Folkhälsa

Steg mot ett friskare liv


På den här platsen kan du hitta folkhälsofrågor som kommunen arbetar med. Du når huvudområdena via rubriker i menyträdet till vänster. 

 

Vad är folkhälsa?


Med folkhälsa avses det allmänna hälsotillståndet i ett land eller bland en befolkning. Folkhälsa - hälsa för alla - är en samhällsangelägenhet.

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är de elva övergripande målområdena för folkhälsa. De anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan.

Folkhälsa berör och påverkas av många samhällsområden, därför är det viktigt med gemensamma målområden som vägledning.

Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsa handlar om allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället.

Det finns många myndigheter som mer eller mindre arbetar med målområdena men Folkhälsomyndigheten har ett övergripande ansvar för uppföljning och utvärdering.

 

De elva målområdena:

  • Delaktighet och inflytande i samhället

  • Ekonomiska och sociasla förutsättningar

  • Barn och ungas uppväxtvillkor

  • Miljöer och produkter

  • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  • Skydd mot smittspridning

  • Sexualitet och reproduktiv hälsa

  • Fysisk aktivitet

  • Matvanor och livsmedel

  • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Läs mer om ämnesområdena

Skriv ut: