Förlängt tömningsintervall

För att en avloppsanläggning ska fungera måste avloppsbrunnen tömmas med jämna mellanrum. Hur ofta detta ska ske finns reglerat i kommunens renhållningsordning. Det finns möjlighet att söka dispens från den årliga slamtömningen, det kan du läsa om här.

Ansökan om förlängt tömningsintervall

Förlängt intervall kan medges till vartannat år efter särskild prövning. Någon annan tömningsintervall kan man inte få. Det är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden som prövar ansökningar om dispens.

För att Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ska kunna medge förlängt slamtömningsintervall krävs att avloppsanläggningen uppfyller gällande riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar.

Det innebär i normalfallet att följande förutsättningar ska vara uppfyllda:

  • Det ska finnas en trekammarbrunn med en volym av minst 2 000 liter.
  • Efter trekammarbrunnen ska det finnas en tillfredsställande rening (t.ex. infiltrations- eller markbädd).
  • Belastningen på anläggningen är låg dvs. att det antingen bor få personer i hushållet eller att det är fråga om fritidsboende.

Blanketten för ansökan om förlängt tömningsintervall hittar du under Blanketter längst ned på sidan. 

Ansökan ska vara inlämnad före den 1 april det år ansökan avser.

Uppehåll i slamtömningen

Om din fastighet inte används alls kan du ansöka om uppehåll i din slamtömning. Kravet för att få uppehåll i slamtömningen är att huset inte används och betecknas som öde, d.v.s. inte hålls i beboeligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Ett sådant uppehåll kan man få maximalt 5 år i taget. Innan uppehållet inleds måste brunnen tömmas, annars kan det bildas en hård slamkaka som är svår att få bort.

Blanketten för ansökan om förlängt tömningsintervall hittar du under Blanketter längst ned på sidan. 

Ansökan ska vara inlämnad före den 1 april det år ansökan avser.

Att själv ta hand om sitt slam

Om man själv vill sköta tömningen och inte är jordbrukare måste man skaffa en slamkompost och pump. Pumpen är en förutsättning för att brunnen ska tömmas helt. Slamkomposten är en förutsättning för att så långt möjligt säkerställa de hygieniska riskerna med slammet. Slammet ska komposteras under minst 6 månader. Då avdödas bakterierna och det torkade slammet kan användas i trädgårdslandet. Under relaterade dokument nedan finns en beskrivning på hur man kan bygga en slamkompost.

Blankett för ansökan om att själv kompostera avloppsslam hittar du under Blanketter längs ned på sidan.  

Ansökan ska vara inlämnad före den 1 april det år ansökan avser.

Relaterade Dokument

Skriv ut: