Maria Jakobsson, kommunikatör vid polisen och Mats Burman, Länsstyrelsen Norrbotten (närmast kameran) föreläste om ANDTS-arbete och hur kommunerna tillsammans med polisen ska bli bättre på att berätta om vad som egentligen görs. Foto Kent Norberg.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

2019-11-08 10:41

 

Folkhälsomyndigheten har flera uppdrag inom ANDTS-området. Utgångspunkten är att alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar i hög grad bidrar till ohälsa:
-Vi behöver bli bättre på att sprida kunskap om detta i kommunerna, sa Maria Jakobsson, kommunikatör vid polisen i länet. 

Samordnare för ANDTS från kommuner, Länsstyrelsen BD och polisen träffades i Älvsbyn på onsdagen för att diskutera lägesbild och kommunikation. Detta för att enas över vilka insatser som ska göras i våra kommuner. Insatser som inte enbart handlar om polisarbete utan innefattar många andra aktörer. Exempelvis kommunerna.

Mats Burman, Länsstyrelsen stöd för brottsförebyggande arbete, berättade om Community Rediness-modellen, där 68 strategiska personer väljs ut och får olika frågor inom ämnet:

-Den största bristen är oftast kunskapsområdet om insatser och förebyggande arbete. Därför är kommunikation, såväl internt som externt, väldigt viktigt. Alla måste vara medvetna om vad vi ska göra för att vi ska kunna uppnå resultat i våra kommuner.

Mötesdeltagarna fick jobba gruppvis med lösa några olika frågeställningar. Bland annat: "Hur informera om brotts- och drogförebyggande arbete på bästa sätt till våra politiker":
-Det gäller ju att få med dem på resan för att förankra arbetet och skapa förutsättningar för tjänstemännen i kommunen. För alla vill ju förmodligen leva och bo i en kommun utan en massa drogrelaterade problem.

Ett av förslagen var att be om en halvtimmes information om ANDTS-arbetet inför ett kommunfullmäktigesammanträde:
-Politiker och era chefer bör kunna svara på är hur ert drogförebyggande arbete ser ut i era kommuner, ansåg Mats Burman.

Han sa vidare att det är viktigt att integrera med kommunikatören. Inte minst med posomgrupperna i kommunerna. För vid händelse snabbt hinna ut med relevant information - före rykten sprids på sociala medier. 

 

Fotnot:
Community Readiness Model ger en värdering och analys av förutsättningarna att lyckas i ett förändringsarbete. 
De nio stegen beskriver en stegring av förändringsbenägenhet. En kort förklaring av de nio steg som en organisation genomgår och som också ligger till grund för den nio-gradiga poängbedömningen är:

1. Ingen i organisationen har hört talas om frågeställningen.
2 och 3. I organisationen finns det en ökad medvetenhet om frågeställningen.
4. Ett förankringsarbete påbörjas.
5. Organisationen börjar kartlägga och planera.
6 och 7. Organisationen är mogen att påbörja aktiva insatser så som utbildning och att arbeta med nya metoder.
8. Insatserna utvärderas och frågeställningen utvecklas.
9. Organisationen bibehåller fokus och fortsätter utvecklingen av frågeställningen.
(Källa wikipedia.se)

 

 

 


Skriv ut: