Styrdokument

En kommun har väldigt många olika uppgifter och många anställda som dagligen utför arbete för att ge service åt medborgarna på olika sätt.
Politikerna har ingen möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen.
Därför styr politikerna genom styrdokument. Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som styr den kommunala verksamheten.
Exempel på styrdokument är reglementen, föreskrifter, policies och strategier.

Efter en ändring i kommunallagen 2013 ska kommuner ha sina styrdokument   tillgängliga på sin hemsida.

Denna sida kommer att kompletteras fortlöpande.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utbildning - Skola och förskola
Central elevhälsoplan för Arvidsjaurs kommun
Huvudmannens plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier
Huvudmannens plan för det systematiska kvalitétsarbet inom skolväsendet
Riktlinjer - barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-omsorg)
Riktlinjer för hantering av skadegörelse och stöld vid Arvidsjaurs kommuns skolor
Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet
Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i Arvidsjaurs kommuns grundskolor
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg
 
Omsorg - Socialt stöd och hjälp
Handlingsplan för socialnämndens arbete med hot, våld och andra övergrepp
Riktlinje för adoption
Riktlinjer för avgiftshandläggning inom äldreomsorgen och avdelningen för stöd och omsorg
Riktlinjer för anmälan till socialtjänst och polis
Riktlinje för förmedlingsärenden
Riktlinjer för handläggning och dokumentation - Vuxna med missbruk och beroendeproblematik enligt SoL
Riktlinjer för handläggning och dokumentation - Vuxna med missbruks och beroendeproblematik enligt LVM
Riktlinje för tillsyn av extern utförare av personlig assistans enl LSS
Riktlinje för sociala kontrakt
Riktlinje för socialnämndens arbete med våld i nära relation
Riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen 
Riktlinjer för ansökan till trygghetslägenhet
Riktlinjer för beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Riktlinjer för handläggning av egenavgifter för vuxna i hem och boende (HVB), familjehem mm
Riktlinjer för handläggning samt samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa 
Riktlinjer för parboende inom vård och omsorgsboende
Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan Lex Sarah - Socialnämnden
Riktlinjer och rutin för att motverka hot- och våldssituationer inom IFO och biståndsenheten
Taxor och avgifter inom äldreomsorgen och avdelningen för stöd och omsorg
 
 
Upplev - Kultur, fritid, idrott och turism
Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2023-2026
Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun
Riktlinjer för föreningsstöd
Regler för uthyrning av allmänna lokaler
Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel
 
Boende - Bygg, miljö och tillstånd
Allmänna bestämmelser ABVA
Avfallsplan för Arvidsjaurs kommun
Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun
Bredbandsstrategi för Arvidsjaurs kommun
Dagvattenstrategi för Arvidsjaurs kommun
Handläggning av tillfälliga skoterförbudsområden
LIS-policy med riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära områden inom Arvidsjaurs kommun
Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Miljöpolicy och miljömål
Rengörings- och kontrollfrister enligt LSO
Renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun
Riktlinje - Upplåtelse av offentlig plats
Riktlinjer för exploateringsavtal
Riktlinjer för serveringstillstånd
Riktlinjer för särredovisning av stadsnät
Sotningstaxa 2021
Taxa för renhållning (avfallhantering)
Taxa för handläggning av transportdipenser och trafikföreskrifter
Taxa för nyttjande av stadsnätet
Taxa för tillsyn enligt tobaksslagen, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Taxa för Arvidsjaurs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (VA-taxa)
Taxa för Arvidsjaurs kommuns kartdata
Taxor för kostenhetens verksamhet år 2020
Tobakspolicy för Arvidsjaurs kommun
VA-policy för Arvidsjaurs kommun
VA-plan för Arvidsjaurs kommun
 
Kommun - Politik och verksamhet
Ansvarsområden för kommunstyrelsens arbetsutskott
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsordning för kommunfullmäktige och presidium
Arbetsordning för Mål- och demokratiberedningen
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
Arvidsjaurs kommuns digitala agenda
Arvodesreglemente för förtroendevalda
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Delegationsordning för kommunstyrelsens grund- och förskoleutskott
Delegationsordning för kommunstyrelsens utskott - gymnasieskolan
Delegationsordning för kommunstyrelsens sociala utskott
Digitaliserings- och IT-strategi
Finanspolicy
GDPR - Anvisningar för chefer
Gemensam telefonpolicy SAMSA
Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnder
Gemensamma planeringsförutsättningar 2025-2027
Handlingsplan - Gemensamma krafter för barn och unga i Arvidsjaurs kommun
Kompetensförsörjningsplan 2022-2024
Kostpolicy - Mat och måltider i Arvidsjaurs kommun
Lokala ordningsföreskrifter
Personalpolitiskt handlingsprogram
Policy för sociala medier inom Arvidsjaurs kommun
Reglemente för intern kontroll
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för krisledningsnämnden
Reglemente för lokalt partistöd
Reglemente för myndighetsnämnden
Reglemente för valnämnden
Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning
Reglemente för överförmyndaren
Rekryteringspolicy 
Revisionsreglemente
Riktlinjer för administration av allmänna val i Arvidsjaurs kommun - med kommunikationsplan
Riktlinjer för prövning av bisyssla
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete och rehabilitering
Riktlinjer för kommunala feriearbeten/sommarjobb
Riktlinjer för kommunal borgen
Riktlinjer för korthantering
Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan Lex Sarah - Kommunstyrelsen
Riktlinjer för rekrytering
Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten för Arvidsjaurs kommun och dess bolag
Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
Riktlinjer mot hot och våld
Rutiner i samband med medarbetares dödsfall
Taxa för räddningstjänstens externa verksamhet och
tjänseförsäljning enligt LSO och LBE
Taxa för utskrift och kopiering
Upphandlingssida med styrdokument
Verksamhetsmål för mottagning av flyktingar och ensamkommande barn
 
Skriv ut: