Underrättelse granskning för detaljplan för Arvidsjaur 5:1 m.fl. - Triangelspår

Ett förslag till detaljplan för Arvidsjaur 5:1 m.fl. - Triangelspår i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

 

Planområdet ligger i huvudsak inom del av fastigheten Arvidsjaur 5:1, i västra utkanten av Arvidsjaurs tätort och invid Prästtjärn. Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för ett nytt triangelspår på Inlandsbanan för att undvika omkopplingar av lok på Arvidsjaurs station och optimera transporttiderna längs banan.

 

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan.

 

Den ändrade markanvändningen har bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

 

En del av den gamla stadsplanen (25-ARS-9) som inte längre är ändamålsenlig föreslås i samband med denna plans upprättande och antagande upphävas, se vidare info i planen.

 

Planen handläggs med så kallat utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Granskningshandlingar och samrådsredogörelse har upprättats 2020-06-03.

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan lämpligen framföra dessa skriftligen och under granskningstiden (2020-06-25 – 2020-07-16) till:

 

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur. Yttranden kan även skickas till mbhn@arvidsjaur.se, senast den 16 juli 2020.

 

Förslaget finns även tillgängligt i receptionen i Arvidsjaurs kommunhus.

Skriv ut: