Styrdokument

En kommun har väldigt många olika uppgifter och många anställda som   dagligen utför arbete för att ge service åt medborgarna på olika sätt.
Politikerna har ingen möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen.
Därför styr politikerna genom styrdokument. Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som styr den kommunala verksamheten.
Exempel på styrdokument är reglementen, föreskrifter, policies och strategier.

Efter en ändring i kommunallagen 2013 ska kommuner ha sina styrdokument   tillgängliga på sin hemsida.

Denna sida kommer att kompletteras fortlöpande.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Allmänna bestämmelser ABVA
Ansvarsområden för kommunstyrelsens arbetsutskott
Arbetsordning för kommunfullmäktige och presidium
Arbetsordning för Mål- och demokratiberedningen
Arbetsordning för rådet för funktionshindrade och pensionärer
Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden
2015-18
Avfallsplan för Arvidsjaurs kommun
Bredbandsstrategi för Arvidsjaurs kommun 
Delegationsordning för kommunstyrelsen
GDPR-handbok för arbetstagare och förtroendevalda hos Arvidsjaurs kommun
GDPR - Anvisningar för chefer
Finanspolicy
Gemensam telefonpolicy SAMSA
Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnder

Gemensamma planeringsförutsättningar 2019-2021

Handlingsplan - Gemensamma krafter för barn och unga i Arvidsjaurs kommun
IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter
Upphandlingssida med styrdokument
Kostpolicy
LIS-policy med riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära områden inom Arvidsjaurs kommun
Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Lokal ordningsföreskrift
Personalpolitiskt handlingsprogram
Miljöpolicy och miljömål
Mål- och resursplan 2019 och framåt
Policy för sociala medier inom Arvidsjaurs kommun
Policy vid försäljning av kommunens egendom
Regelverk för informationssäkerhet
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Reglemente för intern kontroll
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för lokalt partistöd
Reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Reglemente för socialnämnden
Reglemente för valnämnden
Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning
Reglemente för överförmyndaren
Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet
Regler och rutiner med maxtaxa inom förskola och fritidshem
Rengörings- och kontrollfrister enligt LSO
Renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun
Rekryteringspolicy
Riktlinjer, diskriminering och likabehandling
Riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen 
Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel
Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen (handbok)
Riktlinjer för prövning av bisyssla
Riktlinjer för exploateringsavtal
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Riktlinjer för handläggning samt samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa
Riktlinjer för investeringar
Riktlinjer för kommunala feriearbeten/sommarjobb
Riktlinjer för kommunal borgen
Riktlinjer för korthantering
Riktlinjer för parboende inom vård och omsorgsboende
Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan Lex Sarah - Kommunstyrelsen
Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan Lex Sarah - Socialnämnden
Riktlinjer för rehabilitering och hälsofrämjande arbete
Riktlinjer för rekrytering och introduktion
Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten
Riktlinjer för serveringstillstånd
Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
Riktlinjer för särredovisning av stadsnät
Riktlinjer för trygghetsboende
Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunal mark
Riktlinjer mot hot och våld
Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i Arvidsjaurs kommuns grundskolor
Taxa för renhållning
Strategi för användande av vattenregleringsmedel
Taxa för nyttjande av stadsnätet
Taxa för räddningstjänstens externa verksamhet och
tjänseförsäljning enligt LSO och LBE
Taxa för tillsyn enligt tobaksslagen, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Taxa för vatten och avlopp
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
Verksamhetsmål för mottagning av flyktingar och ensamkommande barn
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg
Skriv ut: