Dialog om näringslivets roll i totalförsvaret - Det offentliga klarar sig inte utan näringslivet i en kris!

2022-05-18 08:41

Inledning:

Näringslivet spelar en viktig roll inom både den fredstida krisberedskapen och totalförsvaret. Det är därför viktigt att tillsammans agera för att stärka förutsättningar att öka vår beredskap.

Målet med dialogdagen var att utveckla nätverk för privat och offentlig samverkan och skapa förutsättningar för fortsatt arbete. Att få verkstad! Medverkade gjorde kommuner, FM, handel, Regionen samt Länsstyrelsen och MSB som arrangerade dialogdagen.Svante Werger och Anna Asp, rättschef, båda MSB.


Svante Werger, MSB, inledde dialogdagen i Luleå med att konstatera att vi befinner oss i ett läge då vi behöver trappa upp totalförsvarsarbetet:
-Näringslivets roll är lika viktig som den offentliga!

Han sa vidare att vi inte kan utesluta ett angrepp från främst Ryssland. Vår önskan att gå med i Nato har skapat extra fokus på Sverige. Putin har dessutom uttalat hot mot Sverige:
- Vi behöver lära känna våra organisationer och verksamheter bättre, för att kunna ta nya kliv framåt!

• Takten behöver ökas betydligt i det civila försvaret.

Samverkan mellan det offentliga och näringslivet behöver ske på alla nivåer:
- Även om regeringen väntas komma med direktiv, inom olika sektorer, så gå inte och vänta på att det ska komma instruktionsböcker på hur ni ute i kommunerna ska samarbeta med ert näringsliv. Gör det bara, och det är nu!
-Vi vet inte när det är för sent att inte vara förberedda, sa Svante.


David Ström, Länsstyrelsen menade att det krävs mod och det tre FFF:en ("Fantasi för fan") för att komma igenom byråkratin och ta sig vidare i civilförsvarsarbetet.

Rättschef Anna Asp, MSB, sa att ett starkt totalförsvar är både förberedande för höjd beredskap och krig. Men även fredsbevarande om vi kan höja tröskeln för att anfalla Sverige:
- MSB vill höja temperaturen mellan det offentliga och det privata.

Norrbotten är utpekat av Försvarsmakten (FM) som ett krigsstrategiskt intressant område.
MSB stödjer därför Länsstyrelsen i arbetet att ta ord till handling i syfte att motstå kriser. Det kan handla om dricksvatten, elförsörjning livsmedel, sjukvård mm.
- Vi måste se till att ha försörjningsförmåga. Alltså att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner och klara av att förse befolkningen med de varor och tjänster som krävs för liv och hälsa.
- Då behövs det privata. Offentliga kommer inte att klara av det själva, varnade Anna Asp.

  • Hoten är många. Inte "bara" Ryssland och krig:

Cyberattacker, pandemier, global uppvärmning, kravaller, terrorhot, bristande tillit mot det offentliga, hot mot demokratin osv.

-Grundläget i Sverige kommer troligen vara tämligen besvärligt. Därför är det viktigt att näringslivet också tar höjd för långsiktig planering.

-Har inte kommunerna sett över sin kontinuitetsplanering, säkerhetsskydd, personalförsörjning samt vilka samhällsviktiga verksamheter som måste säkras – ja, då är det minst sagt hög tid att göra det nu. En stark beredskap tjänar alla på, avslutade Anna Asp.
Lars Karlson, chef Norra militärregionen Försvarsmakten:

-Det går fort nu... Riktigt omvälvande saker som händer i världen. Det krävs att vi tar initiativ själva.

Lars om hotbilden mot Sverige:
-Den ser annorlunda ut nu, jämfört med i julas.
 Spionage från Ryssland är bekräftat
 Cyberattacker sker (svårt att bevisa vem som står bakom)
 Ökad kriminalitet
 Industrier köps upp av rysk maktelit

Fler soldater från vårt område behövs! Därför bör ett mönstringskontor återupprättas i landets norra del. Nu måste den som söker ta tjänstledigt från arbete några dagar och bekosta resa ner till Stockholm (närmast). Det främjar inte lokalt sökande.

Hur ser du på framtiden?
-En 10 000 kronorsfråga. Men vi vet att Ryssland hotat med åtgärder om vi går med i Nato. Nu senast har Putin sagt att det kan bli en militärteknisk fråga.

-Skulle Ryssland skicka en missil till mitt kontor, i Boden, tar det 4 minuter till detonation. Så förberedelsetiden är kort...
Enligt Lars, var trots allt Ukraina var väl förberedda. De visste att förr eller senare skulle något hända. Hade de inte varit beredda skulle situationen varit ännu mer katastrofrisk.

-Det kommer att behövas samverkansformer och olika lösningar på alla håll, sa Lars Karlsson.


Diskussion vid IT-/kommunikatörsbordet:

Hur locka fler från näringslivet på dessa möten om civilt försvar, var ett av diskussionsämnena. Inte minst viktigt nu när läget är så pass allvarlig och ingen riktigt vet vad som händer i framtiden. Ett förslag var att med hjälp av Svenskt näringsliv, sprida informationen.

Tillsammans med kommunen skulle näringslivet kunna hålla lokala dialogmöten kvällstid (lättare för företagare att delta).
Syfte: Klargöra vad företagen konkret kan bidra med vid kris eller krig. Men även prata om viktig övningssamverkan. Exempelvis bjuda in civila aktörer till kommunens/flygets/räddningstjänstens övningar.

Övningen VILDE kan bli aktuell 2024, kanske bjuds då även civila in?


Övrigt från tisdagens möte mellan kommunerna, Regionen och Länsstyrelsen:

  • Återinförd gränskontroll sker främst i region Syd i anslutning till Öresundsbron. För närvarande inga kontroller i Region Nord.
  • Sker en fortlöpande bedömning av nu-läget och hur det kan komma att hota verksamheten.
  • Polisen ser ett fortsatt allvarligt hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten i Sverige.
  • Kommer in ca 300 nya ukrainare i länet, men ungefär lika många lämnar.
  • Högst tryck i Boden som tagit emot ca hälften av alla.
  • Allämnna läget i länet är dock lugnt.
  • MSB varnar för att det pågår falska besiktningar i Sverige nu. (MSB tar inte betalt för deras tjänster.)

Skriv ut: