Kungörelse om samråd, detaljplan för Hjorten 1 och 2

Publicerat: 2021-11-25

Kungörelse om samråd

 

Ett förslag till detaljplan för Hjorten 1 och 2 i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

 

Planområdet ligger inom Arvidsjaurs centrum och omfattar två fastigheter längs Storgatan, Hjorten 1 och 2.

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintliga handelsetableringar på mark som idag är avsedd för komplementbyggnader samt säkerställa befintlig handelsverksamhet som idag ligger på mark som är planlagd för bostadsändamål.

 

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan. Undersökningen kring om planen bedöms leda till betydande miljöpåverkan har upprättats 2021-11-08 och kommunen gör bedömningen att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Undersökningssamrådet med länsstyrelsen utförs inom ramen för plansamrådet.

 

Planen handläggs med så kallat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och samrådshandlingar har upprättats enligt följande: 2021-11-16 (plankarta) och 2021-11-18 (planbeskrivning).

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under samrådstiden 2021-11-26 – 2021-12-12, lämpligen skriftligen till:

 

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, eller till mbhn@arvidsjaur.se, senast den 12 december 2021.

Förvaringsplats:
https://arvidsjaur.se/sv/samhalle/Planer/Detaljplaner/detaljplan-for-Hjorten-1-o-2/
Skriv ut: