Kungörelse om samråd - detaljplan för del av Arvidsjaur 6:1 – tomter Byggyrkesgatan/Teknikerstigen

Publicerat: 2022-03-01

Ett förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 6:1 – tomter Byggyrkesgatan/Teknikerstigen i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Arvidsjaurs samhälle. Planområdet gränsar i öster till naturmark och till Arvidsjaurs golfbana och i väster till befintliga villaområden på Teknikerstigen och Byggyrkesgatan. Planområdet har avgränsats på ett sätt som undantar det befintliga elljusspåret som ska bevaras (och som går strax utanför planområdet).

Planförslaget syftar till att tillskapa ytterligare villatomter vid Byggyrkesgatan/Teknikerstigen.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samrådsmöte om planen. Inbjudna är fastighetsägare, boende och andra berörda som har ett väsentligt intresse av ärendet.

Samrådsmötet äger rum den 14 mars kl. 18:00

Plats: Lokalen Månljuset i Kommunhuset, Arvidsjaur

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under samrådstiden, lämpligen skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, eller till mbhn@arvidsjaur.se, senast den 24 mars 2022.

Förslaget finns tillgängligt via www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Skriv ut: