Styrdokument gammal

En kommun har väldigt många olika uppgifter och många anställda som  dagligen utför arbete för att ge service åt medborgarna på olika sätt.
Politikerna har ingen möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen.
Därför styr politikerna genom styrdokument. Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som styr den kommunala verksamheten.
Exempel på styrdokument är reglementen, föreskrifter, policies och strategier.

Efter en ändring i kommunallagen 2013 ska kommuner ha sina styrdokument   tillgängliga på sin hemsida.

Denna sida kommer att kompletteras fortlöpande.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Allmänna bestämmelser ABVA
Ansvarsområden för kommunstyrelsens arbetsutskott
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsordning för kommunfullmäktige och presidium
Arbetsordning för Mål- och demokratiberedningen
Arbetsordning för rådet för funktionshindrade och pensionärer
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för socialnämnden
Arvidsjaurs kommuns digitala agenda
Arvodesreglemente för förtroendevalda
Avfallsplan för Arvidsjaurs kommun
Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2023-2026
Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun
Bredbandsstrategi för Arvidsjaurs kommun
Central elevhälsoplan för Arvidsjaurs kommun
Dagvattenstrategi
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Delegationsordning för kommunstyrelsens grund- och förskoleutskott
Delegationsordning för kommunstyrelsens utskott - gymnasieskolan
Delegationsordning för kommunstyrelsens sociala utskott
Digitaliserings- och IT-strategi
GDPR-handbok för arbetstagare och förtroendevalda hos Arvidsjaurs kommun
GDPR - Anvisningar för chefer
Finanspolicy
Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun
Gemensam telefonpolicy SAMSA
Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnder
Gemensamma planeringsförutsättning 2024-2026
Handlingsplan för socialnämndens arbete med hot, våld och andra övergrepp
Handlingsplan - Gemensamma krafter för barn och unga i Arvidsjaurs kommun
Handläggning av tillfälliga skoterförbudsområden
Huvudmannens plan för det systematiska kvalitétsarbet inom skolväsendet
Huvudmannens plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier
IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter
Informationssäkerhetspolicy för Arvidsjaurs kommun
Instruktion för användning av digitala verktyg
Instruktion för informationssäkerhet
IT-policy för Arvidsjaurs kommun
Kompetensförsörjningsplan 2022-2024
Kostpolicy
LIS-policy med riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära områden inom Arvidsjaurs kommun
Lokal handlingsplan - Suicidprevention
Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Lokal ordningsföreskrift
Personalpolitiskt handlingsprogram
Miljöpolicy och miljömål
Minoritetspolitiska mål- och riktlinjer 2023-2026
Policy för sociala medier inom Arvidsjaurs kommun
Policy vid försäljning av kommunens egendom
Policy för inköp av konst
Reglemente för intern kontroll
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för krisledningsnämnden
Reglemente för lokalt partistöd
Reglemente för valnämnden
Reglemente för myndighetsnämnden
Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning
Reglemente för överförmyndaren
Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-omsorg)
Regler för föreningsstöd
Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet
Regler och rutiner med maxtaxa inom förskola och fritidshem
Rengörings- och kontrollfrister enligt LSO
Renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun
Rekryteringspolicy 
Revisionsreglemente
Riktlinjer för administration av allmänna val i Arvidsjaurs kommun - med kommunikationsplan
Riktlinje för adoption
Riktlinjer för anmälan till socialtjänst och polis
Riktlinje för förmedlingsärenden
Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
Riktlinjer för handläggning och dokumentation - Vuxna med missbruk och beroendeproblematik enligt SoL
Riktlinjer för handläggning och dokumentation - Vuxna med missbruks och beroendeproblematik enligt LVM
Riktlinje för tillsyn av extern utförare av personlig assistans enl LSS
Riktlinje för sociala kontrakt
Riktlinjer, diskriminering och likabehandling
Riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen 
Riktlinjer för ansökan till trygghetslägenhet
Riktlinjer för beslut enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
Riktlinjer för distansarbete
Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel
Riktlinjer för prövning av bisyssla
Riktlinjer för exploateringsavtal
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Riktlinjer för handläggning av egenavgifter för vuxna i hem och boende (HVB), familjehem mm
Riktlinjer för handläggning samt samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa  
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete och rehabilitering
Riktlinjer för informationssäkerhet
Riktlinjer för investeringar
Riktlinjer för kommunala feriearbeten/sommarjobb
Riktlinjer för kommunal borgen
Riktlinjer för korthantering
Riktlinjer för parboende inom vård och omsorgsboende
Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan Lex Sarah - Kommunstyrelsen
Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan Lex Sarah - Socialnämnden
Riktlinjer för rekrytering
Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten för Arvidsjaurs kommun och dess bolag
Riktlinjer för serveringstillstånd
Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun
Riktlinje för socialnämndens arbete med våld i nära relation
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
Riktlinjer för särredovisning av stadsnät
Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av fast egendom
Riktlinjer och avgifter för bilplatser
Riktlinjer med taxa - Tillfälliga uthyrningar av kommunens lokaler/anläggningar
Riktlinjer mot hot och våld
Riktlinjer och rutin för att motverka hot- och våldssituationer inom IFO och biståndsenheten
Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i Arvidsjaurs kommuns grundskolor
Riktlinjer för hantering av skadegörelse och stöld vid Arvidsjaurs kommuns skolor
Rutiner i samband med medarbetares dödsfall
Taxa för renhållning (avfallhantering)
Sotningstaxa 2021
Styrande dokument och ansvarsfördelning inom IT-området
Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2023-2026
Taxa för handläggning av transportdipenser och trafikföreskrifter
Taxa för nyttjande av stadsnätet
Taxa för räddningstjänstens externa verksamhet och
tjänseförsäljning enligt LSO och LBE
Taxa för tillsyn enligt tobaksslagen, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Taxa för Arvidsjaurs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (VA-taxa)
Taxa för Arvidsjaurs kommuns kartdata
Taxa för utskrift och kopiering
Taxor för kostenhetens verksamhet år 2020
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade  år 2022 - Indexuppräkning
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade år 2023 - Indexuppräkning
Tobakspolicy för Arvidsjaurs kommun
Upphandlingssida med styrdokument
VA-policy för Arvidsjaurs kommun
VA-plan för Arvidsjaurs kommun
Verksamhetsmål för mottagning av flyktingar och ensamkommande barn
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg
Skriv ut: