Översikts- och tillväxtplan

Arvidsjaurs kommun har tagit fram ett förslag till ny översikts- och tillväxtplan som nu ställs ut under perioden 28 maj till 28 augusti 2024.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen.

Översiktsplanen är digital och går att läsa genom en webbsida med inbyggda interaktiva kartor via länken www.arvidsjaur.se/digitalOTP. Planen finns även att läsa planen som ett vanligt PDF-dokument via länkarna nedan. Förslaget finns även tillgängligt i kommunhusets reception.

Eventuella synpunkter skickas skriftligen senast den 28 augusti 2024 till kommun@arvidsjaur.se. Det går också bra att skicka synpunkter via brev till Arvidsjaurs kommun, 933 81 ARVIDSJAUR (märk kuvertet ”översikts- och tillväxtplan”).

Skriftliga synpunkter på förslaget utgör allmän handling. Inkomna synpunkter kommer efter granskningstiden att sammanställas och behandlas i ett offentligt särskilt utlåtande. I detta dokument kommer kommunen också att redogöra för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till. Förhoppningen är att fullmäktige sedan ska kunna anta planen under slutet av 2024.

Synpunkter?

Lämna dina synpunkter här
Namn är frivilligt och behandlas enligt Dataskyddsförordningen

Vill du få uppdateringar under revideringen av planen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erika Resin

GIS-samordnare

Telefon: 0960-155 60
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: