Plenum och parlamentarikerkonferens i Arvidsjaur

2023-05-30 12:01


Vid
tisdagens lunchpaus samlades alla parlamentariker framför hotell Laponia för en gemensam bild. Foto Kent Norberg.

30-31 maj hålls Plenum och parlamentarikerkonferens på hotell Laponia i Arvidsjaur:
-Vi är omkring 75 personer, säger Marie Enoksson, kommunikatör vid Sametinget, Kiruna. 

Teman är grön omställning – konsekvenser för samisk näring och kultur samt Matsuveränitet:
-Man ser norra Sverige, Finland och Norge som framtidslandet där den gröna omställningen ska ske, säger Sametingets styrelseordförande, Håkan Jonssonenligt. Och enligt honom kommer det att få konsekvenser för samerna. 
-Det är något som vi diskuterar på konferensen i dagarna två.

De nordiska sametingen har ett avtal om nordiskt samarbete genom Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR). Det övergripande syftet är att stärka det gränslösa samarbetet mellan samer och föra deras gemensamma talan internationellt. Respektive sameting utser sina ledamöter för en mandatperiod på fyra år. 

Vart tredje år träffas ledamöterna från de tre nordiska sametingen: Sverige, Norge och Finland, samt representanter från de ryska samerna, till en gemensam konferens för att dryfta gemensamma frågor. Den sjunde sameparlamentarikerkonferensen arrangeras tisdag-onsdag, i Arvidsjaur. 

Vad är Plenum? Det är Sametingets folkvalda organ och består av 31 folkvalda ledamöter, för fyra år. Ledamöterna representerar under mandatperioden 2021-2025 åtta samepolitiska partier. Sammanträder tre gånger per år, och utser ledamöter till: Kulturnämnden, valnämnden, näringsnämnden, rennäringsnämnden, språknämnden och Sameskolstyrelsen (som är en egen myndighet).
Plenum väljer ett presidium med ordförande (talman) och tre vice ordförande som förbereder och leder plenums möten. Ett ungdomsråd väljs också.

 

 

 


Skriv ut: