Snöröjning

Vi vill berätta lite om snöröjningen i vår kommun. Snöröjning och halkbekämpning är en service vi tillhandahåller för din trafiksäkerhet och framkomlighet.

Snöröjning utförs när det kommit 7 cm snö. Genomfartsleder plogas först och bostadsområden sist. Vid snöröjning öppnas inga infarter.

Isrivning görs en gång per år. Den påbörjas senast 1 mars och då skottas även alla infarter. 

Snöbortforsling utförs vid behov och inför isrivning. Kommunen har ett antal lokala snötippar runt samhället samt en stor snötipp vid reningsverket. De lokala snötipparna finns till för att minska kommunens kostnader för snötransporter. Dessa tippar är endart till för snö från gatorna. Respektera det!

Postlåda/postlådesamlingar bör vara monterad på en lös ställning. Avståndet till postlådan från körbanekanten ska vara minst 1,5 meter. På gator med trottoar ska postlådan placeras i bakkant trottoar (i gränsen mot tomten).

Sopkärl som står nära vägen försvårar snöröjningen. Avståndet 1,5 m från körbanekanten accepteras dock av både Renhållningen och Gatuenheten.

Staket, häckar och buskar som står vid tomtgräns mot gatan skall vara utmärkta med käppar i tomtgräns.

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjningen på bl a staket, brevlådor, häckar och dyl. Ifall olyckan skulle vara framme skall fastighetsägaren snarast meddela Gatuenheten vad som inträffat. Skador på felplacerade brevlådor och sopkärl samt ej utmärkta staket, häckar och buskar ersättes ej! Vid uppkomna skador, anmäl via kommunens felanmälan som du hittar längst ner på kommunens hemsida.

För att utföra snö- och halkbekämpning har vi ansvarskännande och duktig personal som tillsammans med våra entreprenörer ibland måste arbeta under svåra väderförhållanden och under sena kvällar och tidiga morgnar. Vi kan inte lova att våra snöröjare kommer först till dig efter ett snöfall - men du kan lita på att vi kommer.

Fastighetsägare. Skotta inte ut snön på gatan, det kan medföra trafikfara. Dessutom är det troligt att den snö du skotar ut på gata hamnar i din grannes infart blär plogblien kommer nästa gång.

För dej som har din tomt mot gatan
För trafiksäkerheten och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator ber vi att du kontrollerar om du har träd och buskar som växer ut över gatumark. För de gående och cyklande måste du ta bort växtligheten upptill 3,2 meters höjd, annars slår grenar i ansiktet eller skymmer sikt och trafikmärken.

Över körbana skall fri höjd vara 4,6 meter. Låga växter som försvinner i snön kan också skadas när trottoarer rensas från plogvallar om de sticker ut i gatumark. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

 

Journumret till kommunens snöentreprenör är 070-526 95 16

Linda Bergstedt

Arbetsledare Gata & VA

Telefon: 072-552 63 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: