Samråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet

Publicerat: 2020-05-13
Till och med: 2020-06-10

Samråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet, uttag av ytvatten för snötillverkning vid Prästbergets skidanläggning, Arvidsjaurs kommun

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGSSAMRÅD ENLIGT 6 KAP MILJÖBALKEN

Arvidsjaurs kommun har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 7 och 11 kapitlet miljöbalken (1998:808) för uttag av ytvatten för snötillverkning vid Prästbergets skidanläggning i Arvidsjaurs kommun.

Ansökan omfattar ett uttag om maximalt 200 m3/h under perioden 15 oktober – 31 mars,
viss schaktning i Sågtjärnen i anslutning till intagspunkten, samt strandskyddsdispens.

Vid ansökan om tillstånd ska synpunkter från myndigheter och övriga berörda inhämtas
genom samråd. Kommunen bedömer att nu aktuell verksamhet inte medför någon
betydande miljöpåverkan, detta samråd avser därför ett undersökningssamråd.

Undersökningssamråd ska ske med länsstyrelsen, kommunen och de enskilda som kan
antas bli särskilt berörda av verksamheten.

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget till ansökan kan framföra dessa skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Jörgen Andersson, Storgatan 13, 933 80 Arvidsjaur, senast den 9 Juni 2020. Yttranden kan även skickas till jorgen.andersson@arvidsjaur.se

 

Frågor? Kontakta Jörgen Andersson, 0960-556 64 jorgen.andersson@arvidsjaur.se

 

Skriv ut: