Underrättelse om antagen detaljplan - Detaljplan för del av Arvidsjaur9:4 - Camping och stugby vid Rymmarstadion

Publicerat: 2024-06-27
Till och med: 2024-07-20
Sammanträde: 2024-06-18

Detaljplan för del av Arvidsjaur 9:4 – Camping och stugby vid Rymmarstadion har 2024-06-18 antagits av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun. Beslutet om antagandet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska dock ges in till Kommunstyrelsen, 933 81 Arvidsjaur.

Överklagandet skall ske skriftligt. Det ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från anslagsdagen, senast 2024-07-19. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna till Mark- och miljödomstolen.

Villkor för att Ni ska få överklaga

  • Beslutet får överklagas endast om Ni senast inom granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.
  • Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel får Ni också överklaga beslutet.
  • Ni får även överklaga beslutet om Ni anser att beslutet inte tillkommit i laga ordning,

I skrivelsen ska Ni ange

  • Vilket beslut Ni överklagar (ärendets beslutsdatum, beslutsparagraf och vad beslutet gäller).
  • Hur Ni vill att beslutet ska ändras och varför.
  • Ert namn, postadress och telefonnummer.

Ni ska underteckna överklagan. Om Ni anlitar ombud kan istället ombudet underteckna överklagan. I så fall ska denne sända in en fullmakt samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Förvaringsplats:
Kommunstyrelsens kansli
Skriv ut: