Den 1 mars 2021 - 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna samråd

Publicerat: 2021-03-02
Till och med: 2021-05-01

Den 1 mars 2021 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna samråd. Samrådet avser vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft som ska omprövas åren 2022–2024. Det gäller både kraftigt modifierade och naturliga vattenförekomster.

Enligt 5 kap 3 § vattenförvaltningsförordningen ska samrådshandlingarna hållas tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner med vatten som berörs av samrådet. Handlingarna för vattendistriktet finns tillgängliga  under samrådsperioden 1 mars 2021 – 30 april 2021. 

Observera att samrådsdokumentet är gemensamt för alla fem regionala vattenmyndigheter men att bilagorna C-G med vilka vatten som ingår i samrådet skiljer sig åt mellan distrikten.

 Följande handlingar igår i samrådet

vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas enligt nationell plan för moderna miljövillkor under perioden 2022-2024

 

Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 mars 2021: www.vattenmyndigheterna.se/samradvattenkraft. Där finns också information om var det går att hitta underlagsmaterial och hur den som vill kan lämna synpunkter per vattenförekomst i VISS, VattenInformationsSystem Sverige

 Materialet kommer inte att skickas som tryckt upplaga men Vattenmyndigheten kan bistå med att skicka enstaka utskrivna exemplar om det finns behov.

Frågor, kontakta ert distriktskansli, ni hittar kontaktuppgifter på vår hemsida under Vattendistrikt i Sverige.

Bifogade dokument

Förvaringsplats:
Kommunalhusets besöksdator
Skriv ut: