Underrättelse om granskning av detaljplan för Trasten 13

Publicerat: 2019-03-05

Ett förslag till detaljplan för Trasten 13 i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

 

Planområde är beläget i centrala Arvidsjaur och kvarteret omsluts av Skomakaregatan i norr, Västlundavägen i öster, Järnvägsgatan i söder och Stationsgatan väster. Syftet med föreslagen detaljplan är att ge planmässiga förutsättningar för bostads- och centrumändamål avseende befintlig huvud- och gårdsbyggnad inom Trasten 13 samt att möjliggöra takkupor eller frontespis på befintlig bebyggelse. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planen handläggs med så kallat standardförfarande.

 

Planförslaget finns tillgängligt för förnyad granskning under tiden 6 mars till 20 mars 2019 i kommunhusets reception. Förslaget finns även att ta del av på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/detaljplaner

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan lämpligen framföra dessa skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, senast 20 mars 2019. Yttranden kan även skickas till mbhn@arvidsjaur.se.

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Skriv ut: