Lokala trafikföreskrifter

Utöver de trafikregler som gäller enligt lag eller förordning, får särskilda trafikregler meddelas i form av lokala trafikföreskrifter. Lokala trafikföreskrifter beslutas av kommunen, Länsstyrelsen eller Trafikverket beroende på var föreskrifterna ska reglera och på vilken plats de ska gälla. Föreskrifterna kan vara avsedda att gälla permanent, men de kan också vara tillfälliga och gälla enbart under en begränsad period, t ex i samband med ett visst evenemang.

Vad regleras genom lokala trafikföreskrifter?
De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis något av följande:

- Hastighetsbegränsning 
- Stopp- eller väjningsplikt
- Huvudled, motortrafikled eller motorväg
- Förbud mot fordonstrafik
- Förbud mot omkörning
- Förbud eller påbud att svänga eller att köra i viss riktning
- Förbud att stanna eller parkera
- Cirkulationsplats

Vem beslutar om lokala trafikföreskrifter?

Vilken myndighet som beslutar om trafikföreskrifter beror på flera olika faktorer, men lite förenklat gäller följande:

Trafikverket beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning på det större vägnätet. Hastighetsbegränsning till 80, 90, 100 och 110 km/tim kan tillämpas. Dessa föreskrifter är inte lokala trafikföreskrifter, utan beslutas enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen.

Länsstyrelsen beslutar lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar där staten är väghållare, d v s där Trafikverket har ansvar för drift och underhåll. I regel löper dessa vägar utanför kommunernas tättbebyggda områden, men större vägar kan ha statlig väghållning även där de löper genom ett tättbebyggt område. Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter även i vissa andra fall, exempelvis när det gäller hastighetsbegränsning på enskilda vägar och stopp- eller väjningsplikt på vägar som ansluter mot allmänna vägar med statlig väghållning. Länsstyrelsen kan besluta om hastighetsbegränsning genom lokala trafikföreskrifter när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka än vad som gäller enligt vägens grundhastighet. Grundhastigheten kan antingen vara bashastighet 70 km/tim, som enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen gäller på vägar utanför tättbebyggt område, eller hastighet som är beslutad av Trafikverket.

Kommunen
beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen är väghållare, d v s har ansvar för drift och underhåll. Föreskrifter om hastighet, stannande och parkering beslutas alltid av kommunen för alla vägar som ligger inom kommunens tättbebyggda områden. Vad som ska utgöra tättbebyggt område beslutas också av kommunen.

Vill Du ansöka om lokal trafikföreskrift där kommunen beslutar kan Du klicka på dokumentet nedan.

 

Taxa lokala trafikföreskrifter, se länk nedan, i slutet av dokumentet taxor för transportdispenser.

 

Var hittar man de lokala trafikföreskrifterna?
Alla trafikföreskrifter i Sverige är samlade och sökbara i en Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) som Transportstyrelsen ansvarar för. I denna databas finns alla lokala trafikföreskrifter som kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket beslutat om. I stort sett alla föreskrifter är även utmärkta med vägmärken på plats.
 
Vill Du ta del av de lokala trafikföreskrifterna kan Du klicka på länken nedan. 

 

 

Skriv ut: