Avgränsningssamråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet

Publicerat: 2020-11-17
Till och med: 2020-12-08

Avgränsningssamråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet, uttag av ytvatten för snötillverkning vid Prästbergets skidanläggning, Arvidsjaurs kommun

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR AVGRÄNSNINGSSAMRÅD ENLIGT 6 KAP MILJÖBALKEN

Arvidsjaurs kommun avser att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet 9 § miljöbalken och strandskyddsdispens enligt 7 kapitlet miljöbalken för ett fortsatt och utökat uttag av vatten för snötillverkning vid skidanläggningen vid Prästberget.

I dagsläget saknas tillstånd för befintligt uttag av vatten. Arvidsjaurs kommun avser att dels lagligförklara befintlig anläggning, dels ansöka om ny anläggning och uttagsplats.

Kommunen avser även att lagligförklara befintlig munk vid Sågtjärnens utlopp.

Arvidsjaurs kommun har under våren 2020 genomfört ett undersökningssamråd. Länsstyrelsen har beslutat att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan och Arvidsjaurs kommun genomför därför en specifik miljöbedömning med avgränsningssamråd.

I avgränsningssamrådet ska frågor om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning behandlas. Syftet med avgränsningen är att miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad.

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget till ansökan kan framföra dessa skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Jörgen Andersson, Storgatan 13, 933 80 Arvidsjaur, senast den 7 December 2020. Yttranden kan även skickas till jorgen.andersson@arvidsjaur.se

 

Frågor? Kontakta Jörgen Andersson, 0960-556 64 jorgen.andersson@arvidsjaur.se

 

Skriv ut: