Underrättelse granskning, detaljplan för Hjorten 1 och 2

Publicerat: 2022-02-03

Planområdet ligger inom Arvidsjaurs centrum och omfattar två fastigheter längs Storgatan, Hjorten 1 och 2.

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintliga handelsetableringar på mark som idag är avsedd för komplementbyggnader samt säkerställa befintlig handelsverksamhet som idag ligger på mark som är planlagd för bostadsändamål.

 

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan. Planen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.

 

Detaljplanen antogs 2022-03-23 och vinner laga kraft om beslutet inte överklagas/överprövas.

Skriv ut: