Underrättelse om granskningsutlåtande

Publicerat: 2024-03-21

tillhörande detaljplan för del av Arvidsjaur 9:4 – camping och stugby vid Rymmarstadion

Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen informeras om att ett granskningsutlåtande tillhörande rubricerad detaljplan finns framtaget. Förslaget till detaljplan har sedan funnits tillgängligt för granskning under tiden 15 februari till 7 mars 2024.  Kommunen har sammanställt de synpunkter som framförts under granskningstiden och besvarat dem i ett granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet, tillsammans med förslag till antagandehandlingar, finns tillgängliga på kommunens hemsida www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Ärendet avses behandlas av kommunfullmäktige den 18 juni.

Skriv ut: