Farligt avfall

Farligt avfall är precis som namnet anger, avfall som är så farligt att det inte får komma ut i naturen. Att lämna farligt avfall på fel ställe t.ex. genom att blanda det i övrigt avfall eller genom att spola ner det i avloppet är strängt förbjudet då det kan skada människor, djur och miljö. Lämna in ditt farliga avfall till Återvinningscentralen i Arvidsjaur.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande,
fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll
kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel. 
Exempel på farligt avfall som kan finnas i hemmet är:


Om du klickar på namnet på avfallet i listan ovan så får du veta lite mera om de olika typerna. 

Hantera varsamt

Samla ihop ditt farliga avfall och lämna in det till ÅVC i Arvidsjaur. Det är ditt bidrag till kommande generationer och till en bättre miljö. För att det farliga avfallet ska kunna tas omhand på ett bra och säkert sätt är det viktigt att du tänker på följande:

  • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig
  • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker
  • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga måste du skriva tydligt vad den innehåller

Vad händer med avfallet?

Från ÅVC sänds avfallet vidare till en godkänd upparbetningsanläggning. För närvarande Stena Recycling.

 


Farligt avfall från verksamheter


Du som driver verksamhet har en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Utöver de allmänna reglerna om farligt avfall, finns en del som gäller speciellt för verksamheter och företag.

Nyhet: Nya bestämmelser för farligt avfall 2020

Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i processen vid exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag. Även om avfallet har ett ekonomiskt värde eller återanvänds klassas det fortfarande som ett avfall. Verksamhetsutövaren ansvarar själv för hanteringen av sitt verksamhetsavfall.

Hushållsavfall är avfall från hushåll, till exempel köksavfall. När sådant avfall uppkommer i personalmatsalar, restauranger, industrier, kontor, vårdinrättningar och affärer räknas det som hushållsavfall.

Kommunen har monopol på hanteringen av hushållsavfallet. 

Verksamhetsutövaren ska enligt miljöbalken:

  • Ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten
  • Hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte tar skada
  • Sträva efter att minska avfallsmängder
  • Se till att avfall återanvänds och återvinns
  • Kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs
  • Lämna hushållsavfall till renhållaren

 

Skriv ut: