Kulturmiljövärden inom Arvidsjaurs samhälle

I Arvidsjaur finns det många byggnader och miljöer som varit viktiga i Arvidsjaurs historiska bebyggelseutveckling. Mot bakgrund av detta har ett kunskapsunderlag för kulturhistoriska värden i Arvidsjaurs samhälle tagits fram. Dokumentet ska vara ett underlag i den kommunala planeringen.

Det ska också fungera som underlag för kommunens hantering av bygglov och ge vägledning för den som funderar på att bygga nytt, ändra eller riva eller bara är intresserad av Arvidsjaurs bebyggelseutveckling. Kommunen har fått medel från Länsstyrelsen för framtagandet.

Rapporten pekar ut byggnader och bebyggelsemiljöer inom ett visst område som anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde enligt 8 kapitlet, 13 §, Plan- och bygglagen (2010:900). Sådana byggnader kan vara särskilt värdefulla utifrån en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Utifrån rapportförfattarens rekommendationer i kunskapsunderlaget får kommunen sedan göra en bedömning i varje enskilt fall.

Urvalet speglar Arvidsjaurs historiska utveckling:

  • Det tidiga Arvidsjaur från 1600-talet, med den gamla kyrko- och handelsplatsen.
  • Handels- och kyrkoplatsen i nya Arvidsjaur. Kyrkan, Lappstaden, Borgarstaden, Bondstaden. Handelsgårdar och Storgatan. Frikyrkobyggnader.
  • Skogs- och sågverksindustrins betydelse i Arvidsjaur. • Stadsplanemönster från 1884 som sedan växte fram under 1920-1930-tal.
  • Järnvägssamhälle med sammanhållen järnvägsmiljö och Stationsgatans framväxande betydelse som kommersiell gata.
  • Sjukhuset/vårdcentralen och bostadsbebyggelse kopplade till dess utbyggnad.
  • Modernismen. Framför allt 1950 - 1960-talets flerbostadshus samt välfärdssamhällets institutionsbyggnader så som brandstation och kommunhus.

Materialet finns tillgängligt via länken nedan.

Skriv ut: