AnslagstavlaVälkommen till Arvidsjaurs kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras bland annat information inför fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
 

Personuppgifter och sekretess
Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras på anslagstavlan, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Överklagande
Kommunmedlemmar har möjlighet att överklaga ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning. Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten om

  • beslutet har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som är en angelägenhet för kommunen,
  • det organ som fattat beslutet har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Domstolen kan inte ändra beslutet. Begäran om laglighetsprövning ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Luleå inom tre veckor från det att kommunen anslagit det justerade protokollet över beslutet.

I överklagandet ska anges

  • vilket beslut som överklagas,
  • vilken nämnd eller person som har fattat beslutet,
  • varför beslutet anses oriktigt och de omständigheter som överklagandet grundas på samt namn, personnummer, postadress och telefonnummer till den som överklagar beslutet.

Överklagandet skickas till:
Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849, 971 26 Luleå


 

Anslag

Kommunfullmäktige sammanträder 2021-10-26

Publicerat: 2021-10-19
Till och med: 2021-10-27
Sammanträdesdatum: Kf 2021-10-26

Justerat protokoll - Kommunstyrelsen 2021-10-12

Publicerat: 2021-10-19
Till och med: 2021-11-10
Sammanträdesdatum: Ks 2021-10-12
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Justerat protokoll - Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28

Publicerat: 2021-10-05
Till och med: 2021-10-28
Sammanträdesdatum: Bun 2021-09-28
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Justerat protokoll - Socialnämnden 2021-09-30

Publicerat: 2021-10-05
Till och med: 2021-10-27
Sammanträdesdatum: 2021-09-30
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Justerat protokoll - Kommunstyrelsens arbetsutskott delegering 2021-09-28

Publicerat: 2021-10-04
Till och med: 2021-10-23
Sammanträdesdatum: 2021-09-28
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2021-09-22 protokoll

Publicerat: 2021-09-30
Till och med: 2021-10-22
Sammanträdesdatum: 2021-09-22

Yttrande angående offentlig plats - uteservering

Publicerat: 2021-06-14

Tillfällig lokal trafikföreskrift 2505-2021-002

Publicerat: 2021-05-31

Upplåtelse av offentlig plats - yttrande

Publicerat: 2021-05-21

Upplåtelse av offentlig plats - yttrande om uteservering Hans på Hörnet

Publicerat: 2021-05-11

Upplåtelse av offentlig plats - yttrande om uteservering Mamma Mia

Publicerat: 2021-05-11

Kungörelse - Beslut om tillfälligt förbud mot körning med snöskoter 21-04-07--05-20 inom Mausjaur samebys renskötselområde inom Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län

Publicerat: 2021-04-07
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
Skriv ut: