Diarieförda ärenden 2016


Vill du ta del av någon handling? Kontakta Lotta Sandström,
tfn 0960-155 03 eller skriv till kommunstyrelsens brevlåda.


Inkomna ärenden

2016-09-29   Dnr 00243/2016
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

2016-09-27   Dnr 00242/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap.1 § SoL

2016-09-27   Dnr 00241/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap.1 § SoL

2016-09-27   Dnr 00240/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap.1 § SoL

2016-09-27   Dnr 00239/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-09-21   Dnr 00238/2016
Hälso och trygghetsrådets organisation

2016-09-21   Dnr 00237/2016
Avgifter för körkortsundervisning vid Trafikskolan

2016-09-21   Dnr 00236/2016
Kommunens andel i Abborrträsk Folkets Husförening - Gränsutvisning fastigheten Abborrträsk 8:2

2016-09-21   Dnr 00235/2016
Trafikskolans framtid

2016-09-21   Dnr 00234/2016
Utdebitering av kommunalskatt år 2017

2016-09-19   Dnr 00233/2016
Riktlinjer för handläggning samt samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa

2016-09-19   Dnr 00232/2016
Ledningsfunktionen inom kommunens korttidsvård Krehab under perioden september 2016 - mars 2017

2016-09-19   Dnr 00231/2016
Förrättning av samfälld byaväg i Abborrträsk för att säkerställa väg till vattenverk

2016-09-16   Dnr 00230/2016
Entledigande som vice ordförande i socialnämndens utskott - Ingrid Tagesdotter (v)

2016-09-16   Dnr 00229/2016
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

2016-09-15   Dnr 00228/2016
Erbjudande om gratis broddar till alla över 65 år (Medborgarförslag)

2016-09-14   Dnr 00227/2016
Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun

2016-09-14   Dnr 00226/2016
Delårsredovisning 2016-06-30 - Hela kommunen

2016-09-14   Dnr 00225/2016
Delårsredovisning 2015-06-30 - Kommunstyrelsen

2016-09-06   Dnr 00224/2016
Budget år 2017 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

2016-09-02   Dnr 00223/2016
Remiss - Delbetänkandet Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

2016-09-01   Dnr 00222/2016
Teckningsrätt för kommunen

2016-09-01   Dnr 00221/2016
Delårsrapport 2016-06-30 - Socialnämnden

2016-09-01   Dnr 00220/2016
Revisionsrapport - Granskning av chefernas arbetssituation

2016-08-29   Dnr 00219/2016
Anmälan om klagomål om tillsyn av utförandet av hemtjänstinsatser till enskild- Inspektionen för vård och omsorg

2016-08-29   Dnr 00218/2016
Skrivelse angående hur socialnämndens pengar har används inom LSS-omsorgen - FUB Arvidsjaur

2016-08-29   Dnr 00217/2016
Anmälan om händelse med våld/hot om våld vid socialkontoret - Arbetsmiljöverket

2016-08-29   Dnr 00216/2016
Yttrande angående föreslagen förändring av väg 619,01 i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län

2016-08-29   Dnr 00215/2016
Tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan i Arvidsjaurs kommun, Dnr 8.4.2-9181/2016-2 - Inspektionen för vård och omsorg Tillsyn av HVB barn och unga vid Korpen i Arvidsjaurs kommun - Inspektionen för vård och omsorg

2016-08-29   Dnr 00214/2016
Delårsredovisning 2016-06-30 - Barn- och utbildningsnämnden

2016-08-29   Dnr 00213/2016
Detaljplan för Vittjåkk skidanläggning

2016-08-25   Dnr 00212/2016
Brandfarliga och explosiva varor - Teckans kiosk

2016-08-24   Dnr 00211/2016
Utveckla Arvidsjaurs kommuns näringsliv genom att utreda och möjliggöra markområden och fastigheter för etableringar av datacenter samt medel för inträde i Node Pole

2016-08-24   Dnr 00210/2016
Medfinansiering - Pite Älv Pride 2016

2016-08-24   Dnr 00209/2016
Samverkansråd för landsbygdsfrågor i Arvidsjaurs kommun

2016-08-17   Dnr 00208/2016
Flyglinjen Gällivare - Arvidsjaur - Stockholm

2016-08-16   Dnr 00207/2016
Inspektion vid HVB-hemmet Nasti - Inspektionen för vård och omsorg

2016-07-15   Dnr 00206/2016
Videokonferensplattform - Avtalsgodkännande samt avtals upphörande - IT Norrbotten

2016-07-15   Dnr 00205/2016
Bidrag till reparation av tak och toalett i Lappstaden - Arvidsjaurs Sameförening

2016-07-15   Dnr 00204/2016
Ansvarsfrihet för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet för år 2015

2016-07-11   Dnr 00203/2016
Ansökan om vård med stöd av 2 § Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

2016-07-08   Dnr 00202/2016
Uppsägning av överenskommelse omanordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommand barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige

2016-07-08   Dnr 00201/2016
Uppsägning av övergripande överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare iSverige, s.k. ensamkommande barn

2016-07-08   Dnr 00200/2016
Fortbildning för personal i förskoleklass, fritidshem och grundskola

2016-07-08   Dnr 00199/2016
Kostnadsfri frukost för elever i grundskolans verksamheter från förskoleklass till och med årskurs 9

2016-07-08   Dnr 00198/2016
Genomlysning av grundskolans verksamheter från förskoleklass till och med årskurs 9

2016-07-07   Dnr 00197/2016
Anställning av kommunchef

2016-07-06   Dnr 00196/2016
Finansiering av nationell stödfunktion på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

2016-07-06   Dnr 00195/2016
Anmälan om skolsituationen för en elev i Arvidsjaurs kommun - Skolinspektionen

2016-07-05   Dnr 00194/2016
Byte/renovering av dansgolvet på Medborgarhuset (Medborgarförslag)

2016-07-04   Dnr 00193/2016
Kommunala sommarjobb ger kommunen framtida arbetskraft (Medborgarförslag)

2016-07-04   Dnr 00192/2016
Remiss - Rapporten "Mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet" N/2016/02702/TIF)

2016-06-30   Dnr 00191/2016
Drift av Vittjåkkanläggningen säsongen 2016/2017

2016-06-29   Dnr 00190/2016
Motion - Försäljning av arrendetomter vid Arvidsjaursjön till arrendatorer

2016-06-29   Dnr 00189/2016
Motion - Fullmäktiges övergripande mål för utveckling och tillväxt

2016-06-14   Dnr 00188/2016
Nyttjanderättsavtal Nyborgstjärn för "Put-and-take-fiske" - Arvidsjaurs Fiskevårdskrets

2016-06-14   Dnr 00187/2016
Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare genomförda granskningar

2016-06-14   Dnr 00186/2016
Entledigande som ersättare i miljö-, bygg - och hälsoskyddsnämnden - Lars Holmkvist (s)

2016-06-14   Dnr 00185/2016
Entledigande som ersättare i Arvidsjaur Flygplats AB - Margoth Holmqvist

2016-06-14   Dnr 00184/2016
Entledigande som ordinarie ledamot i Arvidsjaur Flygplats AB - Mats Holmqvist

2016-06-14   Dnr 00183/2016
Entledigande som ordinarie ledamot i Arvidsjaur Flygplats AB - Johan Lundgren

2016-06-10   Dnr 00182/2016
Organisation av räddningstjänsten

2016-06-01   Dnr 00181/2016
Remisspromemoria - En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

2016-06-01   Dnr 00180/2016
Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev i Arvidsjaurs kommun - Skolinspektionen

2016-05-31   Dnr 00179/2016
Val av ordinarie ledamot i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden samt som ersättare i styrelsen Arvidsjaur Energi AB

2016-05-31   Dnr 00178/2016
Reglemente för lokalt partistöd

2016-05-31   Dnr 00177/2016
Finanspolicy för Arvidsjaurs kommun

2016-05-31   Dnr 00176/2016
Utökning av lån - Arvidsjaurs Flygplats AB

2016-05-31   Dnr 00175/2016
Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse Service of General Economic Interest (SGEI)

2016-05-31   Dnr 00174/2016
Underskrifter på kommunens bankkonton m.m.

2016-05-31   Dnr 00173/2016
Ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2016-05-31   Dnr 00172/2016
Pengar till förstärkning vid Humlan och biblioteken för integrationsinsatser - Kultur och fritid

2016-05-31   Dnr 00171/2016
Fördelning av internhyra från 2017 - Förvaltningsbyggnaden 

2016-05-30   Dnr 00170/2016
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Peter Lovén (c)

2016-05-27   Dnr 00169/2016
Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

2016-05-26   Dnr 00168/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00167/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00166/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00165/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00164/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00163/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00162/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00161/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap.1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00160/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00159/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00158/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00157/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap.1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00156/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-05-26   Dnr 00155/2016
Beslut om placering i HVB-hem enligt 6 kap 8 § SoL

2016-05-26   Dnr 00154/2016
Beslut om placering i HVB-hem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-05-25   Dnr 00153/2016
Ansökan om bidrag för särskilda integrationsinsatser (SI) 2016

2016-05-20   Dnr 00152/2016
Remiss - Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015:46)

2016-05-20   Dnr 00151/2016
Förordnande av lotterikontrollant

2016-05-20   Dnr 00150/2016
Skrivelse från centerpartiet om kommunstyrelsens uppsiktsplikt i de kommunala bolagen

2016-05-18   Dnr 00149/2016
Rekommenderad väg för farligt gods genom Arvidsjaurs samhälle

2016-05-18   Dnr 00148/2016
Järnvägsgatan som huvudled

2016-05-17   Dnr 00147/2016
Reglemente för överförmyndaren

2016-05-16   Dnr 00146/2016
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens utskott efter Helen Danielsson (v)

2016-05-16   Dnr 00145/2016
Barn- och utbildningsnämndens utskotts ansvarsområden

2016-05-16   Dnr 00144/2016
Interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2016/2017

2016-05-16   Dnr 00143/2016
Socialnämndens utskotts ansvarsområden

2016-05-16   Dnr 00142/2016
Tjänsteköp av middagsservering till boende i trygghetslägenheter på Solbacken samt i närområdet

2016-05-12   Dnr 00141/2016
Interkommunala avgifter inom förskola och grundskola

2016-05-12   Dnr 00140/2016
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2016- Barn- och utbildningsnämnden

2016-05-12   Dnr 00139/2016
Revisionsrapport - Granskning av handläggning och samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa

2016-05-12   Dnr 00138/2016
Staket på baksidan vid Ringelsta för att möjliggöra för boende att vistas utomhus (Medborgarförslag)

2016-05-12   Dnr 00137/2016
Utdelning av stipendium år 2016 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram

2016-05-09   Dnr 00136/2016
Begäran om åtgärd m.m. enligt 6 kap 6a§ Arbetsmiljölagen

2016-05-09   Dnr 00135/2016
Entledigande som vice ordförande i socialnämnden - Ingrid Tagesdotter (v)

2016-05-09   Dnr 00134/2016
Verksamhetsmål för flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande barn/ungdomar

2016-05-03   Dnr 00133/2016
Köp av del av fastigheten i Hedberg

2016-05-02   Dnr 00132/2016
Risk- och sårbarhetsanalys - Gemensam växel (SAMSA)

2016-05-02   Dnr 00131/2016
Avyttring av belysning i byarna Strittjomvare och Deppis

2016-04-29   Dnr 00130/2016
Ett bättre Arvidsjaur för barn (Medborgarförslag)

2016-04-29   Dnr 00129/2016
Projekt - Satsningar för rekreation och friluftsliv - Lokala naturvårdssatsningen - LONA

2016-04-29   Dnr 00128/2016
Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 2015/2016 - Arvidsjaur snöskoterförening, Vithattens Skoterklubb

2016-04-25   Dnr 00127/2016
Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun

2016-04-25   Dnr 00126/2016
Riktlinjer för särskilda integrationsinsatser

2016-04-17   Dnr 00125/2016
Enledigande som revisor - Kenneth Fjellström

2016-04-15   Dnr 00124/2016
Projekt "Utmana urbaniseringen"

2016-04-11   Dnr 00123/2016
Revisionsrapport - Översiktlig granskning av årsredovisning 2015

2016-04-11   Dnr 00122/2016
Revisionsrapport - Uppföljande granskning av upphandling och inköp

2016-04-11   Dnr 00121/2016
Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten, för Arvidsjaurs kommun och dess bolag

2016-04-07   Dnr 00120/2016
Motion - Främjande av fritidsaktiviteter för ungdomar

2016-04-07   Dnr 00119/2016
Interpellationer och enkla frågor år 2016

2016-04-07   Dnr 00118/2016
Internkontrollplan 2016 - Barn och utbildningsnämnden

2016-04-07   Dnr 00117/2016
Mål- och resursplan 2017-2019 - Barn- och utbildningsnämnden (internbudget,investeringsbudget, mål)

2016-04-06   Dnr 00116/2016
Mål- och resursplan 2017 och framåt - Hela kommunen (Driftbudget 2017, Driftbudgetplan 2017-2019, Investeringsbudget 2017-2019 och Investeringsplan 2017-2021)

2016-04-06   Dnr 00115/2016
Mål- och resursplan 2017-2018 - Kommunstyrelsen (internbudget,investeringsbudget, mål)

2016-04-05   Dnr 00114/2016
Tvärsektoriell samverkan utifrån det ungdomspolitiska handlingsprogrammet - ändring av villkor för barn- och utbildningsnämnden

2016-04-05   Dnr 00113/2016
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

2016-04-05   Dnr 00112/2016
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2015

2016-04-05   Dnr 00111/2016
Revisionsrapport - Granskning av styrelsens, nämndernas och beredningens ansvarsutövande 2015

2016-04-05   Dnr 00110/2016
Handlingsplan för hälsoundersökningar inför placering enligt SoL och LVU- Barn- och unga

2016-04-04   Dnr 00109/2016
Revisionsrapport - Granskning av chefernas arbetssituation

2016-04-04   Dnr 00108/2016
Revisionsrapport - Granskning av handläggning och samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa

2016-03-31   Dnr 00107/2016
Nya railar på Prästberget (Medborgarförslag)

2016-03-24   Dnr 00106/2016
Mål- och resursplan 2017-2019 - Socialnämnden (internbudget,investeringsbudget, mål och verksamhetsplan)

2016-03-21   Dnr 00105/2016
Reglering av kontakter med Fridhemsskolan

2016-03-21   Dnr 00104/2016
Stämmodirektiv till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s bolagsstämma år 2016

2016-03-21   Dnr 00103/2016
Stämmodirektiv till Kommunförbundet Norrbottens Förbundsfullmäktige i Arjeplog 28 april, 2016

2016-03-21   Dnr 00102/2016
Pengar till medfinansiering samt utbyggnad av fiber och/eller kanalisation - Stadsnätet

2016-03-21   Dnr 00101/2016
Anslutningsavgift för att ansluta fastighet till Arvidsjaurs stadsnät

2016-03-21   Dnr 00100/2016
Taxa för nyttjande av stadsnätet inom kommunkoncernen

2016-03-21   Dnr 00099/2016
Bolagsordning och Ägardirektiv - Arvidsjaur Energi AB

2016-03-21   Dnr 00098/2016
Bolagsordning och Ägardirektiv - Arvidsjaurhem AB

2016-03-21   Dnr 00097/2016
Bolagsordning och Ägardirektiv - Arvidsjaur Flygplats AB

2016-03-21   Dnr 00096/2016
Ägarstyrningspolicy

2016-03-21   Dnr 00095/2016
Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder

2016-03-21   Dnr 00094/2016
Avgifter för serveringstillstånd

2016-03-18   Dnr 00093/2016
Bostadsmarknadsenkät 2016

2016-03-18   Dnr 00092/2016
Arrendering av mark vid Lyckans industriområde

2016-03-18   Dnr 00091/2016
Kulturstipendium år 2016

2016-03-18   Dnr 00090/2016
Tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan och Korpen i Arvidsjaurs kommun, Inspektionen för vård och omsorg

2016-03-18   Dnr 00089/2016
Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) i Arvidsjaurs kommun

2016-03-17   Dnr 00088/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-03-17   Dnr 00087/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-03-17   Dnr 00086/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-03-17   Dnr 00085/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-03-17   Dnr 00084/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-03-17   Dnr 00083/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-03-17   Dnr 00082/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-03-17   Dnr 00081/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-03-17   Dnr 00080/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-03-17   Dnr 00079/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-03-17   Dnr 00078/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-03-17   Dnr 00077/2016
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2016-03-17   Dnr 00076/2016
Skolchefens/barn- och utbildningsnämndens ordföranderapport år 2016

2016-03-17   Dnr 00075/2016
Verksamhetsuppföljning / Information - Socialnämnden 2016

2016-03-11   Dnr 00074/2016
Begäran om åtgärd m.m. enligt 6 kap 6a§ Arbetsmiljölagen

2016-03-10   Dnr 00073/2016
Val av kommunala vattenpolitiker - Bottenvikens vattendistrikt

2016-03-10   Dnr 00072/2016
Verksamhetsbidrag till BRIS Nord för år 2017

2016-03-09   Dnr 00071/2016
Inspektion på särskilda boendet Länsmansgården i Arvidsjaurs kommun – Inspektionen för vård och omsorg

2016-03-07   Dnr 00070/2016
Tilläggsbudget 2016 - Tjänsteköp av handläggning inom alkohollagens område

2016-03-04   Dnr 00069/2016
Motion - Delgivningar presenteras med hyperlänkar

2016-03-04   Dnr 00068/2016
Arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium

2016-03-04   Dnr 00067/2016
Redovisning av motioner år 2015

2016-03-04   Dnr 00066/2016
Redovisning av ej verkställda beslut år 2015

2016-03-04   Dnr 00065/2016
Delegation att fördela statsbidrag för lärare i nationellt minoritetsspråk

2016-03-04   Dnr 00064/2016
Tvärsektoriell samverkan utifrån det ungdomspolitiska handlingsprogrammet - ändring av villkor för barn- och utbildningsnämnden

2016-03-04   Dnr 00063/2016
Nedläggning av fordons- och transportutbildning (Snöskoter)

2016-03-04   Dnr 00062/2016
Riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

2016-03-04   Dnr 00061/2016
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

2016-03-03   Dnr 00060/2016
Riktlinjer för särredovisning av stadsnät

2016-03-03   Dnr 00059/2016
Borgen/lån för hyrköp/köp av pelletspanna - Arvidsjaurs Flygplats AB

2016-03-02   Dnr 00058/2016
Medfinansiering av marknadsföringsprojekt "Tredje spåret" - Inlandsbanan AB

2016-03-02   Dnr 00057/2016
Nedskrivning av räntefordran

2016-03-02   Dnr 00056/2016
Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2017-2019

2016-03-02   Dnr 00055/2016
Bokslut/Årsredovisning år 2015 (hela kommunen)

2016-03-02   Dnr 00054/2016
Bokslut/Årsredovisning år 2015 - Kommunstyrelsens verksamheter

2016-03-02   Dnr 00053/2016
Skrivelse angående nedläggning av Hälsocentralens vattenbassäng

2016-02-29   Dnr 00052/2016
Patientsäkerhetsberättelse år 2015 - Elevhälsan

2016-02-24   Dnr 00051/2016
Entledigande som ordinarie ledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB - Bjarne Hald

2016-02-24   Dnr 00050/2016
Medborgarlöften för 2016 mellan lokalpolisområde Piteå Älvdal och Arvidsjaurs kommun

2016-02-24   Dnr 00049/2016
Bidrag för drift och underhåll av utomhusbad år 2016

2016-02-18   Dnr 00048/2016
Förskottsutbetalning av statliga driftstödet för år 2016 - Arvidsjaur Flygplats AB

2016-02-16   Dnr 00046/2016
Utredning av alternativ driftsform för att minskade kostnader avseende OB-tillsyn "Nattis" i Arvidsjaur

2016-02-16   Dnr 00045/2016
Nominering till Pite Älv Ekonomisk förenings styrelse år 2016-2017

2016-02-15   Dnr 00044/2016
Avgifter för serveringstillstånd

2016-02-15   Dnr 00043/2016
Redovisning av socialnämndens arbetsmiljöarbete 2015 samt plan för arbetsmiljöarbete 2016

2016-02-15   Dnr 00042/2016
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2015

2016-02-11   Dnr 00041/2016
Regler och rutiner med maxtaxa inom förskola och fritidshem år 2016

2016-02-11   Dnr 00040/2016
Bokslut/Årsredovisning 2015 - Barn- och utbildningsnämnden

2016-02-10   Dnr 00039/2016
Sim- och sporthallens underhålls- och renoveringsbehov

2016-02-09   Dnr 00038/2016
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2016 - Företagarna i Arvidsjaur

2016-02-09   Dnr 00037/2016
Bidrag till föreningar år 2016 - Föreningsstöd

2016-02-08   Dnr 00036/2016
Taxa för tillsynsverksamhet enligt LSO/LBE - Räddningstjänsten

2016-02-08   Dnr 00035/2016
Bokslut/Årsredovisning år 2015 - Socialnämnden

2016-02-08   Dnr 00034/2016
Kvalitetsmätning - Solbackens trygghetsboende

2016-02-08   Dnr 00033/2016
Internkontrollplan för 2016 - Socialnämnden

2016-02-08   Dnr 00032/2016
Samordnare inom området Psykisk hälsa

2016-02-05   Dnr 00031/2016
Utdelning av Vikar Strömbergs donationsfond

2016-02-05   Dnr 00030/2016
Årsredovisning 2015 för kommunens förvaltade fonder

2016-02-04   Dnr 00029/2016
Remiss - Handlingsplan för Arvidsjaurs kommuns samiska förvaltning

2016-02-04   Dnr 00028/2016
Remiss - Motion - Att tillvarata skolans resurser bättre

2016-02-04   Dnr 00027/2016
Remiss - Motion - Mindre klasser ger högre resultat i skolan

2016-02-03   Dnr 00026/2016
Anmälan om bristande stöd till grundskoleelev i Arvidsjaurs kommun - Skolinspektionen

2016-02-03   Dnr 00025/2016
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2016 - Socialnämnden

2016-02-03   Dnr 00024/2016
Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun

2016-02-03   Dnr 00023/2016
Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun

2016-02-03   Dnr 00022/2016
Rapport - Trygghet och lärande för barn under 3 år - en ögonblicksbild av förskolans vardag - Skolinspektionen

2016-02-03   Dnr 00021/2016
Remiss - Betänkandet Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9)

2016-02-03   Dnr 00020/2016
Arvidsjaurs kulturstipendium - Utökning av stipendiesumma

2016-01-28   Dnr 00019/2016
Medfinansiering av EU-projekt "Effektivare byggvärdekedjor" [EBK]

2016-01-28   Dnr 00018/2016
Inspektion - Skolan i Arvidsjaurs kommun (huvudmannanivå) - Arbetsmiljöverket

2016-01-28   Dnr 00017/2016
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2016

2016-01-28   Dnr 00016/2016
Kommunchefens rapport år 2016

2016-01-28   Dnr 00015/2016
Rapport från kommunstyrelsens ordförande år 2016

2016-01-28   Dnr 00014/2016
Verksamhetsuppföljning / Information 2016 - Kommunstyrelsen

2016-01-28   Dnr 00013/2016
Redovisning av osäker fordran

2016-01-26   Dnr 00012/2016
Riktlinje för rekrytering och introduktion

2016-01-26   Dnr 00011/2016
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen - Åsa Ögren (v)

2016-01-26   Dnr 00010/2016
Förvaltningsområde för samiska språket år 2016

2016-01-13   Dnr 00009/2016
Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

2016-01-13   Dnr 00008/2016
Entreprenörskap för alla skolelever i Norrbotten

2016-01-13   Dnr 00007/2016
Bolagsordning och aktieägaravtal för Norrbottens Energikontor/Energikontor Norr

2016-01-12   Dnr 00006/2016
Vakant

2016-01-11   Dnr 00005/2016
Taxa för renhållning (avfallshantering)

2016-01-01   Dnr 00004/2016
Verksamhetsuppföljning / Information 2016 - Kommunstyrelsen

2016-01-01   Dnr 00003/2016
Kommunchefens rapport år 2016

2016-01-01   Dnr 00002/2016
Rapport från kommunstyrelsens ordförande år 2016

2016-01-01   Dnr 00001/2016
Medborgarförslag år 2016

Skriv ut: