Försvarskonferensen i Skövde lockade rekorddeltagande i år med 160 personer, allt från kommuner till näringsliv, försvarspolitiker och Försvarsmakten. Temat var totalförsvar och det säkerhetspolitiska läget. Närmast i bild Mathias Holmqvist, chef Arméns Jägarbataljon, Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

Totalförsvaret - tema vid årets försvarskonferens

2018-04-11 14:33

-Totalförsvaret är en angelägenhet för hela mänskligheten!
Det sa generaldirektör Christina Malm, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, vid landets största försvarskonferens i Skövde måndag-tisdag.

Totalförsvaret - på regional och lokal nivå. Det var den röda tråden under båda dagarna.

Ett fyrtiotal kommuner (däribland Arvidsjaur), femton militära förband, fyra länsstyrelser, sex myndigheter samt representanter från näringsliv, fackliga organisationer, högskola och inte minst Riksdagens Försvarsutskott deltog i konferensen - för att ge/få en lägesbild över totalförsvaret och strukturer på civilt-militärt samarbete.

Jan Salestrand, statssekreterare Försvarsdepartementet, inledde konferensen med att konstatera att vi har en lång lista på konflikter i omvärlden:
-Symptomatiskt är att ingen vet var det tar vägen. Därför är återuppbyggnad av totalförsvar det viktigaste vid sidan om det militära försvaret!
En del av det är återinförandet av könsneutral mönstring. Intresset från första kullen, födda -99, uppgavs vara större än förväntat. 

Operativ förmåga och internationellt samarbete var också två viktiga saker som dryftades:
-Mycket pågår inom EU, för utökat samarbete. Bilateralt har vi samarbete med flera länder. Men prioriteringar som ger hållbara lösningar kommer dock att bli beslutfattarnas uppgift att lösa inför kommande försvarsbeslut, sa Salestrand.

Försvarsberedningens huvudsekreterare, Tommy Åkesson informerade om totalförsvarsrapporten:
-Vi kan inte längre utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige. Vårt land kan inte heller ställa sig neutrala vid en säkerhetspolitisk kris i Europa.

Han sa vidare att det inte handlar om något framtidsscenario utan att man måste utgå från det värsta vid planeringen av totalförsvaret, som inom tre månader ska kunna säkerställa de enklaste samhällsfunktionerna i händelse av konflikt:
-Planeringen ska leda till att en angripare tänker sig för både en, två och tre gånger innan den gör ett angrepp.

Enligt Åkesson lär kärnkraftverket stängas ner och han ser det som en svår uppgift att kunna försvara hela el-stamnätet från Norrbotten ner till södra landsdelarna:
-Därför är scenariot att förbereda oss på att vara utan elförsörjning...

Vid gruppdiskussioner och paneldebatt framlades önskemål om att totalförsvarsrapporten bryts ner lokalt:
"I Sverige finns det 290 kommuner. Många av dem har redan fullt upp med att klara ekonomin och de viktigaste lagstadgade servicefunktionerna. Därför behövs mer konkreta direktiv på vad kommunerna ska göra för att klara minimikraven. Vilka kommuner kan exempelvis ta emot en akut evakuering från en ort som befinner sig i ett konfliktområde?" undrade en kommundirektör från Mellansverige.


160 personer deltog vid försvarskonferensen i Skövde 2018.


Överdirektör Nils Svartz, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, rådde kommunerna att kartlägga deras brister och förebygga svagheter:

-Kontinuetsplanera, men krångla inte till det. Dela upp vilka verksamheter som är viktigast i händelse av krig och ta fram riskplaner. Utsätt de prioriterade verksamheterna för krigsscenario.

Enligt Nils Svartz behöver kommuner och landsting skaffa sig administrativ färdighet för att hantera känslig information.

När det handlar om den enskilda individen är broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på gång ut i postlådorna:
-Vi tror den kommer att väcka känslor och frågor. Men även förståelse för att det är dessa frågor som vi behöver kommunicera, sa Svarz.

Han gav några exempel:
-Att tänka efter före i vardagen för gemene man är viktigt! Fundera på vad som är skyddsvärt i din omgivning. Använd aldrig okända USB-minnen i datorn, lämna den inte heller på utan uppsikt. Se till att du kan klara värmen och mathållning en längre tid utan el:
-Det är bland annat sådana saker som alla måste fundera över, för att vara förberedda på en eventuell kris.

Svartz trodde personligen att Sverige kommer att behöva aktivera civilplikten. Han nämnde Räddningstjänsten och kommunikatörer som bra exempel på något som skulle tillföra totalförsvaret.Debatt. Karin Börjesson (näst längst th), avdelningschef Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen Norrbottens län: "Folkförankringen är viktig. Även ordning och reda samt strukturer. Men viktigast är att vi tar steg framåt i samarbete med andra aktörer. Här behöver vi alla länsstyrelser höja oss en kunskapsnivå". 

Tomas Ries, Försvarshögskolan omvärldsanalys, målade upp en dyster prognos:
-Vi står inför en mycket svår tid. Trenden är oro. Världen krymper, vi är en global by där stormakterna har stora olika intressen. 

Ries berörde Brexit, Trump, Ryssland, utarmning av Jordens födokällor, miljöproblem, terrorist- och globala kriminella organisationer, svagheter i tekniska system samt okontrollerade mänskliga flöden:
-Största delen i krig är vunnit om man kan slå ut ett lands samhällsfunktioner i fredstid. Det jobbar vårt grannland i öster mycket hårt med nu. Utöver det har de byggt upp sina konventionella militära styrkor. Det är oroande! Men viktigast nu är att det finns en insikt om problemen och en vilja att göra något.
-Den insikten fanns inte för två år sedan, avslutade Tomas Ries.

Säkerhetspolisen, har till uppgift att skydda den demokratiska processen inför valet i höst och följer inhemsk extremism och terrorism samt enskilda aktörer. De ska även skydda den centrala statsledningen, förebygga och hantera störningar från statlig aktör:
-Vår bedömning är att underrättelsehotet från främmande makt är stort! Utmaningen är att effekten av kontraspionage inte syns på samma sätt som ett terrorattentat, sa representanterna från säkerhetspolisen (anonyma).

De underströk att varje individ, organisation, landsting och företag- själva måste ta ansvar och se över vad som är skyddsvärt. 

Cecilia Laurén, informationssäkerhetsexpert FRA (Försvarets Radioanstalt) jobbar med informationssäkerhet, signalspaning och kartlägger hot. Detta i nära samarbete med SÄPO och FM:
-Vi har förmåga att se ut i cyberrymden och följa aktörer, sa Cecilia och berättade vidare att mycket av det som är skyddsvärt för Sverige ligger hos privata aktörer. 
-Därför är det oerhört viktigt att få med dem i cyberförsvaret! Tyvärr är deras informationssäkerhet dålig eller mycket dålig. 

Enligt henne handlar det till stor del om svaga lösenord in i systemen, som FRA i sina kontroller utan större problem alltid lyckats ta sig förbi...
-Allt är i grunden osäkert och föränderligt. För några år sedan räckte det med åtta tecken i lösenordet. Numer måste det vara minst tio tecken, annars blir det en alldeles för enkel match för obehörig att kryptera lösenordet. 

Jonas Lotsne, chef A9, berättade om RSF:s (Regionalt samverkansforum Norrbotten) lösningar på utmaningen Garnison Nord, drygt 50 procent av Sverige yta. Och vad det innebär för rekrytering, bostäder och arbetskraftskonkurrens:
-I RSF står vi enade för att lösa utmaningarna civilt-militärt.

  • Sedan 1999 har regionen organiserat ett samverkansorgan, Regionalt samverkansforum Norrbotten som leds av Länsstyrelsen i Norrbotten. Övriga aktörer är förbandskommunerna; Arvidsjaur, Boden, Jokkmokk, Luleå och Älvsbyn, Försvarsmakten (I 19, A 9, F 21) och FMV provplats Vidsel. Samarbetet syftar till att tillvarata den ömsesidiga nyttan som finns för samhället.
  • Regionalt samverkansforum har exempelvis arrangerat, och kommer att återigen arrangera skolförevisningar, för att informera mönstrande elever Försvarsmaktens olika verksamhetsgrenar.
  • 15-17 maj arrangeras "Skolornas dagar 2018" på F21. Totalt 1800 elever från sex Norrbottenskommuner bjuds in. 
  • I fjol arrangerades även ett försvarsmaktsforum Jokkmokk, där bland annat försvarsministern deltog. 
  • Representanter från RSF, civilt/militär, deltar bland annat vid Försvarsmaktsforum i Skövde.
  • Målsättningen är att stärka möjligheterna för en positiv utveckling för regionens militära utbildningsplattformar A9, I 19 (inkl AJB i Arvidsjaur), F 21 samt FMV:s verksamhet på Vidselbasen.

-Vi måste vara proaktiva, konstaterade Lotsne.

Lotta Åman, kommunalråd Arvidsjaurs kommun tillika medlem i RFS:s styrgrupp, har vid upprepade tillfällen påtalat behovet av ett mönstringskontor i norra Sverige:
-Det kan inte vara rimligt att ungdomar från Kiruna, Luleå, Arvidsjaur och så vidare ska behöva ta ledigt flera dagar för att kunna mönstra i Stockholm eller Malmö.
-I dag fick jag svar av Christina Malm, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, att om det blir ett beslut om utökad rekrytering, då först kan det bli aktuellt med mönstringskontor i norr. 

Malm informerade om att hittills är 2 025 individer inskrivna från årskullen födda 1999. Näst ut är födda 2000. 81 700 individer har svarat på mönstringsunderlaget, nu när knappt tre veckor återstår. 8000 tas ut till mönstring. Bäst lämpade för uppgiften prioriteras, oavsett om det är man eller kvinna. 

Besked kommer i sommar ifall man är uttagen till mönstring:
-De vi väljer ut efter alla kontroller blir preliminärt inskriven här hos oss, vi kallar det för nominerade, fram till vi gått igenom alla individer och sett vilka som är bäst lämpade i slutänden.

  • Blir man inte kallad till mönstring, trots att man vill, går det att söka till Försvarsmakten frivilligt.
  • Totalt ska 4000 utbildningsplatser fyllas 2017-2019.
  • Årskullen födda 1999 var först ut.

Vad vill politiken med totalförsvaret efter valet, var temat paneldebatten bestående av försvarspolitiska talespersoner. I korthet:

Daniel Bäckström, c 
-Vi är för Natomedlemskap och fokus på FM från söder till norr, inför kommande försvarsbeslut. 

Åsa Lindestam, s
-Vi måste skapa tilltro på framtiden för våra ungdomar och då krävs ett bra försvar, som värnar vår demokrati.

Mikael Oscarsson, kd
-Vi behöver fördubbla armén och flottan under en tioårsperiod. Det krävs långsiktighet och bra underlag för ett bra försvarsbeslut.

Hans Wallmark, m
-Om vi inte gör något nu får vi inte det utfall vi vill ha i FM. Och då blir fallet brantare efter 2020:s beslut. Det behövs en trappa som kontinuerligt leder uppåt för försvaret. Svenska totalförsvaret kommer att bli ett system av system.

Lotta J Fornare, v
-Vi anser att Natomedlemskap skulle motverka trygghet i vårt närområde. Vi vill istället fortsätta att värna om vår alliansfrihet.

Man kan generellt summera försvarsdebatten med att alla partier har hög ambitionsnivå, dock med olika nyanser.

Övrig information:

  • I Skaraborg är numer totalförsvarsinformation ett inslag på schemat i gymnasieskolan.

Skriv ut: