Arkivbild Kent Norberg.

Vattenskyddsområden förnyas för kommunens vattentäkter

2023-06-08 08:33

De kommunala vattentäkterna vill vi skydda för att säkerställa fortsatt tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Det görs bland annat genom att upprätta vattenskyddsområden och nu tar vi fram nya vattenskyddsområden.

Varför nya vattenskyddsområden?
-Merparten av de vattenskyddsområden som finns idag fastställdes under 1970-80-talen. Den svenska lagstiftningen har förändrats sedan dess och nya krav och mål har tagits fram. Arvidsjaurs kommun ska därför förnya vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter för de kommunala vattentäkterna, säger Erika Resin, Samhällsbyggnadsförvaltningen.


Hon berättar vidare att det övergripande syftet med att ta fram nya vattenskyddsområden är att säkerställa tillgången på dricksvatten och den höga vattenkvaliteten på lång sikt:
-Vi vill behålla vår goda vattenkvalitet och se till att den inte blir sämre. Vi har bra vatten idag och det ska vi vara rädda om!

Bilden tv: Mischa Billing rankade Arvidsjaurs kommuns kranvatten högt vid Svenskt vattens tävling i riksdagshuset för 6 år sedan. I bakgrunden Linda Bergstedt och Ronny Enoksson från Arvidsjaurs gatu/VA-avdelning.


Arvidsjaurs kommun vann till slut priset "Norrbottens bästa kranvatten". Foto Kent Norberg. 

Hur berörs jag av ett vattenskyddsområde?
-Bor du eller verkar i ett befintligt vattenskyddsområde eller ett område som föreslås bli vattenskyddsområde följer det särskilda bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter.

Vattenskyddsföreskrifterna kan som exempel reglera:

  • Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med föreskrifter gällande tankning, uppställning av fordon, lagring och förvaring.
  • Hantering av kemikalier, farligt avfall och växtnäringsämnen.
  • Vad som gäller nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av kyla eller värmeenergi från berg, mark eller vatten. (Dvs borra bergvärme eller anlägga sjövärme eller jordvärme.)

Enligt vattenskyddsföreskrifterna kan du behöva anmäla eller söka tillstånd innan någon aktivitet eller verksamhet startas inom vattenskyddsområdet. Det är tjänstemän på miljökontoret i Arvidsjaurs kommun som handlägger ärendena.

Vad kan vara förbjudet?
-Förbud i vattenskyddsföreskrifter gäller åtgärder och verksamheter som innebär en uppenbar fara för vattentäkten. Till exempel kan det vara förbjudet att starta miljöfarlig verksamhet närmast vattentäkten.

  • Arvidsjaurs kommuns förslag till nya vattenskyddsområden ska behandlas politiskt och därefter skickas till Länsstyrelsen för fastställande.

Då Länsstyrelsen har bedömt att underlaget är fullständigt ska underlaget skickas ut på samråd. Vid samrådet gör Länsstyrelsen en bedömning av vilka sakägare som får möjlighet att yttra sig över förslag till beslut om vattenskyddsområde.
-De sakägare som får ta del av samrådet kan exempelvis vara myndigheter, markägare och innehavare av särskild rätt till marken som berörs. Innehavare av särskild rätt är exempelvis arrendatorer, jakträttsinnehavare, ägare av servitut, ägare av kraftledningar, vägsamfälligheter och fiskesamfälligheter, säger Erika.

Mer information om vattenskyddsområden finns att läsa på kommunens hemsida Vattenskyddsområden (arvidsjaur.se) Där finns information om befintliga vattenskyddsområden och vilka vattentäkter som vi arbetar med att förnya vattenskyddsområden för. På sidan finns även en karta som visar de befintliga och föreslagna vattenskyddsområdenas geografiska läge.


Skriv ut: