Underrättelse om granskning

Publicerat: 2019-01-16

Ett förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 8:14 och del av Arvidsjaur 6:1 - Aktivitetscenter är under upprättande.

 

Föreslaget planområde är beläget i direkt anslutning till Arvidsjaurs tätort, mellan Tvättjärnen och väg 95 ca 1.5 km från centrum.  Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna av kvartersmark för aktivitetscenter, kontor och restaurang samt gym. Planen ger förutsättningar att uppföra en byggnad till en högsta byggnadshöjd av 8 meter och med en takvinkel mellan 10 och 30 grader. Planen ger även förutsättningar till ca 25 nya parkeringar för besökande till badstranden. 

 

Detaljplanen avviker delvis från kommunens översikts- och tillväxtplan. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planen handläggs med så kallat utökat förfarande.

 

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 18 januari till 8 februari i kommunhusets reception. Förslaget finns även att ta del av på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/detaljplaner

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan lämpligen framföra dessa skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, senast 8 februari 2019. Yttranden kan även skickas till mbhn@arvidsjaur.se.

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Skriv ut: