Vad händer med avfallet

Allt blandas inte ihop!

 

Hushållsavfallet – förbränns

Kommunen har "monopol" på hushållens avfall vilket innebär att kommunen är skyldig att omhänderta hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Skyldigheten omfattar även hushållens farliga avfall. Avfallet körs sedan till Boden Energis kraftvärmeanläggning i Boden där det bränns och blir till fjärrvärme och el. 

Det avfall du lägger i ditt sopkärl skall vara brännbart! Förpackningar och dylikt ska vara utsorterat.

Grovavfallet – förbränns eller deponeras

Grovavfall lämnas på Återvinningscentralerna (ÅVC) för sortering och vidare transport till olika anläggningar.  Det brännbara skickas till Boden och restavfall som inte går att bränna läggs på deponi i Piteå.

Farligt avfall – upparbetas i godkänd anläggning

Från ÅVC sänds avfallet vidare till en godkänd upparbetningsanläggning. För närvarande Stena Recycling.

Komposterbart – komposteras och används som exempelvis täckningsmaterial

Slam och trädgårdsavfall samkomposteras vid ÅVC.

Förpackningar och tidningar –återanvänds eller återvinns

Alla är skyldiga att sortera ut avfall med producentansvar för avlämning på en återvinningsstation (hushåll) eller på ÅVC (företag). Läs mer om förpacknings och tidningsinsamlingen via länken till höger.

Metallskrot - återvinns

Transporteras till Kuusakoskis sorteringsanläggning i Skelleftehamn.

Deponi/Restavfall

Avfall som inte går att återanvända eller återvinna, till exempel porslin, gullfiber, gips, spegelglas och planglas, fraktas till Piteå där det läggs på deponi.

 

Möbler, porslin mm som går att återanvända lämnas till återvinningsbutiken Ånyo

Skriv ut: