Kungörelse samråd detaljplan för Västra Granudden 1:11

Publicerat: 2021-02-05

 

Kungörelse & inbjudan till digitalt samrådsmöte

 

Ett förslag till detaljplan för Västra Granudden 1:11 i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

 

Planområdet är beläget i Västra Granudden vid sjön Avaviken (Storavan) cirka 30 km väster om Arvidsjaur tätort och avser del av fastigheten Västra Granudden 1:11. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillfällig vistelse inom fastigheten.

 

Detaljplanen är förenlig med översikts- & tillväxtplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen handläggs med s.k. utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

 

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samrådsmöte om planen. Inbjudna är fastighetsägare, boende och andra berörda som har ett väsentligt intresse av ärendet.

 

Det digitala samrådsmötet äger rum den 15 feb kl. 18:00.
Anslut till mötet vid ovanstående tid via länk på sidan www.arvidsjaur.se/VastraGranudden 

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under samrådstiden 20210205-20210226, lämpligen skriftligen till:

 

Arvidsjaurs kommun
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
933 80 Arvidsjaur
eller till mbhn@arvidsjaur.sesenast den 26 feb 2021.

 

 

Detaljplanedokumenten som är ute på samråd finns under "Bifogade dokument" längre ned på sidan och heter följande:

Plankarta [S] - Västra Granudden 1.1 - 2020-01-22

Planbeskrivning [S] - Västra Granudden 1.1 - 2020-01-22

samt bilagan 202051-00 PM Geo Västra Granudden. I bilagan finns en illustrationsritning som då lämnats till de som utförde geo-undersökningen. Denna illustrationsritning är inte aktuell och ska alltså inte tolkas som ett genomförande av detaljplanen. 

Förvaringsplats:
https://arvidsjaur.se/sv/samhalle/Planer/Detaljplaner/
Skriv ut: