Politisk ordlista

Listan nedan förklarar ord eller begrepp som ofta används i kommunens politiska arbete.
ajournera skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt
allmänna handlingar offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får läsa allmänna handlingar
aktiebolag bolag grundat på aktier. Inom Arvidsjaurs kommun drivs Arvidsjaurhem, Energibolaget och Arvidsjaurs Flygplats som aktiebolag.
arvode ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete
beredning ta in de uppgifter som behövs så att ett ärende kan gå till beslut
beslut de flesta beslut tas med enkel majoritet, d.v.s. av mer än hälften av de röstande
bordlägga skjuta upp överläggning och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde
delegera överlåta arbete och beslut till någon annan
enkel fråga fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar
ersättare ersättare för ordinarie ledamot
facknämnd nämnd som arbetar inom ett ämnesområde
föredragande den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende
föredragningslista förteckning (dagordning) över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde
förtroendevald person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling
förvaltning finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän
handläggare tjänstemän som bereder ett ärende samt skriver förslag till beslut
hemställa föreslå
interpellation fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar
justering slutligt godkännande av ett dokument eller protokoll
kommunalskatt betalas i den kommun där personen är mantalsskriven och är avpassad (proportionell) till inkomsskatten
ledamot folkvald representant som sitter i nämnder och styrelser
mandat uppdrag att för sitt partis räkning förfoga över en plats i ex. kommunfullmäktige
motion skriftligt förslag från en eller flera ledamöter
nämnd består av politiskt valda förtroendemän
presidium en ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning
primärkommun Sverige är indelat i 289 st primärkommuner. Man skiljer på borgerliga primärkommuner (kommuner) och kyrkliga primärkommuner(församlingar)
proposition är ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna)
protokoll skriftlig redovisning för vad som sker och vilka beslut som tas under ett sammanträde
remiss, remittera att begära in yttrande och synpunkter på ett förslag från ex. andra förvaltningar, intresseorganisationer etc.
reservation protest, muntlig eller skriftlig, mot ett fattat beslut
röstlängd förteckning över röstberättigade personer
rösträtt röstberättigad är svensk medborgare som fyller
18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval
skrivelse skriftlig handling som upprättas utanför eller inom kommunen riktad till myndighet(sperson), styrelse eller sammanslutning etc
styrelse består av politiskt valda förtroendemän. (Undantag kan vara kommunala bolag och stiftelser där styrelsen kan utses av icke politiskt valda)
votering omröstning
återremiss beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning

 

 

 

Skriv ut: