Affischering i samband med val 2024


För att få använda valaffischer behöver man förhålla sig till vissa regler.


Med stöd av 46 § väglagen och 6 § lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, meddelar Länsstyrelsen i Norrbottens län de politiska partier som deltar i något av de rubricerade valen tillstånd till affischering utmed allmänna vägar inom Norrbottens län under tidsperioden den 12 maj till och med den 16 juni 2024.

Tillståndet när det gäller utom detaljplanelagt område (inom sådana områden söks tillstånd hos Polisen eller i förekommande fall hos respektive kommun).

Följande villkor gäller för tillståndet:

• Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar,
motortrafikleder och mötesfria landsvägar ("2+1-väg") och
inte heller på broar över sådana vägar.

• Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser
eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare och bör
placeras minst 75 meter från vägkorsningar och
cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och
trafiksignaler samt minst 5 meter från vägkanten, dock inte
inom vägområdet.

• Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas
med vägmärken eller trafikanordningar.

• Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2 (kvadratmeter).

• Valaffischer ska tas ned senast den 16 juni 2024.

• Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar
nedskräpning.

• I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell
kommun (den kommunala nämnden som enligt väglagen
fungerar som väghållningsmyndighet).

• Vardera av de politiska partierna ansvarar för att partiets
valaffischer tas ner innan utgången av ovan angivna
tidsperioder.

 

Skriv ut: