Underrättelse granskning för detaljplan Moskosel 3:53 och för del av 3:10

Publicerat: 2020-01-16

Underrättelse granskning

 

Ett förslag till detaljplan för Moskosel 3:53 och del av Moskosel 3:10 i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

 

Planområdet ligger i Moskosel och omfattar fastigheterna Moskosel 3:53 (större delen av fastigheten) och del av Moskosel 3:10. Behovet av ökad service har diskuterats i byn och sammankomster har tagit plats för att diskutera utvecklingen och framtiden för byn. Via lokalt engagemang har idéer kommit till stånd som lett fram till startandet av föreningen Moskosel Framtid Ekonomisk förening. Denna förenings planer på platsen ligger till grund för detaljplanens tillkomst, samtidigt som kommunen ser ett behov av att uppdatera markanvändningen för att möjliggöra för mer flexibilitet i framtiden på platsen.

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en samlingslokal och servicepunkt med handel, gym, café/restaurant, kontor, tillfällig vistelse, bostäder, odling samt laddstationer för elbilar. Detaljplanen ska vara flexibel och skapa möjligheter för en kombination av användningsområden vilket gör att detaljplanen blir hållbar även i framtiden allt eftersom behov kan utvecklas och förändras.

 

Detaljplanen avviker från översiktsplanen. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och den handläggs med så kallat utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS:2010:900).

 

Granskningshandlingar har upprättats 2020-01-08.

 

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan lämpligen framföra dessa skriftligen under granskningstiden (16 januari - 6 februari 2020) till:

 

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur eller mejla mbhn@arvidsjaur.se, senast den 6 februari 2020.

 

 

Förslaget finns även tillgängligt i kommunhusets reception i Arvidsjaur.

Förvaringsplats:
https://arvidsjaur.se/sv/samhalle/Planer/Detaljplaner/
Skriv ut: