Förbudsområden och skoterleder

 

Lokala trafikföreskrifter
Om skotertrafik behöver regleras från ordnings- eller säkerhetssynpunkt sker detta genom lokala trafikföreskrifter. Sådana föreskrifter kan gälla för ett område eller en viss färdled i terräng. Inom Arvidsjaurs kommun finns tre förbudsområden; Arvidsjaurs tätort, Vittjåkk och Arvidsjaurs skjutfält. Inom dessa områden är det endast tillåtet att köra på markerade leder.

Skoterförbudsområde och skoterleder - Arvidsjaurs tätort
Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon i terräng inom förbudsområdet runt Arvidsjaurs tätort. Undantag gäller endast för de skoterleder som finns markerade på kartan. Att köra skoter längs elljusspår är förbjudet. Hastighet på skoterleder inom förbudsområdet är 50 km/tim. På Nyborgstjärnen och leden längs väg 95 från FXRshoppen till Sten Laestadiusväg är hastigheten begränsad till 30 km/tim.

Skoterförbudsområde – Vittjåkk
Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon i terräng inom förbudsområdet runt Vittjåkk. Undantag gäller endast på markerad led.

Skoterförbudsområde - Arvidsjaurs skjutfält
Det är förbjudet att framföra terrängskoter inom hela Arvidsjaurs skjutfält. Skjutning med skarp ammunition vid skjutfältet kan ske både under veckor och helger och inom hela området. Då skjutfältet är klassat som skyddsobjekt väntar civilrättslig domstol med höga bötesstraff för den som ertappas inom skjutfältet. Skjutfältsgränserna är utmärkta med förbudsskyltar med cirka 50 meters mellanrum.  

Tillfälliga tidsbegränsade skoterförbudsområden
Det kan även förekomma tillfälliga tidsbegränsade skoterförbudsområden i syfte att reglera skotertrafiken om den stör rovdjursinventering eller renarnas behov av betesro vid kalvning. Tillfälliga förbudsområden kungörs på kommunens digitala anslagstavla samt genom kungörelse i lokalpress.

Skoterleder i Arvidsjaurs kommun

Skoterledsföreingen och skoterklubbar i kommunen lägger ner ett stort arbete med att iordningställa och preparera skoterleder runt om i kommunen. På deras hemsidor/facebooksidor finns information om skoterleder, ledrapporter, arrangemang m.m. På Arvidsjaurkartan/turistkartan finns skoterleder i hela kommunen med. Arvidsjaurkartan finns även att få i tryckt format.

 
När du kör snöskoter, tänk då på att;

Högertrafik gäller.

Stopplikt råder när du korsar en väg.

Passagerare på skotern eller kälken måste gå över när du passerar en väg.

Inom förbudsområde får passage endast ske vid markerad överfart/led.

På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, även om vägen är oplogad.

Du har väjningsplikt mot skidåkare och gående.

Anpassa farten efter din förmåga, terrängen och sikten.

Det finns isbanor på många sjöar i Arvidsjaurs kommun. När du kör skoter ut på en sjö kontrollera noga om det finns isbanor på sjön, banorna kan vara svåra att se. Tänk på att bilarna kör i hög hastighet på banorna och att det finns upplogade snövallar som kan vara en olycksrisk.

 

Som snöskoterförare är Du ALLID skyldig att ta reda på vad som gäller när Du beger dej ut i skog och mark ! 

  

Skriv ut: