Detaljplan för del av Fjällbonäs 1:53

Ett förslag till detaljplan för del av FJÄLLBONÄS 1:53 har upprättats.

Planområdet ligger i södra delen av Udden i Fjällbonäs. Planområdet nås från väg 94 och vidare söderut via den enskilda Hällselsvägen.

Syftet med detalljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för tillfällig vistelse och öppet vattenområde med mindre anläggningar.

Detaljplanens syfte överensstämmer inte med utpekad markanvändning i gällande översikts- och tillväxtplan men bedöms inte utgöra ett hinder för att kunna prövas i en detaljplaneprocess.

Undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelsen. Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 9 § inte har upprättats. Länsstyrelsen har meddelat att man preliminärt delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan. Under samrådet har länsstyrelsen meddelat att påverkan på riksintresset behöver klargöras genom en utförligare miljöbeskrivning eller rennäringsanalys.

Miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden ställde sig 2022-11-23, § 51 positiv till att en ny detaljplan tas fram för del av Fjällbonäs 1:53.

Detaljplanearbetet sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2023-01-31 till 2023-02-21. Granskningshandlingar (plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse) upprättades 2023-03-03. Planförslaget har sedan funnits tillgängligt för granskning under under perioden 7-28 mars 2023. 

Antagandehandlingar upprättades 2023-04-04. Samtliga handlingar finns tillgängliga via länkarna nedan. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Ärendet avses behandlas av Kommunfullmäktige.

 

Skriv ut: