Våra verksamheter

 

Korttids/fritids Trasten
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt § 9 punkt 6 LSS. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skolan samt under lov är en insats enligt § 9 punkt 7 LSS.

Gruppbostäderna Borgen och Lärkan
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna är en insats enligt § 9 punkt 9 LSS.

• Gruppbostad Borgen
Gruppbostaden består av fyra lägenheter samt en gemensamhetslägenhet om allrum/kök och kontor/personalrum.
Gruppbostaden har fyra boende.

• Gruppbostad Lärkan
Gruppbostaden består av sju lägenheter samt en gemensamhetslägenhet med personalutrymmen med toalett/dusch. Gruppbostaden har 7 boende.

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskas nivå i gruppbostäderna.

Dagverksamheten Lyckan
Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig är en insats enligt § 9 punkt 10 LSS.
I verksamheten sysselsätts ca. 30 personer. I denna grupp ingår OSA-anställda, personer med trygghetsanställning  samt personer med ersättning från försäkringskassan eller pensionsmyndigheten. Antalet personer i verksamheten kan variera p.g.a. arbetsträningsperiodens längd och innehåll.

Arbetstiden varierar för arbetstagarna från ett par timmar per dag till hela arbetsdagar.

Arbetet utformas från var och ens behov.

Boendestödet
Ett boende med stöd för gruppen psykiskt funktionshindrade.

Boendestödet är  ett boende för åtta personer som har egna lägenheter med egna kontrakt. Till detta finns en gemensam lokal för samvaro, matlagning och även personalutrymmen.

Sedan 2008 ingår insatser till personer med stöd i boendet enligt SoL i verksamheten. 

Bemanning: Måndag - fredag: 07.00-21.00
Lördag - söndag: 08.00-17.00

Duvan/hemtjänst
I tätorten bor ett antal personer som tillhör LSS som inte har rätt till insatsen personlig assistans. De har dock behov av hjälp i sin dagliga livsföring med personlig omvårdnad eller andra praktiska göromål. De har då rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL. 
 
Under 2014 flyttade Boendestödet in i samma lokaler som Duvan och hela gruppen går nu under benämningen Boendestödjarna.

Träffpunkten Verksamheten finns i samma lokaler som boendestödjarna, i källarplanet på Solbacken. 
Personal: samma som i boendestödet.

Vad finns att göra? 

Innehållet  formas i samråd med de deltagare som kommer dit. Traditionella aktiviteter som funnits genom åren är spel, tillagning av mat, bakning, musik, kortare dagsutflykter samt olika former av arbeten, handarbete, lättare träarbete.

     
    
   
 

Skriv ut: