Underrättelse om granskning - detaljplan för Skatan 7

Publicerat: 2022-04-12

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Skatan 7 är under upprättande.

Planområdet ligger i de centrala delarna av Arvidsjaurs tätort och består av fastigheten Skatan 7. Precis utanför planområde i väst-östlig riktning löper Nygatan och i nord-sydlig riktning löper Västra Skolgatan. Nord och väst om planområdet finns ett större parkområde och i övrigt finns det blandad bebyggelse i form av flerbostadshus i två och fyra våningar.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en flexibel användning av fastigheten Skatan 7 med en kombination av centrum, bostäder och verksamheter.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planen handläggs med så kallat standardförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 13 april till 2 maj i kommunhusets reception och på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under granskningstiden till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, eller till mbhn@arvidsjaur.se, senast den 2 maj 2022.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Skriv ut: