Konsultationsordningen

Konsultationsordningen (Lag (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket) är en lag som från och med 1 mars 2024 även omfattar kommuner. Statliga myndigheter har omfattats av lagstiftningen sedan 1 mars 2022.

Samerna är ett urfolk och har därigenom en särskild rättslig ställning. Denna särställning innebär att Sverige har vissa åtaganden gentemot samerna enligt internationell och nationell rätt. Bland annat stadgar regeringsformen att det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Det är mot den bakgrunden konsultationslagen tillkommit och ska förstås som en åtgärd som kan bidra till att Sverige i större utsträckning efterlever sina åtaganden gentemot det samiska folket.

Syftet med lagen är att säkerställa samernas rätt till delaktighet i beslutsprocesser på alla nivåer i samhället och stärka samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem. Genom konsultationerna ges det samiska folket insyn i processer och frågor i ett tidigt skede. Konsultationen ökar också samernas möjlighet att bidra med kunskap i frågor och närmare belysa konsekvenser av beslut för samernas del.

Vilka ska konsulteras?

Sametingets folkvalda del är företrädare för det samiska folket. Sametinget företräder därmed samernas allmänna intressen vid konsultation. Sametinget ska alltid erbjudas att delta i konsultation om ärendet kan få särskild betydelse för samerna.

En sameby ska konsulteras om ärendet kan få särskild betydelse för samebyn. 

Samiska organisationer har rätt att bli konsulterade. Olika samiska organisationer bevakar olika samiska intressen och bedöms vara företrädare för det samiska folket i de frågor de bevakar. Utgångspunkt är att ett ärende kan få särskild betydelse för organisationen med hänsyn till dess ändamål enligt stadgarna. Det är de samiska organisationerna som ska uppmärksamma konsultationsskyldiga om att de vill bli konsulterade, genom att anmäla sitt intresse och skicka in sina stadgar till regeringen, myndigheten, kommunen samt regionen.

Följande övriga samiska organisationer har hittills anmält sitt intresse

  • Samernas Riksförbund (SSR)
    SSR:s kontaktuppgifter är info@sapmi.se. Enligt stadgarna framgår att SSR är en sammanslutning av svenska samebyar och sameföreningar med uppgift att tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.
  • Árviesjávrien sámienseäbrrie (Arvidsjaurs sameförening)
    Sameföreningens kontaktuppgifter är arvasgarden@gmail.com. Föreningen vill bli konsulterad enligt konsultationslagen i såväl immateriella som materiella (bl.a. mark och vatten) frågor. Enligt föreningens stadgar är Arvidsjaurs Sameförening en sammanslutning av samer och stödjande medlemmar som har som syfte att demokratiskt tillvarata och främja samernas kulturarv och kulturmiljö med de gemensamma kulturella, etiska, ekonomiska, kommunala och idrottsliga intressen.

Hur ska det gå till?

Kommunen har tagit fram en rutin för att underlätta implementeringen i den egna organisationen, se länk. På sidan https://www.sametinget.se/konsultationsordning finns även länkar till lagstiftningen, förarbetena och samt framtaget vägledande material från Sametinget.

Skriv ut: