Registreringsplikt av medelstor förbränningsanläggning

2024-02-07 14:58

Myndighetsnämnden vill upplysa om att alla medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade. Med en medelstor förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt från 1 megawatt upp till 50 megawatt.

När behöver anläggningen registreras? 
Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning för medelstora förbränningsanläggningar, Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (FMF). Grunden till den nya förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. En del i förordningen medför att de medelstora förbränningsanläggningar vilka omfattas av kommunens tillsyn måste vara registrerade hos kommunen.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.

  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.

  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

 

Så går registreringen till:
Enligt 18 § FMF ska den som driver eller avser driva en medelstor förbränningsanläggning informera tillsynsmyndigheten med följande uppgifter om anläggningen: 

   1. verksamhetsutövarens namn, säte, organisationsnummer och kontaktuppgifter,
   2. adress, fastighetsbeteckning samt X- och Y-koordinater enligt koordinatreferenssystemet SWEREF 99 TM (EPSG:3006), om anläggningen är stationär,
   3. när anläggningen togs eller avses att tas i drift,
   4. anläggningens typ, med användning av beteckningarna dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning,
   5. anläggningseffekten i megawatt,
   6. anläggningens verkningsgrad,
   7. reningsutrustningens typ,
   8. det förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift,
   9. typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses att förbrännas, med användning av beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen, dieselbrännolja, flytande biobränslen, andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränslen, naturgas och andra gasformiga bränslen än naturgas, och
   10. anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod).

Uppgifterna skickas till: mn@arvidsjaur.se
(Ämnesraden fylls i med ”Registrering av medelstor förbränningsanläggning”.)

Vad händer sedan?
Efter det att Ni inkommit med uppgifterna utför kommunen ett beslut om registrering av er förbränningsanläggning och offentliggör dessa enligt 23 § FMF på Arvidsjaurs kommuns hemsida.

Avgift
För registrering av medelstor förbränningsanläggning tas ingen handläggningsavgift ut. 

Övrigt
Om någonting är oklart eller om Ni har frågor i övrigt går det bra att kontakta oss via telefon eller e-post. 

Mvh/
Emmy Holmqvist, miljöinspektör
Telefon: 0960-155 14
E-post: emmy.holmqvist@arvidsjaur.se


Skriv ut: