Underrättelse om granskning av detaljplan för del av FJÄLLBONÄS 1:53

Publicerat: 2023-03-06

Ett förslag till detaljplan för del av FJÄLLBONÄS 1:53 är under upprättande. 

Planområdet ligger i södra delen av Udden i Fjällbonäs. Planområdet nås från väg 94 och vidare söderut via den enskilda Hällselsvägen.

Syftet med detalljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för tillfällig vistelse och öppet vattenområde med mindre anläggningar.

Detaljplanens syfte överensstämmer inte med utpekad markanvändning i gällande översikts- och tillväxtplan men bedöms inte utgöra ett hinder för att kunna prövas i en detaljplaneprocess.

Undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelsen. Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 9 § inte har upprättats. Länsstyrelsen har meddelat att man preliminärt delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan. Under samrådet har länsstyrelsen meddelat att påverkan på riksintresset behöver klargöras genom en utförligare miljöbeskrivning eller rennäringsanalys.

Miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden ställde sig 2022-11-23, § 51 positiv till att en ny detaljplan tas fram för del av Fjällbonäs 1:53.

Detaljplanearbetet sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2023-01-31 till 2023-02-21. Granskningshandlingar (plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse) har upprättats 2023-03-03.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 7 mars till
28 mars
i kommunhusets reception och på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under granskningstiden till:

Arvidsjaurs kommun, Myndighetsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, eller till mn@arvidsjaur.se, senast den 28 mars 2023.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Skriv ut: