Överklaga ett beslut från Socialtjänsten

Om du inte fått den hjälp eller stöd du ansökt om hos socialtjänsten kan du själv överklaga det. Det gäller även beslut där du endast delvis fått det du ansökt om. I princip alla beslut som rör dig personligen går att överklaga, det framgår i lag. 

Du kan skriva din överklagan på ett vanligt papper och överklagan ska alltid vara skriftlig och undertecknad av dig. Du hittar mer utförlig information nedan eller om du är osäker kan du kontakta din handläggare som kan hjälpa dig. Det är viktigt att du lämnar in din överklagan inom rätt tid, vilket senast är inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill skickar din handläggare ärendet till en domstol som prövar beslutet. 

Vad ska överklagan innehålla?

I överklagan ska det framgå:

  • vilket beslut du vill överklaga genom att ange datum för beslutet och vem som tog beslutet (beslutsfattare).
  • varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
  • om det finns handlingar som du tycker har betydelse i ärendet så skicka med dem. 
  • kom ihåg att underteckna din överklagan och uppge ditt namn, personnummer, adress och eventuellt telefonnummer.

När ska jag skicka in min överklagan?

Din överklagan ska ha inkommit till Socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag räcker det att överklagan inkommer närmast följande dag. 

Vart ska jag skicka min överklagan?

Du ska skicka din överklagan till Socialnämnden i Arvidsjaur. Om beslutet inte ändras skickar din handläggare din överklagan och de handlingar som behövs till Förvaltningsrätten i Luleå.

Socialnämndens adress:
Arvidsjaur kommun
Socialtjänsten
933 81 Arvidsjaur 

Vem kan överklaga

Beslut som rör dig som person kan du överklaga. Om du är vårdnadshavare för barn kan du överklaga beslut som gäller barnet. Barn över 15 år kan överklaga beslut som rör dem själva.

Vad händer när jag har skickat in min överklagan?

Handläggaren gör en bedömning av ärendet utifrån den information du lämnar i din överklagan. Om beslutet inte ändras på det sätt du begär så skickar handläggaren handlingarna till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten tar del av handlingarna och tar sedan ett beslut, en dom. En förutsättning är att din överklagan inkommit i rätt tid.

Om du inte blir nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga till kammarrätten och i sista hand Högsta förvaltningsöverdomstolen. Ofta behövs så kallat prövningstillstånd för att dessa domstolar ska ta upp din överklagan. Det är kammarrätten och Högsta förvaltningsöverdomstolen som beslutar om prövningstillstånd.

Behöver jag tänka på något annat?

Om du anlitar ombud krävs en fullmakt från dig. Fullmakten ska vara skriftlig och undertecknad av dig.
Om du fått ett beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, eller enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, får du stöd av ett juridiskt ombud/företrädare som utses av domstolen.

Andra beslut som kan överklagas

Vissa andra beslut som rör dig som person kan också överklagas. Det gäller bland annat vissa beslut i frågor om adoption, utredning av faderskap och föräldraskap, avgifter, förhandsbesked om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Prata med din handläggare om du vill veta mer.

Har du ytterligare frågor? 

Behöver du fler upplysningar hur du överklaga eller behöver hjälp att överklaga ett beslut kan du vända dig till din handläggare. 

Skriv ut: