Detaljplaner

Detaljplanens syfte är att reglera hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. Detaljplaner upprättas oftast inom tätbebyggda områden men även i vissa fall på landsbygden och ligger som underlag i bygglovsprövningar. Om du planerar en byggnation, ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område och vad som gäller där. Klicka på bilden nedan för att öppna kartan som visar detaljplaner.

En detaljplan reglerar markanvändningen för exempelvis bostads-, industri- eller naturområden.

Detaljplanen innebär rättigheter och skyldigheter för såväl enskilda som kommunen och är juridiskt bindande. Till detaljplanen finns en genomförandetid. Du har en garanterad rätt att bygga enligt planens bestämmelser inom denna tidsperiod.

En detaljplan består av:

  • Plankarta med bestämmelser. Reglerar markanvändningen inom området och ger såväl rättigheter som begränsningar.
  • Planbeskrivning. Anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras.

En detaljplan kan vid behov även bestå av:

  • Illustration. Bildmaterial som underlättar förståelsen av detaljplanen.
  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Redovisar vilka konsekvenser planen kan medföra för miljön.
  • Geoteknisk undersökning. Redovisar till exempel markens beskaffenhet och krav på grundläggning av bebyggelse.
  • Andra underlagsdokument som krävs för planarbetet såsom dagvattenutredningar, naturinventeringar och bullerutredningar.

Upprättande av detaljplan

Kommunen har planmonopol, vilket innebär att det bara är kommunen som formellt kan initiera och anta en detaljplan. Planprocessen är noga reglerad i lagstiftningen och de berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt till att överklaga.

En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta är det markägaren eller exploatören som kontaktar nämnden, när de behöver en ny detaljplan för att kunna utföra ett byggprojekt.

Begäran om upprättande eller ändring av detaljplan

Vid önskemål om upprättande av ny eller ändring av befintlig detaljplan, ska en skriftlig begäran skickas till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, mn@arvidsjaur.se. Kostnaden för framtagandet av en detaljplan betalas normalt av exploatören. 

William Båtmästar

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-165 31
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: