Trafikskolan i Arvidsjaurs kommun

2015-09-11   Dnr 00226/2015
Överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga (Delegationen för unga till arbete - DUA)

2015-09-11   Dnr 00225/2015
Samverkan med Arjeplogs kommun i myndighetsutövning inom området miljö-, bygg- och räddning

2015-09-10   Dnr 00224/2015
Sammanslagning av fonder - Stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker, Stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker och Vikar Strömbergs donationsfond

2015-09-09   Dnr 00223/2015
Översyn av fördelning av lokalkostnader mellan nämnder (internhyra) och komponentavskrivning

2015-09-08   Dnr 00222/2015
Uppgradering av riksväg 95 till Europaväg - Skrivelse till Näringsdepartementet

2015-09-07   Dnr 00221/2015
Remiss - Kostpolicy för Arvidsjaurs kommun

2015-09-07   Dnr 00220/2015
Tillstånd att använda kameraövervakning vid Återvinningscentralen

2015-09-03   Dnr 00219/2015
Motion - Att tillvarata skolans resurser bättre

2015-09-03   Dnr 00218/2015
Motion - Mindre klasser ger högre resultat i skolan

2015-09-03   Dnr 00217/2015
Medfinansiering av EU-projekt "SAMLA" (Samverkan kring Arbetsmarknad, Mötesplatser, Lärande och Aktiviteter)

2015-09-02   Dnr 00216/2015
Remiss - Kostpolicy för Arvidsjaurs kommun

2015-09-02   Dnr 00215/2015
Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet

2015-09-01   Dnr 00214/2015
Remiss - Departementspromemoria "Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända"

2015-09-01   Dnr 00213/2015
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

2015-09-01   Dnr 00212/2015
Struktur för styrande dokument i Arvidsjaurs kommun

2015-08-31   Dnr 00211/2015
Riktlinjer för parboende inom vård och omsorgsboende

2015-08-31   Dnr 00210/2015
Lån till Arvidsjaurs Flygplats för investering under i fälthållningsfordom och ramp under 2015 och 2016

2015-08-31   Dnr 00209/2015
Riktlinjer och rutiner för trygghetsboende

2015-08-31   Dnr 00208/2015
Kommunalt driftstöd till Arvidsjaurs Flygplats AB 2015 och 2016

2015-08-31   Dnr 00207/2015
Medfinansiering - Pite Älv Pride

2015-08-31   Dnr 00206/2015
Utvecklingsplan för Nyborgstjärn

2015-08-28   Dnr 00205/2015
Budget år 2016 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

2015-08-28   Dnr 00204/2015
Samverkan mot våld - Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

2015-08-28   Dnr 00203/2015
Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

2015-08-28   Dnr 00202/2015
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016

2015-08-24   Dnr 00201/2015
Tjänstgöringsdagar för barn- och utbildningsnämndens ordförande mandatperioden 2015-2018

2015-08-20   Dnr 00200/2015
Tjänstgöringsdagar för socialnämndens ordförande mandatperioden 2015-2018

2015-08-20   Dnr 00199/2015
Remiss - Återinförande av flitpengen i socialnämndens verksamhet (Motion)

2015-08-18   Dnr 00198/2015
Underskrifter på kommunens bankkonton m.m.

2015-08-17   Dnr 00197/2015
Skrivelse till landstingsstyrelsen i Norrbotten - Förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling inom fordonstestindustrin

2015-07-17   Dnr 00196/2015
Försäljning av tomt nr 4 i Båthusviken vid Arvidsjaursjön

2015-07-15   Dnr 00195/2015
Ansvarsfrihet för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet för år 2014

2015-07-13   Dnr 00194/2015
Remiss - Betänkandet Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70)

2015-07-01   Dnr 00193/2015
Sametingets placering

2015-06-30   Dnr 00192/2015
Remiss - Barnombudsmannens anmälningsskyldighet Ds 2015:22

2015-06-26   Dnr 00191/2015
Reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2015-06-26   Dnr 00190/2015
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

2015-06-26   Dnr 00189/2015
Reglemente för socialnämnden

2015-06-26   Dnr 00188/2015
Reglemente för kommunstyrelsen

2015-06-23   Dnr 00187/2015
Motion - Attraktivare arbetsgivare

2015-06-23   Dnr 00186/2015
Motion - Utveckling av Fastighetsbolaget i Arvidsjaur AB

2015-06-23   Dnr 00185/2015
Motion - Strategi för fossilfria personbilar inom kommunkoncernens verksamheter

2015-06-23   Dnr 00184/2015
Motion - Översyn av ägardirektiv för kommunala bolag

2015-06-23   Dnr 00183/2015
Motion - Återinförande av flitpengen i socialnämndens verksamhet

2015-06-22   Dnr 00182/2015
Interpellationer och enkla frågor år 2015

2015-06-18   Dnr 00181/2015
Överklagande av beslut som statlig ersättning för insatser för flyktingmottande samt statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2015-06-15   Dnr 00180/2015
Taxa för renhållning (avfallshantering)

2015-06-11   Dnr 00179/2015
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ledningssystem för systematiskt ledningsarbete

2015-06-04   Dnr 00177/2015
Remiss - "En kommunallag för framtiden" SOU 2015:24

2015-06-04   Dnr 00175/2015
Remiss - Betänkandet "En ny Säkerhetsskyddslag SOU 2015:25" - Justitiedepartementet

2015-06-04   Dnr 00174/2015
Tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan i Arvidsjaurs kommun, Dnr 8.4.2-9389/2015-2 - Inspektionen för vård och omsorg Tillsyn av HVB barn och unga vid Korpen i Arvidsjaurs kommun, Dnr 8.4.2-9392/2015-2 - Inspektionen för vård och omsorg

2015-06-04   Dnr 00173/2015
Kulturstipendium år 2015

2015-06-03   Dnr 00172/2015
Gallring i förtid av leverantörsfakturor i kommunens arkiv

2015-06-03   Dnr 00171/2015
Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Arvidsjaurs kommun

2015-06-03   Dnr 00170/2015
Finansiella mål mandatperioden 2016-2019

2015-06-03   Dnr 00169/2015
Delårsbokslut 2015-04-30 - Hela kommunen

2015-06-03   Dnr 00168/2015
Delårsbokslut 2015-04-30 - Kommunstyrelsen

2015-06-02   Dnr 00167/2015
Begäran om förklaring till ej genomförda investeringar 2014

2015-06-02   Dnr 00166/2015
Anmälan om skolsituationen för en tidigare grundskoleelev vid Fridhemsskolan i Arvidsjaurs kommun, Dnr 41-2015:3301

2015-06-02   Dnr 00165/2015
Entledigande som ersättare i styrelsen för Arvidsjaur Energi

2015-06-02   Dnr 00164/2015
Entledigande som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2015-06-01   Dnr 00163/2015
Entledigande som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

2015-05-29   Dnr 00162/2015
Regler och riktlinjer för skolskjutsar

2015-05-28   Dnr 00161/2015
Nollintag på restaurang och livsmedelsprogrammet vid Sandbackaskolan läsåret 2015/2016

2015-05-28   Dnr 00160/2015
Iordningställande av Åkerbärets lokaler till förskoleverksamhet (Slalomåkaren 2 och 3

2015-05-27   Dnr 00159/2015
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr år 2014

2015-05-27   Dnr 00158/2015
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten - Glommersträsk Värdshus

2015-05-27   Dnr 00157/2015
Ansökan om förhöjd omkostnadsersättning med anledning av utlandsresa

2015-05-27   Dnr 00156/2015
Medgivande om godkännande av familjehem enligt SoL 6 kap 6 §

2015-05-26   Dnr 00155/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-05-26   Dnr 00154/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-05-26   Dnr 00153/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-05-26   Dnr 00152/2015
Skrivelse om konsekvenser och risker med stora barngrupper i förskolan

2015-05-25   Dnr 00151/2015
Utdelning av stipendium år 2015 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram

2015-05-25   Dnr 00150/2015
Utdelning av pengar från kommunstyrelsens fonder 2015 - Stiftelsen Gunhild Stivalls fond för unga musiker

2015-05-22   Dnr 00149/2015
Granskningsrapporter 2014 för kommunens bolag

2015-05-18   Dnr 00148/2015
Delårsrapport 2015-04-30 - Socialnämnden

2015-05-12   Dnr 00147/2015
Omföring av pengar i investeringsbudget 2015 - Renovering av WC/dusch m.m. hus A Sandbacka¬skolan samt renovering av fasad vid Parkskolan

2015-05-11   Dnr 00146/2015
Beredskapsplan för dammbrott i Skellefteälven

2015-05-11   Dnr 00145/2015
Risk- och sårbarhetsanalys för Arvidsjaurs kommun 2015-2018

2015-05-11   Dnr 00144/2015
Lekplatsprogram för Arvidsjaurs kommun

2015-05-11   Dnr 00143/2015
Detaljplan för kvarteret Rapphönan och Kråkan

2015-05-07   Dnr 00142/2015
Maxtaxa inom förskola och fritidshem

2015-05-07   Dnr 00141/2015
Delårsrapport 2015-04-30 - Barn- och utbildningsnämnden

2015-05-07   Dnr 00140/2015
Verksamhetsstöd för år 2016 - Teknikens Hus

2015-05-07   Dnr 00139/2015
Rutiner för information till barn- och utbildningsnämndens ledamöter om pågående sekretessärenden

2015-05-06   Dnr 00138/2015
Överprövning av ramavtal avseende elevdatorer (Förvaltnngsrätt, Kammarrätt)

2015-05-05   Dnr 00137/2015
Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal mellan Norsjö, Skellefteå, Malå, Sorsele, Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner

2015-05-05   Dnr 00136/2015
Lokala fjällråd - Swedish Lapland Visitors Board

2015-04-30   Dnr 00135/2015
Överprövning av upphandling av mark- och beläggningsarbeten 2015-19, Mål nr 802-15

2015-04-30   Dnr 00134/2015
Ansökan om tillstånd att anlägga och driva 17 vindkraft i anslutning till Brattberget, Arvidsjaurs kommun - Brattberget Vindkraft AB (KraftÖ Vind)

2015-04-29   Dnr 00133/2015
Utbyggnad av bredband i Arvidsjaurs kommuns landsbygd 2020 (Lokala prioriteringsprinciper för utbyggnad av bredband) ärendemening kan ändras

2015-04-24   Dnr 00132/2015
Regler för bidrag till drift av utomhusbassänger

2015-04-24   Dnr 00131/2015
Berättigande att öppna anbud

2015-04-23   Dnr 00130/2015
Interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2015/2016

2015-04-23   Dnr 00129/2015
Styrkort - Barn- och utbildningsnämndens övergripande mål 2016-2019

2015-04-23   Dnr 00128/2015
Maxtaxa inom förskola och fritidshem

2015-04-23   Dnr 00128/2015
Maxtaxa inom förskola och fritidshem

2015-04-21   Dnr 00127/2015
Styrkort - Socialnämndens övergripande mål 2016-2019

2015-04-21   Dnr 00126/2015
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2015-04-21   Dnr 00125/2015
Boende enligt 4 kap SoL

2015-04-21   Dnr 00124/2015
Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar

2015-04-21   Dnr 00123/2015
Förbättring och utveckling av området runt Nyborgstjärn (Medborgarförslag)

2015-04-21   Dnr 00122/2015
Redovisning av motioner år 2014

2015-04-21   Dnr 00121/2015
Revisionsreglemente för Arvidsjaurs kommun

2015-04-20   Dnr 00120/2015
Motion - Kommunalt ekonomiskt stöd till studieförbund med personal och kontor i kommunen

2015-04-20   Dnr 00119/2015
Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) år 2015

2015-04-14   Dnr 00118/2015
Val av representanter för socialnämnden i Rådet för funktionshindrade och pensionärer mandatperioden 2015-2018

2015-04-14   Dnr 00117/2015
Val av representanter för barn- och utbildningsnämnden i Rådet för funktionshindrade och pensionärer mandatperioden 2015-2018

2015-04-14   Dnr 00116/2015
Skrivelse med önskemål om förskola utöver de ordinarie öppettider som regleras i "Regler och rutiner för förskola och fritidshem"

2015-04-13   Dnr 00115/2015
Försäljning av mark - kvarteret Lommen

2015-04-13   Dnr 00114/2015
Strategi bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

2015-04-13   Dnr 00113/2015
Omfördelning av pengar från fastighetsenhetens driftbudget till investeringsbudget 2015 - Nytt tak på del av kommunalhuset

2015-04-08   Dnr 00112/2015
Medfinansiering samt deltagande i projekt i Norrbotten för utveckling av samordnade transporter och grundläggande service på landsbygd

2015-04-08   Dnr 00111/2015
Mål- och resursplan 2016-2018 - Kommunstyrelsen (internbudget,investeringsbudget, mål)

2015-04-08   Dnr 00110/2015
Avtal om drift av Vittjåkkanläggningen säsongen 2015/2016

2015-04-08   Dnr 00109/2015
Avsiktsförklaring gällande Boliden AB:s planer på gruvetablering i Laver

2015-04-08   Dnr 00108/2015
Årsplanering för lokal lönebildning och löneöversyn

2015-04-01   Dnr 00107/2015
Ansökan om vattenregleringsmedel (bygdemedel) för år 2015

2015-04-01   Dnr 00106/2015
Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 2014/2015 - Arvidsjaur snöskoterförening, Vithattens Skoterklubb

2015-04-01   Dnr 00105/2015
Bidrag till föreningar år 2015 - Föreningsstöd

2015-04-01   Dnr 00104/2015
SKA -Systematiska kvalitetsarbetet för skolväsendet

2015-03-31   Dnr 00103/2015
Revisionsrapport - Granskning av effektiviteten inom avfallsenheten

2015-03-30   Dnr 00102/2015
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige - Stina Johansson

2015-03-30   Dnr 00101/2015
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2014

2015-03-30   Dnr 00100/2015
Revisionsrapport - Granskning av chefsförsörjning

2015-03-30   Dnr 00099/2015
Revisionsrapport - Granskning av förutsättningar för intern kontroll

2015-03-30   Dnr 00098/2015
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning år 2014

2015-03-27   Dnr 00097/2015
Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2016-2018

2015-03-27   Dnr 00096/2015
Framtida utbildningssamverkan inom de fria skolformerna mellan åtta inlandskommuner i Västerbotten (R8) samt Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner

2015-03-27   Dnr 00095/2015
Stämmodirektiv till Kommunförbundet Norrbottens Förbundsfullmäktige i Övertorneå 23 april

2015-03-27   Dnr 00094/2015
Avgift för borgerlig vigsel

2015-03-27   Dnr 00093/2015
Allmän plats inom kvarteret Lommen

2015-03-27   Dnr 00092/2015
Omföring av pengar i investeringsbudget 2015 - Renovering av tak på campingstugor Camp Gielas

2015-03-25   Dnr 00091/2015
Anmällan om bristande stöd till grundskoleelev i Arvidsjaurs kommun - Skolinspektionen, Dnr 41-2015:1841

2015-03-23   Dnr 00090/2015
Verksamhetsbidrag till BRIS Nord för år 2016

2015-03-23   Dnr 00089/2015
Strategi för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län

2015-03-20   Dnr 00088/2015
Överenskommelse om drift av servicepunkter i Abborrträsk

2015-03-19   Dnr 00087/2015
Revisionsrapport - Granskning av effektiviteten inom grundskolan

2015-03-19   Dnr 00086/2015
Mål- och resursplan 2016-2018 - Barn- och utbildningsnämnden (internbudget,investeringsbudget, mål)

2015-03-19   Dnr 00085/2015
Mål- och resursplan 2016-2018 - Socialnämnden (internbudget,investeringsbudget, mål)

2015-03-19   Dnr 00084/2015
Revisionsrapport - Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden

2015-03-19   Dnr 00083/2015
Bidrag till verksamhet - Piteå-Älvdals brottsofferjour

2015-03-18   Dnr 00082/2015
Regler och riktlinjer för skolskjutsar

2015-03-18   Dnr 00081/2015
Samordning av kommunens transporter

2015-03-17   Dnr 00080/2015
Riktlinjer för investeringar - Arvidsjaurs kommun

2015-03-16   Dnr 00079/2015
Tilläggsbudget 2015 - Fastigheter

2015-03-16   Dnr 00078/2015
Investeringsbudget / Tilläggsbudget 2015 - Ny släckbil/brandbil

2015-03-16   Dnr 00076/2015
Tilläggsbudget 2015 - Stadsnät m.m.

2015-03-16   Dnr 00075/2015
Tilläggsbudget 2015 - Lösen av leasingavtal på traktor vid gatuenheten

2015-03-16   Dnr 00074/2015
Borgensförbindelse 2015-2025- Kommuninvest i Sverige AB 

2015-03-12   Dnr 00073/2015
Arbetsordning för kommunfullmäktiges mål¬, utvärderings- och demokratiberedning

2015-03-12   Dnr 00072/2015
Val av representanter för kommunstyrelsen i Rådet för funktionshindrade och pensionärer mandatperioden 2015-2018

2015-03-12   Dnr 00071/2015
Arbetsordning för Rådet för funktionshindrade och pensionärer mandatperioden 2015-2018

2015-03-11   Dnr 00070/2015
Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

2015-03-11   Dnr 00069/2015
Anställning av näringslivschef

2015-03-09   Dnr 00068/2015
Begäran om eftergift av hyra

2015-03-09   Dnr 00067/2015
Fullmäktige sammanträden till allmänheten via ljudmedia på hemsidan (Medborgarförslag)

2015-03-09   Dnr 00066/2015
Återställande av Johannaparken, borttagande av P-platser m.m. (Medborgarförslag)

2015-03-09   Dnr 00065/2015
Belysning över återvinningsstation och soptipp i Moskosel (Medborgarförslag)

2015-03-04   Dnr 00063/2015
Medfinansiering av projekt "TräIN 3.0 " - Luleå Tekniska Universitet

2015-03-02   Dnr 00062/2015
Framtida utbildningssamverkan inom de fria skolformerna mellan åtta inlandskommuner i Västerbotten (R8) samt Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner

2015-03-02   Dnr 00061/2015
Mål och resursplan 2016 och framåt - Hela kommunen (Driftbudget 2016, Driftbudgetplan 2017-2018, Investeringsbudget 2016-2017 och Investeringsplan 2016-2020)

2015-03-02   Dnr 00060/2015
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2014 (VA, Avfall, Stadsnät och Camp Gielas)

2015-03-02   Dnr 00059/2015
Bokslut och årsredovisning år 2014 (hela kommunen)

2015-03-02   Dnr 00058/2015
Bokslut och årsredovisning år 2014 - Kommunstyrelsens verksamheter

2015-03-02   Dnr 00057/2015
Medfinansiering av EU-projekt "Lappland 2020" - Akademi Norr

2015-03-02   Dnr 00056/2015
Förvärv av fastigheten Länsmansgärdan 9 (Hälsocentralen)

2015-02-25   Dnr 00054/2015
Redovisning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden för år 2014

2015-02-23   Dnr 00053/2015
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2015 - Barn- och utbildningsnämnden

2015-02-23   Dnr 00052/2015
Bidrag för drift och underhåll av utomhusbad år 2015

2015-02-23   Dnr 00051/2015
Skrivelse angånde bensindrivet kraftverk vid vattenverket i Lauker

2015-02-23   Dnr 00050/2015
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2015 - Företagarna i Arvidsjaur

2015-02-20   Dnr 00049/2015
Uppföljning - Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid

2015-02-20   Dnr 00048/2015
Digital hantering av sammanträdeshandlingar

2015-02-19   Dnr 00047/2015
Tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan i Arvidsjaurs kommun, Dnr 8.4.2-26084/2014-1 - Inspektionen för vård och omsorg Tillsyn av HVB barn och unga vid Korpen i Arvidsjaurs kommun, Dnr 8.4.2-26085/2014-3 - Inspektionen för vård och omsorg

2015-02-19   Dnr 00046/2015
Skrivelse angående omplacering av grupp Björken på Ringelsta

2015-02-16   Dnr 00045/2015
Digital hantering av sammanträdeshandlingar

2015-02-16   Dnr 00044/2015
Tilläggsbudget 2015 - Avdelningen för funktionshindrade

2015-02-13   Dnr 00043/2015
Bostadsanpassningsbidrag år 2015

2015-02-13   Dnr 00042/2015
Medfinansiering av projekt "Landsbygdens Science park" - Akademi Norr

2015-02-13   Dnr 00041/2015
Styrkort - Övergripande mål 2016-2019 - Kommunfullmäktige

2015-02-13   Dnr 00040/2015
Värdegrund för Arvidsjaurs kommun

2015-02-12   Dnr 00039/2015
Taxa för borgerlig begravning

2015-02-12   Dnr 00038/2015
Tillbyggnad av Stortorgets förskola

2015-02-06   Dnr 00037/2015
Medfinansiering av EU-projeikt "Samiska utan gränser"

2015-02-05   Dnr 00036/2015
Medfinansiering av strukturfondsprojekt Destination Capacity Building (Swedish Lapland)

2015-02-05   Dnr 00035/2015
Förvaltningsområde för samiska språket år 2015

2015-02-05   Dnr 00034/2015
Medfinansiering av strukturfondsprojekt avseende utveckling av kommunens och del av regionens näringsliv för åren 2015-2018 (North Buisiness Arena)

2015-02-05   Dnr 00033/2015
Investeringsredovisning för år 2014

2015-02-05   Dnr 00032/2015
Ombudgetering av investeringar från 2014 till 2015

2015-02-05   Dnr 00031/2015
Interkommunala avgifter inom förskola och grundskola

2015-02-05   Dnr 00030/2015
Verksamhetsuppföljning / Information - Socialnämnden 2015

2015-02-05   Dnr 00029/2015
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2015 - Socialnämnden

2015-02-04   Dnr 00028/2015
Internkontrollplan 2015 - Barn och utbildningsnämnden

2015-02-04   Dnr 00027/2015
Bokslut/Årsredovisning 2014 - Barn- och utbildningsnämnden

2015-02-04   Dnr 00025/2015
Remiss - Försvarsmakten i samhället SOU 2014:73

2015-02-03   Dnr 00022/2015
Placering av fondmedel i förvaltade fonder (socialnämndens, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens fonder)

2015-01-28   Dnr 00021/2015
Verksamhetsuppföljning / Information 2015 - Barn- och utbildningsnämnden

2015-01-28   Dnr 00020/2015
Skolchefens/barn- och utbildningsnämndens ordföranderapport år 2015

2015-01-26   Dnr 00019/2015
Försäljning av mark i anslutning till fastigheten Storken 12

2015-01-26   Dnr 00018/2015
Reglemente för intern kontroll

2015-01-26   Dnr 00017/2015
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2015

2015-01-26   Dnr 00016/2015
Redovisning av osäker fordran

2015-01-26   Dnr 00015/2015
Stämmodirektiv inför Kommuninvests stämma

2015-01-23   Dnr 00014/2015
Verksamhetsbidrag till BRIS Nord för år 2014

2015-01-21   Dnr 00013/2015
Utdelning av pengar 2015 ur kommunens förvaltade fonder (socialnämndens, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens fonder)

2015-01-21   Dnr 00012/2015
Årsredovisning 2014 för kommunens förvaltade fonder (socialnämndens, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens fonder)

2015-01-21   Dnr 00011/2015
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Ulf Starefeldt (m)

2015-01-20   Dnr 00010/2015
Medfinansiering av projekt för främjande av entreprenörsskap inom Kreativa näringar (Krenova)

2015-01-20   Dnr 00009/2015
Personalpolitiskt handlingsprogram för Arvidsjaurs kommun

2015-01-19   Dnr 00008/2015
Samisk verksamhet inom äldreomsorgen 2015-17

2015-01-19   Dnr 00007/2015
Rapporteringsskydlighet av socialnämndens gynnande beslut som ej är verkställda inom tre månader - 2015

2015-01-16   Dnr 00006/2015
Skrivelse om närvarorätt vid kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott

2015-01-14   Dnr 00005/2015
Avtal avseende mottagning av asylsökande ensamkommande barn/ensamkommande barn med uppehållstillstånd

2015-01-13   Dnr 00004/2015
Verksamhetsuppföljning / Information 2015 - Kommunstyrelsen

2015-01-13   Dnr 00003/2015
Kommunchefens rapport år 2015

2015-01-13   Dnr 00002/2015
Rapport från kommunstyrelsens ordförande år 2015

2015-01-07   Dnr 00001/2015
Medborgarförslag år 2015

Skriv ut: