Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, är en i hälso- och sjukvårdslagen fastställd funktion som ska finnas i varje kommun. MAS arbetar övergripande för att vårdtagare ska få en god och säker vård i de boendeformer där kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering. 

MAS granskar och följer upp hälso- och sjukvårdens kvalitet, utarbetar riktlinjer och ger stöd och råd till enheterna. Hon redovisar kvalitetsuppföljningar och avvikelser i vården som leder till anmälan enligt Lex Maria till Socialnämnden.

Ansvaret kan betecknas som ett tillsynsansvar och i de lagstadgade uppgifterna är MAS varken underställd socialchef eller någon annan i kommunen.

Skriv ut: